USD
EUR
RUB

«Յու­րա­քան­չյուր նույ­նիսկ դրա­կան փո­փո­խու­թյուն շո­կա­յին է»

 

ԵՐԵՎԱՆ, 9 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, Irates.am: Ալ­տա­հար, ար­վես­տա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու ՎԱ­ՉԵ ՀՈ­ՎԵ­ՅԱՆՆ իր ֆեյս­բու­քյան է­ջում գրա­ռում էր ա­րել, ըստ ո­րի՝ ի­րեն բա­նա­վոր տե­ղե­կաց­րել են, որ այլևս չի աշ­խա­տում Երևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում։

Փոր­ձե­ցինք պար­զել՝ կա՞ ար­դյոք պաշ­տո­նա­կան ծա­նու­ցում, և ին­չո՞վ է պատ­ճա­ռա­բան­վում աշ­խա­տան­քից ա­զա­տե­լու ո­րո­շու­մը: «Խո­սել եմ դե­կա­նի հետ, և ինձ ա­սա­ցին՝ քա­նի որ ու­սա­նող չի ըն­դուն­վել, մենք ձեզ ու­սա­նող չենք տա­լիս և մե­խա­նի­կո­րեն ա­զա­տում ենք աշ­խա­տան­քից: Կար­ծում եմ, որ այս ո­րո­շումն ու­րիշ են­թա­տեսք ու­նի, տո­ղա­տակն այլ է, ո­րով­հետև կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի գոր­ծող ռեկ­տո­րը ե­ղել է Կա­մե­րա­յին ե­րաժշ­տու­թյան ազ­գա­յին կենտ­րո­նի աշ­խա­տա­կից և չի հան­դուր­ժում իմ ներ­կա­յու­թյու­նը կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում:

Նրան պրո­ֆե­սիո­նալ­ներ պետք չեն»,- ա­սաց Վա­չե Հո­վե­յա­նը, պն­դե­լով, թե ո­րո­շու­մը անձ­նա­վոր­ված է, ա­վե­լին՝ քա­ղա­քա­կան ո­րո­շում է: Ե­րա­ժիշ­տը սա­տա­րում է Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նին, կար­ծում է՝ դա է ստեղծ­ված վի­ճա­կի պատ­ճա­ռը. «Չգի­տեմ՝ ինչ է կա­տար­վում, ինձ թվում է՝ ե­րազ է, մի օր կարթ­նա­նամ, ու կա­վարտ­վի այս ա­մեն ին­չը: Ես պա­հան­ջե­լու եմ, որ պաշ­տո­նա­կան ծա­նու­ցում ու­ղար­կեն՝ ին­չու՞ չեմ աշ­խա­տե­լու կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում, հու­սամ, որ կս­տա­նամ ծա­նու­ցու­մը»:

Հար­ցին՝ ու­սա­նող չլի­նե­լը բա­վա­րար պատ­ճառ չի՞ կա­րող լի­նել աշ­խա­տան­քի ա­զատ­ման հա­մար, Վա­չե Հո­վե­յա­նը պա­տաս­խա­նեց. «Ի­հար­կե, չի կա­րող լի­նել։ Ե­րեք մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րի դափ­նե­կիր եմ, ար­վես­տա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու, «Ա­րամ Խա­չատ­րյան» լա­րա­յին քա­ռյա­կի վե­րա­հիմ­նա­դիր... Տա­րօ­րի­նակ է, չի կա­րե­լի»:

Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, փաստ է, որ այս տա­րի մեծ թիվ են կազ­մում ըն­դու­նե­լու­թյան քն­նու­թյուն­նե­րը չհաղ­թա­հա­րած դի­մորդ­նե­րը: Մեր այս դի­տարկ­մանն ի պա­տաս­խան Վա­չե Հո­վե­յա­նը նշեց, որ կոն­սեր­վա­տո­րիան 95 տա­րի շա­րու­նակ ա­ջակ­ցել է ե­րի­տա­սարդ­նե­րին, վեր­ջին մեկ տա­րում ինչ-որ բան է փոխ­վել, չի բա­ցառ­վում՝ 85 հո­գու դի­տա­վո­րյալ են կտ­րել: «Մաս­նա­գի­տա­կա­նից 19-20 ստա­ցած դի­մոր­դը չի կա­րող սոլ­ֆե­ջո­յից կտր­վել, առն­վազն բա­րո­յա­կան չէ: Կար­ծում եմ՝ այս ա­մե­նը միտ­ված է նրան, որ կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի շեն­քը վա­ճա­ռեն կամ վերջ­նա­կա­նա­պես փա­կեն այս բու­հը: Այս­քա­նը տես­նե­լուց հե­տո հաս­կա­նում եմ, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյա­նը կոն­սեր­վա­տո­րիա պետք չէ, պետք են «ճ կլա­սի» երգ­չախմ­բեր, «ճ կլա­սի» ե­րաժշ­տա­կան մա­կար­դակ, պրո­ֆե­սիո­նալ ար­վես­տը մեր երկ­րում չի գնա­հատ­վում»:

Հար­ցին՝ ի՞նչ է պատ­րաստ­վում ա­նե­լու՝ մեր զրու­ցա­կի­ցը պա­տաս­խա­նեց. «Պատ­րաստ­վում եմ մե­նա­հա­մեր­գի, սեպ­տեմ­բե­րի 18-ին մեկ­նում եմ Ե­գիպ­տոս, մե­նա­հա­մերգ­ներ ու­նեմ Կա­հի­րեի օ­պե­րա­յին թատ­րո­նում և Ա­լեք­սանդ­րիա­յի գրա­դա­րա­նի պետ­դահ­լի­ճում: Ես զբաղ­ված եմ հա­մեր­գա­յին գոր­ծու­նեու­թյամբ և ա­ջակ­ցում եմ իմ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նին»:

Երևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի ռեկ­տոր ՍՈ­ՆԱ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԻՑ հե­տաք­րք­վե­ցինք՝ ի՞նչ հիմ­նա­վո­րու­մով է աշ­խա­տան­քից հե­ռաց­վել Վա­չե Հո­վե­յա­նը, և ինչ­պե՞ս է մեկ­նա­բա­նում վաս­տա­կա­վոր ե­րաժշ­տի այն պն­դու­մը, թե Սո­նա Հով­հան­նի­սյա­նը չի հան­դուր­ժում իր ներ­կա­յու­թյու­նը կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում, թե սա անձ­նա­վոր­ված ո­րո­շում է, նաև քա­ղա­քա­կան նկա­տա­ռում­ներ կան:

Սո­նա Հով­հան­նի­սյանն ա­սաց, որ Վա­չե Հո­վե­յա­նը հե­ռաց­ված չէ, նա տա­րի­ներ շա­րու­նակ աշ­խա­տել է մեկ ու­սա­նո­ղով, ու­սա­նո­ղը ա­վար­տել է, և իր ա­նու­նով այս պա­հին դի­մում­ներ չկան: Ե­թե լի­նի դի­մող, կշա­րու­նա­կի դա­սա­խո­սել, ե­թե չլի­նի, գրա­վոր կծա­նու­ցեն այդ մա­սին, և ար­դեն, օ­րեն­սդ­րո­րեն, ե­թե չու­նի աշ­խա­տանք, չեն կա­րող որ­պես աշ­խա­տող պա­հել նրան: Դա­սա­խոս­նե­րը, ո­րոնց չեն ընտ­րում դի­մորդ­նե­րը, ինք­նա­բե­րա­բար հայ­տն­վում են այդ կար­գա­վի­ճա­կում:

«Նա դի­տա­վո­րու­թյուն է տես­նում այս­տեղ, բայց ի­զուր,- ըն­դգ­ծեց մեր զրու­ցա­կի­ցը, իսկ անձ­նա­վոր­ված վե­րա­բեր­մուն­քին, քա­ղա­քա­կան հա­յացք­նե­րին վե­րա­բե­րող մե­ղադ­րանք­նե­րին ի պա­տաս­խան ա­սաց, որ դա շատ սու­բյեկ­տիվ մո­տե­ցում է, կոն­սեր­վա­տո­րիան ա­պա­քա­ղա­քա­կան բուհ է, այդ­պի­սի բա­ներ չեն կա­տար­վում:- Ես ա­մե­նայն պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ հայ­տա­րա­րում եմ, որ ե­թե լի­նեն իր ա­նու­նով դի­մում­ներ, կշա­րու­նա­կի աշ­խա­տել»:
Այն, որ այս տա­րի կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի դի­մորդ­նե­րից շա­տե­րը կտր­վել են, կապ­վում է ըն­դու­նե­լու­թյան ա­նա­չառ քն­նու­թյուն­նե­րի հետ: Բայց ստաց­վում է, որ մե­ծա­պես տու­ժում է դա­սա­խո­սա­կան կազ­մը: Հե­տաքր­քր­վե­ցի՝ նաև սրա­նո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված, որ Վա­չե Հո­վե­յա­նը չու­նի ու­սա­նող:

«Նույ­նիսկ ու­սա­նող­նե­րի ըն­դու­նե­լու­թյու­նը չէ պատ­ճա­ռը: Շատ են կտր­վել ջա­զա­յին- էստ­րա­դա­յին, ժո­ղովր­դա­կան և վո­կալ բա­ժին­նե­րի դի­մորդ­նե­րը, բայց ոչ՝ լա­րա­յին ու դաշ­նա­մու­րա­յին։ Լա­րա­յին բաժ­նի դի­մորդ­նե­րից ոչ մի կտր­ված ու­սա­նող չու­նենք։ 16-ից 16-ը ըն­դուն­վել են։ Ե­րեք դի­մորդ ենք ու­նե­ցել ալ­տա­հար, ե­րեքն էլ ըն­դուն­ված են։ Ին­չի՞ մա­սին է խոս­քը,- ա­սաց ռեկ­տո­րը, ըն­դու­նե­լու­թյան քն­նու­թյուն­նե­րին անդ­րա­դառ­նա­լով էլ նշեց, որ այս տա­րի ան­նա­խա­դեպ մի բան են նա­խա­ձեռ­նել. յու­րա­քան­չյուր գրա­վոր ան­մի­ջա­պես պատ­ճե­նել են ու տրա­մադ­րել դի­մորդ­նե­րին՝ կան­խե­լու հա­մար ան­հար­կի դժոգ­հու­թյուն­նե­րը: Ար­դյուն­քում՝ ըն­դուն­վել է 81 ու­սա­նող, սա­կայն այս տա­րի ան­նա­խա­դեպ բարձր է ե­ղել օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րի ըն­դու­նե­լու­թյու­նը. «Ա­ռա­ջին փու­լով ըն­դուն­վել է 30 օ­տա­րերկ­րա­ցի դի­մորդ: Նաև որ­պես­զի մեղմ­վի այս վի­ճա­կը, վե­րա­կան­գն­վել է նա­խա­պատ­րաս­տա­կան կուր­սը, և ար­դեն իսկ շատ դի­մում­ներ ու­նենք տար­բեր մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րից: Նա­խա­պատ­րաս­տա­կան կուր­սե­րը վճա­րո­վի են, ի­հար­կե, շատ ցածր, տա­րե­կան վար­ձը 250 հա­զար դրամ է: Դա ևս մեղ­մում է այն վի­ճա­կը, որ, են­թադ­րենք, նախ­կի­նում 120-130 հո­գի դի­մում էր, քչերն էին կտր­վում, հի­մա դի­մել է 145 հո­գի, ըն­դուն­վել՝ 81-ը: Նաև՝ Ար­ցա­խից նպա­տա­կա­յին տե­ղե­րով ե­կած դի­մորդ­նե­րը չեն ըն­դուն­վել, իսկ ընդ­հա­նուր հի­մունք­նե­րով դի­մած ար­ցախ­ցի ու­սա­նողն ըն­դուն­վել է: Սա ևս փաս­տում է այս տար­վա ըն­դու­նե­լու­թյուն­նե­րի ո­րա­կի մա­սին: Հե­ռա­կա ու­սուց­ման հնա­րա­վո­րու­թյուն ենք ստեղ­ծել: Նա­խորդ եր­կու տա­րի­նե­րին ընդ­հան­րա­պես դի­մորդ չի ե­ղել կոմ­պո­զի­ցիա­յի բաժ­նում, այս տա­րի 5 դի­մորդ ենք ու­նե­ցել»:

Վե­րա­դառ­նա­լով բուն խնդ­րին՝ մեր զրու­ցա­կի­ցը նշեց, որ ու­սա­նող­նե­րը վճա­րում են և ի­րենք են ընտ­րում ի­րենց մաս­նա­գի­տու­թյան ու­սուց­չին, այդ­պես է ամ­բողջ աշ­խար­հում, և ե­թե որևէ մե­կը չու­նի իր ա­նու­նով դի­մում, ի­րենք չենք կա­րող ար­հես­տա­կա­նո­րեն պար­տադ­րել. «Մեր ա­վագ դա­սա­խոս­նե­րը դա­սա­վան­դում են ու­սում­նա­րան­նե­րում, ե­րաժշ­տա­կան դպ­րոց­նե­րում, մաս­նա­գի­տաց­ված ե­րաժշ­տա­կան տաս­նա­մյակ­նե­րում, ա­ճեց­նում են ի­րենց կադ­րե­րը, հասց­նում կոն­սեր­վա­տո­րիա: Բա­նա­կա­նա­բար այդ ե­րե­խա­նե­րը նրանց ա­նու­նով տա­լիս են դի­մում­ներ: Հա­մե­մա­տա­բար ե­րի­տա­սարդ դա­սա­խոս­նե­րը դա չեն ա­նում, բայց ու­զում են, որ ի­րենց դա­սա­րա­նը լի­քը լի­նի, ի­րենց ա­նու­նով դի­մում­ներ լի­նեն»:

«Դա­սա­խո­սա­կան կազ­մում դժ­գո­հու­թյուն­ներ չկա՞ն» հար­ցին ի պա­տաս­խան Սո­նա Հով­հան­նի­սյանն ա­սաց. «Ե­թե խո­սում ենք դժ­գո­հու­թյուն­նե­րից, ես կա­սեմ հետևյա­լը. նոր ու­սում­նա­կան ծրագ­րեր, պլան­ներ են ներ­դր­վում, յու­րա­քան­չյուր նույ­նիսկ դրա­կան փո­փո­խու­թյուն շո­կա­յին է, դժ­վար է, մա­նա­վանդ եր­կա­րա­մյա աշ­խա­տող հա­մա­կար­գի պա­րա­գա­յում»:
Պա­րոն Հո­վե­յա­նը դի­տա­վո­րու­թյուն է տես­նում դի­մորդ­նե­րի կտր­վե­լու հան­գա­ման­քի մեջ, նշում է, որ նախ­կի­նում կոն­սեր­վա­տո­րիան մշ­տա­պես սա­տա­րել է ու­սա­նող­նե­րին: Ըստ նրա՝ պար­զա­պես չեն ու­զում որ մեր երկ­րում բարձր ար­վեստ լի­նի, և այս ա­մե­նը հան­գեց­նե­լու է նրան, որ, ի վեր­ջո, փա­կեն կոն­սեր­վա­տո­րիան, վա­ճա­ռեն շեն­քը:

Սո­նա Հով­հան­նի­սյա­նին խնդ­րե­ցինք պար­զա­բա­նել նաև այս տե­սա­կե­տը:

«Միայն դա­սա­խոս­նե­րին ժա­մե­րով ա­պա­հո­վե­լու հա­մար «սա­տա­րել» ու­սա­նող­նե­րին, ըն­դու­նել թե­րի գի­տե­լիք­նե­րով դի­մորդ­նե­րի և ա­սել, որ դա բարձ­րաց­նում է բու­հի պրո­ֆե­սիո­նալ մա­կար­դա­կը, հե­տո էլ դժ­գո­հել, որ ու­սա­նող­նե­րի մա­կար­դա­կը ան­բա­վա­րա՞ր է: Սա առն­վազն տրա­մա­բա­նա­կան չէ: Սա ճիշտ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն չէ: Բո­լո­րո­վին հա­կա­ռակն է հար­կա­վոր ա­նել, անց­կաց­նել պատ­շաճ ըն­դու­նե­լու­թյուն և բարձ­րաց­նել բու­հի վար­կը, թե­րա­ցող­նե­րին էլ ա­ռա­ջար­կել նա­խա­պատ­րաս­տա­կան դա­սըն­թաց: Ին­չը և ար­վեց: Ի դեպ, այս տար­վա ա­ռա­ջարկ­վող քն­նա­կան թե­լադ­րու­թյուն­ներն ու խն­դիր­նե­րը ա­վե­լի հեշտ էին, և վեր­ջա­պես գնա­հա­տա­կան­նե­րի հա­մար պա­տաս­խա­նա­տու են հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րը, ո­րոնց կազ­մի պրո­ֆե­սիո­նա­լիզ­մը կաս­կա­ծի տակ դնե­լը պատ­շաճ չէ: «Իսկ կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի շեն­քը վա­ճա­ռե­լու և կոն­սեր­վա­տո­րիան փա­կե­լու մա­սին են­թադ­րու­թյու­նը պար­զա­պես ան­պա­տաս­խա­նա­տու հայ­տա­րա­րու­թյուն է: Ընդ­հա­կա­ռա­կը, նախ­կի­նում վար­ձա­կա­լու­թյամբ տր­ված տա­րածք­նե­րի հետ կնք­ված պայ­մա­նագ­րե­րը դա­դա­րեց­վում են, որ­պես­զի դրանք ծա­ռա­յեն բու­հի բնա­կա­նոն դա­սըն­թաց­նե­րի կազ­մա­կերպ­մա­նը»,- ա­սաց Սո­նա Հով­հան­նի­սյա­նը:

Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Հ. Գ. Խնդ­րի առն­չու­թյամբ փաս­տարկ­ներ ու հա­կա­փաս­տարկ­ներ լի­նե­լու դեպ­քում պատ­րաստ ենք լսե­լու և հրա­պա­րա­կե­լու:

Լրահոս
Թամարա Հովհաննիսյան. Թողնված Աստծո հույսին Սմբատ Բունիաթյան. Երկիր և Հայրենիք Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը «Թռիչք»-ով ազդարարեց 154-րդ թատերաշրջանի բացումը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը` ՀՀ անկախության տոնի առիթով «Նահապետի հոբելյանական աշունը»՝ Ստեփանավանում Երևանում հանդես կգա օպերային դիվա Աննա Կասյանը «Եվա» ֆիլմի մրցանակը՝ Վենետիկից Արաքս Մանսուրյան. Ախ, մարալ ջան, Էրվում եմ Վահան Թոթովենց․ Պայքար Վաստակավոր ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի հոբելյանը նշվեց ցուցահանդեսով և գրքի շնորհանդեսով Այսօր երջանկահիշատակ Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի ծննդյան օրն է Պարոնյան թատրոնի նոր թատերաշրջանը նվիրվում է Երվանդ Ղազանչյանին Մոսկվայում տեղի կունենա Սերգեյ Փարաջանովի արվեստի գործերի առաջին վիրտուալ ցուցահանդեսը Վեհարանի կառուցման պատմությունը և մերօրյա վերակառուցումը Կոմիտաս․ Խորունկ ու մուգ... Հոբ երանելի. պայքարող, մարտնչող և միաժամանակ խոնարհ քրիստոնյա Եվրոպական ժառանգության օրերը կանցկացվեն «Արվեստ և ժամանց» խորագրով Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը սկսում է իր 14-րդ համերգաշրջանը «Արմենիա» միջազգային երաժշտական փառատոնով Նյու Յորքում բացվելու է Արա Գյուլերի լուսանկարների ցուցահանդեսը Պե­տու­թ­յու­նը մի­տում­նա­վոր չի խառն­վում ե­կե­ղե­ցու դեմ տար­վող ար­շա­վին Վախճանվել Է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի Իրինա Բոգաչովան Դերասան Բաբկեն Չոբանյանին շնորհվել է վաստակավոր արտիստի պատվավոր կոչում Րաֆֆի․ Անբախտ Հռիփսիմեն «Նաիրյան» պարարվեստի համահայկական մրցանակաբաշխությունն արժևորելու է ոլորտի նվիրյալներին Կանցկացվի «Artsakh Fest» ժամանակակից արվեստի միջազգային փառատոն Երվանդ Օտյանի հոբելյանի առթիվ Ազգային գրադարանը ցուցադրեց նրա գրական ժառանգության եզակի նմուշները Տեր ողորմեա. Անահիտ Պապայան Սուսաննա Հարությունյան․ Էգ քամիների ոռնոցը «Քաոս»-ը եւ «Պատվից առավել»-ը «ՏԷՖԻ-Համագործակցություն» հեռուստափառատոնի հաղթողների թվում են Կիպրոսում հանդես կգա Մոսկվայի հայկական թատրոնը Վեհարանում տեղադրված նկարն արվել է լուսանկարներից՝ անակնկալի համար Հայոց Վեհարանը Վրեժ Սարուխանյան․ Տագնապում եմ Արա Հուսիկ․ Անընտրանք Համագործակցության նոր ուղղություն՝ լեհ ճարտարապետների հետ Աստծու առջև բաց ճակատով ներկայացիր Շեփորահար Ռայնհոլդ Ֆրիդրիխն ու դաշնակահար Եվգենի Սուդբինը հանդես կգան Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Սերգեյ Սմբատյանն արդարացրել է բոլոր սպասումները. Մալթայի արտգործնախարար Ժամանակը զոհաբերել հանուն ժամանակի Համեղ ուտեստներ, երգ ու պար. սահմանամերձ Խաչիկ գյուղում կանցկացվի գաթայի փառատոնը
website by Sargssyan