USD
EUR
RUB

Կե­չա­ռի­սը՝ մա­ցառ­նե­րի մեջ

 

Կե­չա­ռի­սի վա­նա­կան հա­մա­լի­րը հա­յաս­տա­նյան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ե­զա­կի հրա­շա­լիք­նե­րից է: Հատ­կան­շա­կան է, որ ծաղ­կա­ձո­րյան գե­ղա­տե­սիլ բնու­թյան գր­կում վեր խո­յա­ցող ե­կե­ղե­ցի­նե­րը զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի պա­կաս չու­նեն: Բա­ցի հա­յե­րից այս­տեղ շուրջ­տա­րի կա­րե­լի է հան­դի­պել ար­տա­սահ­ման­ցի բազ­մա­թիվ զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի: Նշենք նաև, որ ե­կե­ղե­ցում ծի­սա­կան բազ­մաբ­նույթ ա­րա­րո­ղու­թյուն­նե­րի պա­կաս չկա. հար­սա­նիք­ներ, կնունք­ներ: Իսկ դրանք ու­ղեկց­վում են ճոխ մո­մա­վա­ռու­թյուն­նե­րով, ո­րոնց ե­կա­մուտ­նե­րից, կար­ծում ենք, ար­ժե ներդ­րում­ներ կա­տա­րել խո­նարհ­ված պա­տե­րի ամ­րա­ցում­նե­րի հա­մար: Սա­կայն ա­ռաջ անց­նե­լով ա­սենք, որ դա չէ մեր հրա­պա­րակ­ման բուն նպա­տա­կը: Դա­րա­վոր վա­նա­կան հա­մա­լի­րը թեև տեղ-տեղ քայ­քայ­ման ու փլուզ­ման եզ­րին է, սա­կայն ե­կե­ղե­ցու սպա­սա­վոր­նե­րը կա­րող են դրան էլ ար­դա­րա­ցում­ներ գտ­նել, որ գու­մար­նե­րը չեն բա­վա­րա­րում վե­րա­նո­րո­գում­նե­րի հա­մար, մշա­կույ­թի նա­խա­րա­րու­թյու­նը չու­նի հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ այդ ծախ­սե­րը կա­տա­րե­լու և այլն:

Են­թադ­րենք: Սա­կայն ոչ մի պայ­մա­նով չի կա­րե­լի ար­դա­րաց­նել ե­կե­ղե­ցու շր­ջա­պա­տի բար­ձի­թո­ղի վի­ճա­կը: Այն, որ անմ­շակ մա­ցառ­նե­րը շր­ջա­փա­կել են հա­մա­լի­րը, դա էլ իր հեր­թին: Սա­կայն ոչ մի կերպ չի կա­րե­լի ար­դա­րաց­նել խաչ­քա­րե­րի և տա­պա­նա­քա­րե­րի ա­րանք­նե­րում թափ­ված աղ­բա­կույ­տե­րը, շի­նա­րա­րա­կան աղ­բը: Հա­մա­լի­րի կենտ­րո­նա­կան մուտ­քից նա­յե­լիս մի պահ թվում է, թե այս­տեղ ա­մեն ինչ բա­րե­կարգ է, սա­կայն դա ըն­դա­մե­նը ա­ռա­ջին հա­յաց­քից: Այն, որ տե­սա­դաշ­տում է, քիչ, թե շատ բա­րե­կարգ է, իսկ այն, ինչ տե­սա­դաշ­տից դուրս է՝ բար­ձի­թո­ղի և անմ­շակ: Այս­տեղ են ա­սում՝ ե­կե­ղե­ցին դր­սից ու­րի­շի, ներ­սից տի­րոջ աչքն է հա­նում: Այն աղ­բը, որ կա ե­կե­ղե­ցու հյու­սի­սա­յին և արևմտյան պա­տե­րի տակ, խաչ­քա­րե­րի և տա­պա­նա­քա­րե­րի ա­րան­քում, են­թադ­րենք լի­ներ հա­րա­վա­յին և արևե­լյան պա­տե­րի տակ, կար­ծում ենք` դա տես­նե­լուց հե­տո ոչ մի զբո­սաշր­ջիկ երկ­րորդ ան­գամ ոտք չէր դնի վա­նա­կան հա­մա­լիր:

Կար­ծում ենք, ժա­մա­նակն է հրա­ժար­վե­լու սե­փա­կան աղ­բը շե­մից մի քա­նի քայլ այն կողմ շպր­տե­լու մեր­ժե­լի սո­վո­րույ­թից: Իսկ այս շի­նու­թյու­նը, ան­կաս­կած, սո­վո­րա­կան շի­նու­թյուն չէ: Այն հա­մա­լիր ամ­փո­փումն է մեր պատ­մու­թյան, մեր ազ­գա­յին մշա­կույ­թի և ան­շուշտ, մեր կեն­ցա­ղա­վա­րու­թյան: Այն դեպ­քում, երբ ցան­կա­ցած, ան­գամ քիչ հե­տաք­րք­րա­սեր աչ­քը կա­րող է նկա­տել մեր ոչ մաք­րա­կեն­ցաղ լի­նե­լը, սե­փա­կան հար­գան­քի չա­փա­բա­ժի­նը մեր մշա­կույ­թի, կրո­նի և պատ­մու­թյան հան­դեպ:

Նո­րայր ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ
Բա­նաս­տեղծ, հրապարակախոս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Եղիշե Չարենց․ Հեռացումի խոսքեր Վահան Տերյան․ Կույր լինելու ցանկություն ԿԳՍՄ նախարարը ունակ չէ կրթական օբյեկտիվ չափորոշիչներ ստեղծել. Տեր Տիգրան քահանա Բադիրյան «Այս որոշումը կբարդացնի քրիստոնյաների և մուսուլմանների կյանքը». Գարո Փայլանը՝ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերափոխելու մասին Լեհ դրամատուրգ Սլավոմիր Մրոժեկի պիեսներից մեկը կբեմադրվի Ռուսական թատրոնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ափսոսանք է հայտնել Սուրբ Սոֆիայի տաճարի կարգավիճակի վերաբերյալ Թուրքիայի որոշման կապակցությամբ Փորձագետները գնահատել են պանդեմիայի հասցրած վնասը թանգարաններին «Ըստ ձեր հավատի թող լինի ձեզ» (Մատթ․ 9։29) Գրադարանների վիրտուալ անցուդարձը «Հայ Եկեղեցու պատմություն» դասաժամի ոդիսականը. Սերովբե եպիսկոպոս Շառլ Ազնավուրի հրապարակում բացվելու է Աղասի Այվազյանի անվանական աստղը Փարիզի Ռոդենի թանգարանը կվաճառի քանդակագործի աշխատանքների պատճենները Նոր Խարբերդի դպրոցը պատրաստ է շահագործման Պարույր Սևակ. Լինել, թե չլինել Միսաք Մեծարենց. Առտվան արևի մեջ Օձա­վարս Գոր­գոն մե­դու­զան իր թու­նա­ծա­վալ վար­սե­րը տա­րա­ծել է ամ­բողջ աշ­խար­հում, Պան­դո­րան բա­ցել է կեղ­ծի­քի կոր­ծա­նա­րար սն­դու­կ Մեծ Բրիտանիայում Հռոմի 180-րդ Պապի 700-ամյա կնիքն է հայտնաբերվել Սալոնիկում Աթաթուրքի տունը պետք է դառնա հույների ցեղասպանության թանգարան․ Greek City Times «Կր­թու­թ­յան ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը եր­բեք չեն թաքց­րել ի­րենց կեղծ պա­ցի­ֆիս­տա­կան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թ­յու­նը» Իմպրեսիոնիզմի խռովկանը՝ Կլոդ Մոնե Մի՛ ստիր, Հայ Եկեղեցու պատմությունը չունի՛ «ծածուկ» էջեր Հայաստանին հաշտության օրակարգ է պետք․ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյան (տեսանյութ) Պետությունը չի կարող արշավ սկսել իր իսկ Ազգային Եկեղեցու դեմ, պետք չէ լինել աստվածամարտ. Հայր Ասողիկ աբեղա Կարապետյան Օպերային թատրոնն առցանց կմատուցի Ռոսինիի «Ճանապարհորդություն դեպի Ռեյմս» երկի համերգային կատարումը Էդգար Շա­հին. ֆրան­սա­հայ­կա­կան օ­ֆոր­տի հրա­ցա­նա­կի­րը Աստվածածնի օգնության մասին Եկե­ղե­ցին գո­յութ­յուն ու­նի 2000 տա­րի և գո­նե ա­ռա­ջի­կա 2000 տար­վա հա­մար պետք է ա­պա­հո­վի ե­կող սե­րունդ­նե­րի հոգևոր կա­րիք­նե­րը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կոչ է արել Թուրքիային Սուրբ Սոֆիայի տաճարը չվերածել մզկիթի Միքայել սրբազանը՝ ԿԳՄՍ նախարարին. «Դուք մի ամիս չեք կարող կուսակրոն մնալ, մենք ողջ կյանքներս ենք կուսակրոն» Տերևաթափ իմ թխկի, օ, իմ թխկի ձյունածածկ... Գուրգեն Մահարի. Դաշտերում սեզ ու ծաղիկ Պարույր Սևակ․ Քմծիծաղ «Մերձավորի մահը». մաս 2-րդ Թուրքիան վաղը կհայտարարի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու որոշման մասին. թուրք լրագրող Ղևոնդ Ալիշանի 200-ամյակի առթիվ կստեղծվեն անիմացիոն մուլտֆիլմեր «Music 20» դասական երաժշտության փառատոնը Հայաստան է բերում աշխարհահռչակ արտիստների Միքայել Նալբանդյանի գրական ժառանգության թվայնացումը գիտական, կրթական նշանակություն ունի «Մեր թիկունքում գաղտագողի այսպիսի բան են անում. վտանգներ ենք տեսնում ՀՀ քաղաքացու համար». Տ․ Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյան Ղազանչյան. Համաճարակով պայմանավորված պարապուրդը կարող է կործանարար լինել ստեղծագործ կոլեկտիվի համար Գովեստի խոսքերը՝ շարժիչ ուժ
website by Sargssyan