USD
EUR
RUB

Սաղմոս ՃԹ

 

Այսուհետև՝ սաղմոս Դավթի: Մարգարեանում է Որդու՝ Հորից ծնված լինելը, չարչարանքներից հետո հարությունը և Հոր աջ կողմում նստելը:

1. Ասաց Տէր ցՏէր իմ, նի՛ստ ընդ աջմէ իմմէ, մինչև եդից զթշնամիս քո պատուանդան ոտից քոց:

Տերն իմ Տիրոջն ասաց. «Նստի՛ր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերիդ պատվանդան դարձնեմ»:

Պետրոսը «Գործ առաքելոց»-ի սկզբում ասում է. «Դավիթը, որ երկինք չէր ելել, ինքն իսկ ասում է. «Տերն ասաց իմ Տիրոջը՝ նստի՛ր իմ աջ կողմը»» (Գործք. 2:34), և քանի որ Տերն իրենից հազար տարի առաջ Դավթի միջոցով խոսել տվեց իր մասին, և Հիսուսը եկավ կատարելու օրենքը, փարիսեցիներին հարցրեց. «Ի՞նչ կարծիք ունեք Քրիստոսի մասին, ո՞ւմ որդին է» (Մատթ. 22:42), և երբ ասացին, թե Դավթի, այսպես ասաց նրանց. «Իսկ Դավիթն ինչպե՞ս է նրան Սուրբ Հոգով կոչում Տեր» (Մատթ. 22:43), ոչ թե ժխտում է այն, որ գիտեին, թե [Դավթի] որդին է, այլ սովորեցնում է այն, ինչ չգիտեին՝ ասելով, որ նրա Տերն եմ և Որդին, քանզի Տերը և Տիրոջը ասելով միևնույն բնության հաղորդակցությունն է ցույց տալիս: Նստի՛ր իմ աջ կողմում, մեծագույն [պատիվ է սա], սակայն մարդեղությանն է ասում, որն ուներ որպես Աստված, և վերցրեց որպես մարդ, քանզի աստվածությունն արեգակի պես է, և նրա մասին աջ ու ձախ չի ասվի: Իսկ մինչևը Աստվածային գրքում դրվածի օրինակն է, անսահմանելիի սահմանը: Նաև, ըստ Դանիելի, գազանների [իշխանությունը] վերացնելուց հետո թագավորելու է անվախճան (տե՛ս Դան. 8:12-15), և չցանկացողներին նույնպես հատուցելու է այդ օրը, որոնք էլ թշնամիներն ու դևերն են, ապա այնուհետև, անկասկած, թագավորելու է:

2. Գաւազան զօրութեան առաքեսցէ քեզ Տէր ի Սիովնէ. և տիրեսցես դու ի մէջ թշնամեաց քոց:

Տերը քեզ իշխանության գավազան կուղարկի Սիոնից, և դու կիշխես քո թշնամիների մեջ:

Ինչպես որ Եսային է ասում. «Հեսեեի արմատից գավազան պիտի ընձյուղվի» (Ես. 11:1)` նկատի ունենալով Կույսին, և Հոր սրտից բխած անժամանակ Բանն, անախտորեն Մարիամի միջոցով երևալով, մի է դառնում, «և ծաղիկ պիտի բուսնի» (Ես. 11:1)`հրաշագործությունները և Թաբոր լեռան պայծառակերպությունը: Նորից՝ գավազանը խաչն է, որ Սիոնում բարձրացավ, գավազան՝ Սիոնից. ինչո՞ւ են սա վերագրում Աբրահամին, որից էլ իննը հարյուր տարի հետո Դավթի կողմից կառուցվեց Սիոնը, իսկ այստեղ իշխանության գավազան է ասում, քանզի նրանով զորացան բոլոր նախահայրերը, և նույնիսկ մենք՝ մեր տկարությամբ, քանզի Հոր իշխանությունը՝ Քրիստոսը, նրանում է հավիտյան, և նա գործում էր և գործում է մեծագույն հրաշքներ: Եվ դու կիշխես, քանզի խաչի քարոզչությունը հեշտությամբ չեղավ և սիրելիների մոտ չգնացին, այլ՝ հեթանոսներով և բարբարոսներով շրջապատվեցին, բայց խաչի զորությամբ զորանում էին, հաղթում, տիրում և մատուցում խաչյալ թագավորին: Սիոնից ուղարկված է ասում, և ոչ թե երկրից, այլ՝ վերին Սիոնից, որ նախ իրենք գիտեին նրա մասին:

3. Ընդ քեզ է ինձ սկիզբն աւուրց զօրութեան, ի վայելչութիւն սրբոց քոց՝ յարգանդէ յառաջ քան զարուսեակ ծնայ զքեզ:

Քեզնով է սկսվում զորացումն իմ օրերի, քո սրբերի վայելչությամբ. քեզ արշալույսից առաջ ծնեցի արգանդից:

Զորության օրը երկրորդ գալուստն է, երբ Փրկիչը Հոր փառքով գա, և նա է օրերի սկիզբը և վերջին մեծ կիրակին, և զորությունն այդ ժամանակ առավել է երևալու, թեև ի սկզբանե մշտապես նրա հետ է, և օրերի զորացումը նրանից է, և ինքն օրից ու ժամանակից առաջ է և հետո՝ ունենալով իր զորությունը: Քեզ արշալույսից առաջ ծնեցի արգանդից. ցույց է տալիս էությունն ու աստվածությունը, ինչպես որ որովայնից են ծնվում որդիները և ունեն ծնողի բնությունը: Անժամանակ, անախտ, անբաժանորեն ծնվեց անմատույց լույսը, ասում է, աստվածության գեղեցիկ բնությամբ, անարատ և անախտ արգանդից: Եվ ծնվելով կոչվեց ժամանակից առաջ՝ Հոր ծոցից հավիտենական ծագման շնորհիվ, որովհետև արշալույսը արեգակից առաջ է, որ Տերը ստեղծեց և սահմանեց նրանց ընթացքը: Քո սրբերի վայելչությամբ ասելով ցույց է տալիս, որ այս անճառելի իմաստությունը՝ Որդու անճառելի ծննդյան օրինակը, միայն սրբերին է վայել հասկանալ, որն էլ առաքյալների առջև էր: Մեծ զորություն է, որ հողեղեն բնությունը միավորվի Աստծու հետ, և տեսնի ու վայելի:

4. Երդուաւ Տէր և ոչ ևս զղջասցի, թէ դու ես քահանայ յաւիտեան ըստ կարգին Մելքիսեդեկի. և Տէր ընդ աջմէ քումմէ:

Երդվեց Տերը և չի զղջա, որ դու հավիտենական քահանա ես ըստ Մելքիսեդեկի կարգի: Եվ Տերը, որ քո աջ կողմում է:

Նա, որ ծնեց նրան արշալույսից առաջ, երդվեց նրան [Քրիստոսի քահանայության համար] նախքան մարդանալը: Աստված թագավորություն տվեց հրեաներին և հեթանոսներին, քաղդեացիներին, մարերին, պարսիկներին, մակեդոնացիներին, հռոմեացիներին, հայերին, ասորիներին և հույներին, իսկ հրեաներին՝ քահանայություն ևս, և հաստատուն չմնացին, որովհետև առանց երդվելու տվեց, իսկ Քրիստոսի թագավորությունն ու քահանայությունը անսահման ու հավիտենական է, քանզի երդմամբ է [հաստատված]: Քանի որ երկուսն էր, թագավորությունը կույսից սկսեց, և Կույսն էլ Հուդայի ցեղից էր, իսկ քահանայությունը՝ Հորդանանում Հովհաննեսի կողմից ստացավ՝ կարծես թե ձեռնադրությամբ, որն էլ ցույց տվեց Վերնատանը հաց բաժանելով: Եվ քանի որ Մելքիսեդեկը Երուսաղեմը կառուցեց և այնտեղ թագավորեց, և հաց ու գինի նվիրեց Աբրահամին, Տերն էլ նորոգեց Երուսաղեմը, և նույն բանը բաժանեց, [այսինքն՝ հաց ու գինի], այլ ոչ թե կենդանի անասուն: Մելիք [նշանակում է] թագավոր, սեդեկ՝ քահանա, թագավոր՝ խաղաղություն, այսինքն՝ թագավոր Սաղեմի, թագավոր արդարության, որը Սեդեկն է, քանզի արդարություն է կոչվում, առաջին [ծննդյամբ] անմայր, երկրորդին՝ անհայր, հավիտյան, որը ո՛չ օրերի սկիզբ ունի և ո՛չ էլ կյանքի վախճան, որը, սակայն, փոխեց ինքը՝ Ղևիի տան թագավորությունն ու քահանայությունը, թագավորության պատվական ազգը տալով հեթանոսներին, ուր և միշտ մատուցում է իրեն Հորը՝ հացի ու գինու միջոցով, և այլ մատուցող անդամների համար որպես գլուխ է, և ընդունողը Հոր և Սուրբ Հոգու հետ: Եվ Տերը, որ քո աջ կողմում է. Որդին Հոր աջ կողմում, իսկ Հոգին՝ Որդու աջ կողմում, քանզի Հոգին Տեր է, և այնտեղ ամբողջովին աջ է, և ձախ չկա:

5. Խորտակեսցէ յաւուր բարկութեան զթագաւորս. դատի զհեթանոսս, և բազում առնէ զհարուածս. և խորտակեսցէ զգլուխս բազմաց յերկրի:

Բարկության օրը կկործանի թագավորներին: Կդատի հեթանոսներին ու կբազմացնի իր հարվածները, և շատերի գլուխը կջախջախի երկրի վրա:

Աբրահամի միջոցով՝ Սոդոմ-Գոմորը, և վերադարձից հետո՝ Գոգը: Բարկության օրը, քանզի աշխարհի վերջում է հայտնելու բարկությունը, և դևերի ու չարերի չար իշխանությունը, երբ դադարեցնի ամեն իշխանություն և պետություն: Կդատի հեթանոսներին, ինչպես խաչելությունից հետո՝ Երուսաղեմը, իսկ հրեաներին՝ հռոմեացիների միջոցով, և այնտեղ բոլոր ձախակողմյան բազմությունները՝ հալածելով և անշեջ հուրը գցելով: Շատերի գլուխը կջախջախի. գլուխը զանազան աղանդների ու հերետիկոսությունների, քանզի Տերը միայն մի եկեղեցու գլխին է կանգնած:

6. Զուղխս ի ճանապարհի արբուսցէ. վասն այսորիկ և բարձր արասցէ զգլուխս:

Ճանապարհին նա կխմեցնի հեղեղատի ջրերից, և դրա համար էլ գլուխները վեր կպահի:

Հրեաներինը հեղեղատ էր, այլ ոչ թե կայուն. օրենքը, մարգարեները, քահանայությունը, թագավորությունը, տաճարը և բոլոր բարիքները, որոնցից կարճ ժամանակով օգտվեցին ինչպես ճանապարհորդներ, անցանկալի և անմաքուր, քանզի մաղձով լի էին, և ցանկալի չէր թվում ինչպես հեղեղատի ջուրը, և ահա ցամաքեցին: Դրա համար էլ սուրբ եկեղեցին ջինջ է՝ միշտ կայուն լինելով, քանզի ծարավ էր մաքուր ցանկությամբ, օրհնում է և բարձրացնում իր գլխին՝ Քրիստոսին, խոսքով և խորհրդով՝ մինչև միանա նրա հասակին՝ վերցնելով գլուխը, անվախճան, հավիտյան՝ Հոր հաճությամբ:

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

Աղբյուր՝ Surbzoravor.am

Լրահոս
Աշոտ Ավդալյան. Անձրևների տոն Հովհաննես Գրիգորյան․ Մի քանի ճշմարտություն Աշոտ Ավդալյան․ Արդար առավոտ Նիկա Ջորջանելի․ «Բան, որ լսվել է ոչ մեկ անգամ» Հակոբոս 5.16 Մենք սովորել ենք աշխատել խտրական վերաբերմունքի պայմաններում, սակայն վերջերս այդ դիմակայությունը համալրվել է վտանգավոր դրսևորումներով. բաց նամակ «Ես ի պաշ­տո­նե պար­տա­վոր եմ ա­նե­լու այդ մր­ցույ­թը» Հայաստանում առաջին անգամ ցուցադրվեց ռեժիսոր Միքայել Վարդանովի «Հայկական հողի գույնը» ֆիլմը Ուկրաինայում կոչ են արել ոչնչացնել սովետական գրքերը Պարույր Սևակ. Երջանկություն Եղիշե Չարենց. Ամեն տեսակ երգ երգեցի... Դանիել Վարուժան․ Հունձք Ալեքսանդր Ծատուրյան. Երկու խոստովանանք Ռուբիկի խորանարդներով պատրաստված «Մոնա Լիզան» վաճառվել է 480 հազար եվրոյով Մեծ պահքի կիրակիները Գերշվինի՝ ջազի համաշխարհային ժառանգություն դարձած գործերը՝ Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի կատարմամբ Անդրանիկ Օզանյանի հոբելյանի առթիվ զորավարին նվիրված նոր գիրք է հրատարակվել Սիրված դերասանները հանդես կգան մեկ ներկայացման մեջ՝ Երևանի երեք տարբեր թատրոններում Գարեգին Երկրորդ. Քրիստոնյաներիս համար Մեծ Պահքը յուրահատուկ հոգևոր ճամփորդություն է Սարոյանի տուն-թանգարանում տեղի է ունեցել նոր հոլոգրամի առաջին ցուցադրությունը Գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ կինը ջութակ է նվագել Սիրո խոստովանություն Թումանյանին. Ռուսական թատրոնում բեմ կբարձրանա «Քաջ Նազար» ներկայացումը «Նկարն էլ իր կյանքն ու­նի, չես կա­րող փա­կել ար­վես­տա­նո­ցում, միայն ինքդ տես­նել» Ջազ նվագախումբը կներկայացնի գերշվինյան ինքնատիպ երեկո Սաղմոս ՃԻԲ Մատթեոս Զարիֆյան. Լեռներն իմ երազիս Փրկու­թ­յու­նը յոթ կնի­քով կնք­ված չէ Կոմիտաս․ Աստվա՜ծ իմ Դանիել Վարուժան․ Հասուն արտ Վարդանանք՝ մեր վերածնունդի գրաւականը Take On Me. նորվեգական խմբի հիթը դարձել է 80-ականների երկրորդ երգը, որը 1 մլրդ դիտում է հավաքել YouTube-ում Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 2020-ի առաջին համերգին կհնչեցնի Բեթհովենի, Մոցարտի և Նիլսենի գործերը Վարդանանց տոնի քարոզ Իրանահայ մաեստրո Լորիս Ճգնավորյանը երաժշտություն է գրել՝ ի հիշատակ ուկրաինական ինքնաթիռի վթարի զոհերի «Մոնա Լիզայի» վրայի ճաքերը պաշտպանում են կտավը Պատմական դեմքեր, որ բանտում կլինեին, եթե ապրեին Նոր Հայաստանում Մահացել է ՀՀ ժողովրդական արտիստ, դիրիժոր Յուրի Դավթյանը Բեռլինի հոբելյանական կինոփառատոնը մեկնարկում Է «Սելինջերի իմ տարին» դրամայի ցուցադրությամբ Վախճանվել է Երվանդ Մանարյանը Վահագն Դավթյան․ Ժամ Հայտնության
website by Sargssyan