USD
EUR
RUB

Սե­րը ա­զա­տու­թ­յան սահ­մա­նադ­րու­թ­յունն է

 

Որ­տե­ղի՞ց է մեր մեջ այն գի­տակ­ցու­թյու­նը, որ մեզ­նից վեր կա գե­րա­գույն մի էակ, ո­րին մենք կա­րող ենք դի­մել նե­ղու­թյան պա­հին, խո­սել Նրա հետ սր­տա­բուխ ա­ղոթ­քով կամ մեր դժ­գո­հու­թյու­նը հայտ­նել մեր կյան­քի ան­հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի հա­մար, թեև վեր­ջի­նիս դեպ­քում այդ ա­նե­լու ի­րա­վուն­քը մենք չու­նենք:

Ի­րա­կա­նում հա­վա­տու՞մ ենք մենք Աստ­ծուն, թե՞ ուղ­ղա­կիո­րեն գոր­ծա­ծում ենք Աստ­ված բա­ռը մյուս բա­ռե­րի շար­քում, ա­նի­մաստ կեր­պով` չհաս­կա­նա­լով, թե ինչ Էու­թյուն է կանգ­նած այդ բա­ռի հիմ­քում: Եվ իս­կա­պես, մենք հա­ճախ այն­քան ան­գի­տակ­ցա­բար ենք ար­տա­բե­րում Աստ­ված, Հի­սուս Քրիս­տոս ա­նուն­նե­րը:

Մենք օգ­տա­գոր­ծում ենք այդ բա­ռե­րը իբրև խոս­քի երկ­րոր­դա­կան հա­մե­մունք, այ­նինչ դրանք խոս­քի աղն են և մեր հա­նա­պա­զօ­րյա հա­ցը:

Մար­դը, ինչ­պես հարկն է, պետք է ճա­նա­չի Աստ­ծուն, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նա վս­տա­հել Նրան, ի­րա­պես կա­րո­ղա­նա վա­յե­լել աստ­վա­ծա­պարգև այս կյան­քի հնա­րա­վո­րու­թյու­նը ու, խե­լա­միտ կեր­պով այն ապ­րե­լով, շա­հի հա­վի­տե­նա­կա­նը:

Աստ­ված, Ով Ա­սաց, և ա­մեն բան ե­ղավ, Ով ա­մեն բան ստեղ­ծեց ու հաս­տա­տեց Իր Խոս­քով, այ­սօր շատ հա­ճախ պար­զա­պես մի բառ է, մարդ­կա­յին խոս­քի ոչ պար­տա­դիր բա­ղադ­րիչ. Աստ­ծո ա­նու­նը ան­տե­ղի ար­տա­բե­րե­լը մեծ մեղք է:

Սար­սա­փե­լի է, երբ մար­դուց ար­հես­տա­կա­նո­րեն կտ­րում են իր ան­ցյա­լը և վեր­ջի­նիս տրա­մա­բա­նա­կան շա­րու­նա­կու­թյուն ա­պա­գան` վե­րաց­նե­լով մար­դուն` որ­պես իր սե­փա­կան ան­ցյալն ու ա­պա­գան կա­պող ներ­կա, և ան­հա­տին են կցում ցան­կա­ցած սկիզբ ու ծա­գում` փոր­ձե­լով մարդ­կու­թյան պատ­մու­թյան ա­նի­վը շե­ղել դե­պի մեկ այլ` վտան­գա­վոր ու կորս­տա­բեր գա­լիք: Երբ տուն­կը կտ­րում են ար­մա­տից, նրա բնա­կա­նոն ա­ճը և զար­գա­ցու­մը այլևս անհ­նար է պահ­պա­նել նույ­նիսկ ծայ­րաս­տի­ճան խնամ­քի դեպ­քում: Այս­պես, մար­դու ծա­գու­մը կտ­րե­լով իր աստ­վա­ծա­զարմ ար­մա­տից, մարդ­կու­թյա­նը պատ­վաս­տե­ցին պրի­մատ­նե­րի դա­սին: Ա­հա թե որ­քան կարևոր է ճա­նա­չել մեր սկիզ­բը, ար­մա­տը, ծա­գու­մը, ան­ցյա­լը և ապ­րել, սն­վել այն «հո­ղից», որ­տեղ տնկ­վել ենք (մար­դը ի­րեն պետք է զգա այն սեր­մի նման, ո­րը դրել են հո­ղը, որ­պես­զի հե­տո տն­կեն այն­տեղ, ուր պետք է):

Մենք հա­վա­տում ենք Աստ­ծուն և գի­տենք Նրա գո­յու­թյան մա­սին, ո­րով­հետև Նրա էու­թյան մի մաս­նի­կի կրողն ենք, ո­րով­հետև Նա պատ­վեց մեզ խոս­քով, անձ­նիշ­խան կամ­քով, ստեղ­ծե­լու և ա­րա­րե­լու շնոր­հով և բա­րին, ճշ­մա­րիտն ու կա­տա­րյա­լը գնա­հա­տե­լու կա­րո­ղու­թյամբ: Ե­թե սո­վո­րա­կան մար­դը կա­րող է ի­րեն թույլ տալ բո­ղո­քել Աստ­ծուն իր ան­հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի հա­մար և Նրան ա­նար­դար հա­մա­րել, ա­պա քրիս­տո­նյան ճա­նա­չում է Աստ­ծուն և գի­տի, որ Աստ­ված ար­դար է, և նրա դա­տաս­տան­նե­րը ու­ղիղ են (Սաղմ. 118;137), Աստ­ված բա­րի է (Մարկ. 10;8), Աստ­ված Սուրբ է և մեզ էլ սր­բու­թյան կոչ է ա­նում. «Քա­նի որ գր­ված է. Սո՛ւրբ ե­ղեք, ո­րով­հետև սուրբ եմ ես»: (Պետ­րոս 1;16): Հի­սուս Քրիս­տոս ա­սում է. «Նոր պատ­վի­րան եմ տա­լիս ձեզ, որ սի­րեք մի­մյանց» (Հովհ.13;34), ու­րեմն կա Աստ­ծո մի ա­նուն, որ ա­ռա­վել է բնու­թագ­րում Նրան. Աստ­ված սեր է: Սե­րը կր­քի վան­դա­կում բանտ­ված ան­հույս թպր­տա­ցող զոհ չէ, ինչ­պես կար­ծում են շա­տե­րը, այն մարդ­կա­յին և աստ­վա­ծա­յին սր­տե­րը կամր­ջող ու կա­պող հզոր ուժ է: Սե­րը ա­զա­տու­թյան սահ­մա­նադ­րու­թյունն է, իսկ ա­զա­տու­թյու­նը` լոկ բա­րո­յա­կա­նու­թյան (պարտք, պար­տա­կա­նու­թյուն, պար­տա­վո­րու­թյուն, պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն, ա­մոթ) ի­րա­վուն­քը: Բա­րո­յա­կա­նու­թյուն բա­ռի ար­մա­տը «բա­րի» բառն է: Այն, ինչ Աստ­ված ստեղ­ծել է Իր խոս­քով, բա­րի է և գե­ղե­ցիկ, իսկ չա­րը հենց այն պատ­ճա­ռով է «չար», որ ա­րար­ված չէ Աստ­ծո կող­մից: Ին­չու՞ ենք այդ­քան շեշ­տում բա­րո­յա­կա­նու­թյան կարևո­րու­թյու­նը. ան­զեն աչ­քով ան­գամ նկա­տե­լի է, որ վեր­ջինս ան­քակ­տե­լիո­րեն կապ­ված է ար­դա­րու­թյան, սր­բու­թյան և, ի­հար­կե, բա­րու­թյան հետ:

Աստ­ված մար­դուն ստեղ­ծեց սի­րով, ստեղ­ծեց ա­զատ և պա­րու­րեց նրան ա­ռանձ­նա­կի խան­դա­ղա­տան­քով ու հո­գա­ծու­թյամբ, և ար­դա­րա­ցիո­րեն ակն­կա­լում է մեր փո­խա­դարձ սերն ու նվի­րու­մը Իր և մեզ նման­նե­րի հան­դեպ:

Աստ­ված սեր է, և այդ սի­րո ար­դյուն­քում մենք կանք ու կա­րող ենք հա­րատևել իբրև մարդ` Աստ­ծուն պատ­կե­րա­կից ու փա­ռա­կից էակ:

Ե­կեք չկտր­վենք մեր ար­մատ­նե­րից, որ­պես­զի չչո­րա­նանք աշ­խար­հա­յին խոր­շակ­նե­րից և չքշ­վենք դե­պի կո­րուստ, այլ սն­վենք կեն­դա­նի ջրի աղ­բյու­րից և պտ­ղա­բեր լի­նենք Աստ­ծո հա­վի­տե­նա­կան ար­քա­յու­թյան հա­մար:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
All Stars Project երաժշտական խումբը Հայաստանում կկատարի հայտնի դասական գործեր Վրեժ Սարուխանյան․ «Քո՛քդ կտրի, Էյո՛ւբ...» Հենրիկ Էդոյան․ Մի կողմ դիր զրահներդ Հայաստանում կանցկացվեն Եգիպտոսի մշակույթի օրեր Երևանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի կբերվի Սուրբ Անանիա առաքյալի մասնատուփ-աջը Նոր մեգանախագիծ. աշխարհի տարբեր ծայրերից Երևան կժամանեն մեր օրերի լեգենդար կոմպոզիտորները Սուրբ Անանիա առաքյալ «Առավոտ լուսո ձայնը» համերգ Թուրքիայում՝ նվիրված Կոմիտասի 150-ամյակին Մահացել է ֆրանսահայ գեղանկարիչ Ռիշար Ժերանյանը Սիամանթո․ Սուրբ Մեսրոպ՝ Սուրբին աղօթքը Հրաչյա Թամրազյան. Քեզ վաղվա օրն է դրսում սպասում... ՀՀ նախագահի տիկին. «Ես երկու Արմեն Սարգսյան ունեմ» Չեխիայում սուգ է հայտարարվել երգիչ Կարել Գոտի՝ «չեխական սոխակ»-ի մահվան կապակցությամբ Մեզ հետ անարդարացիորեն վարվողը լավություն է անում մեզ «Ջիվան, քո նվագը աղոթք է». դուդուկի վարպետը նշում է ծննդյան 91-ամյակը Հայաստանն առանձին տաղավարով կմասնակցի Ֆրանկֆուրտի գրքի միջազգային ցուցահանդեսին «Շահանե. պոետի գաղտնիքը» մոնոներկայացման պրեմիերան՝ Պարոնյանի թատրոնում Թումանյանը տիրապետում էր երեխաների լեզվին. մեկնարկեց գրողին նվիրված գիտաժողովը Վահան Տերյան. Հեռավոր, անել լեռնագագաթներ Կո­մի­տա­սի մար­դը Շուշիում տեղի կունենա Մարկ Գրիգորյանի «Իմ Ղարաբաղը» ակնարկի քննարկումը «Կյան­քում խղճմ­տան­քես զատ ես ճա­նա­չե­ցի եր­կու այլ դա­տա­վոր­նե­րի ևս՝ Աստ­վա՛ծ և ժո­ղո­վու՛րդ» «Եկեղեցին և ընտանիքը 21-րդ դարում. արժեքներ և մարտահրավերներ» համաժողովի երկրորդ օրը «Կոնկ­րետ պա­հին կա­տար­վա­ծը, ե­թե ան­գամ թվում է պա­տա­հա­կա­նու­թ­յուն, այն­քան էլ պա­տա­հա­կա­նու­թ­յուն չէ» Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր խորը մտահոգությունն է հայտնել Սիրիայում ծավալվող ռազմական գործողությունների առիթով Նոբելյան կոմիտեին քննադատել են Հանդկեին մրցանակ տալու համար Եղիշե Չարենց․ Երգ մաքառումի Սիլվա Կապուտիկյան․ Հոգեհանգիստ Նկարիչ շիմպանզե Կոնգոն Արդվիի Սուրբ Կարմիր վանքը փլուզման եզրին է. Գուգարաց թեմի առաջնորդը կրկին ահազանգում է Հայտարարություն «Եկեղեցին և ընտանիքը 21-րդ դարում. արժեքներ և մարտահրավերներ» միջազգային համաժողովի մասնակիցների Աղոթք` ուղղված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Գալուստ Գյուլբենկյանի մասին պատմող «Պարոն հինգ տոկոս» գիրքը թարգմանվել է հայերեն Ռուսական դրամատիկական թատրոնը կմասնակցի Աբովյանի ամենամյա թատերական փառատոնին Սիլվա Կապուտիկյանն անցել է ժամանակի քննությունը. մեկնարկեց գրողի հոբելյանին նվիրված նստաշրջանը «Հայաստանի փոքրիկ երգիչները» մենահամերգով հանդես կգա Երևանում «Բարեփոխելով աշխարհը». լավագույն ֆիլմեր և հեռուստանախագծեր Տիգրան Հեքեքյան. Կարծում էինք՝ պետությունը սարի նման պետք է կանգնի մեր մեջքին, բայց նման բան չենք տեսնում Երևանում կկայանա Վաչե Շարաֆյանի «Ռեքվիեմ»-ի համաշխարհային պրեմիերան Գրականության Նոբելյան մրցանակը շնորհել են Օլգա Տոկարչուկին եւ Պետեր Հանդտկեին
website by Sargssyan