USD
EUR
RUB

Աստ­ված մեզ երկ­չո­տու­թ­յան ո­գի չտ­վեց, այլ զո­րու­թ­յան, սի­րո և զգաս­տու­թ­յան

 

Վեր­ջին օ­րե­րին քրիս­տո­նյա­նե­րի հա­մար ա­ռա­վել հրա­տապ է ապ­րե­լը հենց այս հա­մոզ­մուն­քով:

Երկ­չո­տու­թյան ո­գի չենք ստա­ցել, բայց հան­դգ­նու­թյան («սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թյա՞ն») ո­գի էլ չենք ստա­ցել, այլ Ե­կե­ղե­ցու դեմ հա­լա­ծանք­նե­րին համ­բե­րու­թյամբ դի­մա­կա­յե­լու զո­րու­թյուն. «ՈՒս­տի ա­մոթ մի՛ հա­մա­րիր վկա­յել մեր Տի­րո­ջը, ոչ էլ ինձ՝ Նրա կա­պյա­լին. այլ մաս­նա­կի՛ց ե­ղիր Ա­վե­տա­րա­նի հա­մար ե­ղած չար­չա­րանք­նե­րին, զո­րու­թյամբ Աստ­ծու, որ փր­կեց մեզ և կո­չեց սուրբ կո­չու­մով՝ ո՛չ ըստ մեր գոր­ծե­րի, այլ ըստ Իր նա­խա­սահ­մա­նու­թյան և շնոր­հի: Ա­հա թե ին­չու այս չար­չա­րանք­ներն եմ կրում, բայց ա­մոթ չեմ հա­մա­րում, քան­զի գի­տեմ, թե ո՛ւմ եմ հա­վա­տա­ցել և վս­տահ եմ, որ Նա կա­րո՛ղ է իմ ա­վան­դը պա­հել մինչև այն օ­րը: Որ­պես օ­րի­նակ ու­նե­ցիր այն ող­ջա­միտ խոս­քե­րը, ո­րոնք ինձ­նից լսե­ցիր՝ այն հա­վա­տով և սի­րով, որ ու­նեն Քրիս­տոս Հի­սու­սին միա­նա­լով հա­վա­տա­ցող­նե­րը: Պա­հի՛ր բա­րի ա­վան­դը մեր մեջ բնակ­վող Սուրբ Հո­գու մի­ջո­ցով»: Այ­սօր ա­կա­նա­տես ենք լի­նում մի օ­տար ու ա­նըն­կա­լե­լի քրիս­տո­նու­թյան հաղ­թար­շա­վին: Քրիս­տո­նեու­թյուն, որ ծա­ռա­յեց­նում է, նե­ղում ու չար­չա­րում, հո­խոր­տում ու հա­լա­ծում: Քրիս­տո­նյա­ներ, որ չեն հան­դուր­ժում մի­մյանց և չեն հա­մա­կերպ­վում դույզն-ինչ ան­հար­մա­րա­վե­տու­թյան: Քրիս­տո­նյա­ներ, որ Քրիս­տո­սի փառքն են փա­փա­գում, բայց Քրիս­տո­սի` ի­րենց բա­ժին չար­չա­րանք­նե­րին չեն ու­զում համ­բե­րել: «Եվ արդ, բո­լո­րո­վին վատ­թար բան է ձեզ հա­մար, որ դա­տաս­տան­ներ էլ կան ձեր մեջ: Ին­չու՞ ինք­ներդ զր­կանք չեք կրում և ա­ռա­վել ևս ինք­ներդ նե­ղու­թյուն չեք քա­շում. այլ դուք եք զր­կում և նե­ղում. այն էլ՝ նույ­նիսկ եղ­բայր­նե­րին: Չգի­տե՞ք, թե ա­նի­րավ­ներն Աստ­ծու ար­քա­յու­թյու­նը չեն ժա­ռան­գում. մի՛ խաբ­վեք. ո՛չ պոռ­նիկ­ներ, ո՛չ կռա­պաշտ­ներ, ո՛չ շնա­ցող­ներ, ո՛չ ի­գա­ցող­ներ, ո՛չ ար­վա­մոլ­ներ, ո՛չ գո­ղեր, ո՛չ ա­գահ­ներ, ո՛չ հար­բե­ցող­ներ, ո՛չ բամ­բա­սող­ներ, ո՛չ էլ հափշ­տա­կող­ներ Աստ­ծու ար­քա­յու­թյու­նը չպի­տի ժա­ռան­գեն: Եվ դուք, գո­նե ո­մանք, այդ­պի­սիք էիք. բայց լվաց­վե­ցիք, մաքր­վե­ցիք, ար­դա­րաց­վե­ցիք մեր Տեր Հի­սուս Քրիս­տո­սի ա­նու­նով և մեր Աստ­ծու Հո­գով» (Ա կորնթ. 6;7-11):

Մարմ­նա­վոր մտա­ծում­նե­րով ու վա­խե­րով ա­ռաջ­նորդ­վող­նե­րը ծա­խում են ի­րենց հո­գին, ազգն ու ինք­նու­թյու­նը. «Բայց դուք մարմ­նի իշ­խա­նու­թյան տակ չեք, այլ հո­գու, ե­թե Աստ­ծու Հո­գին բնակ­ված է ձեր մեջ: Ա­պա ե­թե մե­կը Քրիս­տո­սի Հո­գին չու­նի, նա Նրան չի պատ­կա­նում: Իսկ ե­թե Քրիս­տոս ձեր մեջ է, ա­պա մար­մի­նը մե­ռած է մեղ­քի հա­մար, և հո­գին կեն­դա­նի է ար­դա­րու­թյան հա­մար: Ո­րով­հետև նրանք, որ ա­ռաջ­նորդ­վում են Աստ­ծու Հո­գով, նրա՛նք են Աստ­ծու որ­դի­ներ»: Մար­դիկ ա­ռաջ­նորդ­վում են սե­փա­կան հա­շիվ­նե­րով, շա­հով, նկր­տում­նե­րով, և ա­ռաջ են գնում կաս­կա­ծամ­տո­րեն, զգու­շա­վո­րու­թյամբ և վախ­վո­րած: Իսկ ե­թե մենք ծա­ռա­յում ենք Աստ­ծուն, այլևս ոչ մե­կից ու ոչ մի բա­նից չպետք է եր­կն­չենք, բա­ցի Աստ­ծուց, չկաս­կա­ծենք ճշ­մար­տու­թյա­նը և Նրա հետ չկա­պող ա­մեն բան աղբ հա­մա­րենք` միայն Նրան ու­նե­նա­լու հա­մար, քա­նի որ մենք ար­դեն սոսկ ծա­ռա­ներ չենք, այլև բա­րե­կամ­ներ, որ­դե­գիր­ներ և ժա­ռան­գա­կից­ներ Աստ­ծո: «Քա­նի որ չս­տա­ցաք ծա­ռա­յու­թյան հո­գին վերս­տին եր­կյու­ղի մեջ ընկ­նե­լու հա­մար, այլ ստա­ցաք որ­դեգ­րու­թյան հո­գին, ո­րով ա­ղա­ղա­կում ենք՝ Աբ­բա Հայր: Նույն Ին­քը Հո­գին վկա­յում է մեր հո­գուն, թե Աստ­ծու որ­դի­ներ ենք. և ե­թե որ­դի­ներ ենք, ա­պա և՝ ժա­ռանգ­ներ. ժա­ռանգ­ներ Աստ­ծու և ժա­ռան­գա­կից­ներ Քրիս­տո­սի. ե­թե Իր չար­չա­րանք­նե­րին կցորդ ենք, հա­ղոր­դա­կից ենք լի­նե­լու և փառ­քին»: Ե­թե ա­ռել ենք Աստ­ծո զո­րու­թյան Հո­գին, մեր գոր­ծե­րով հռ­չա­կե՛նք այդ զո­րու­թյու­նը, ոչ թե ա­ռանց այդ էլ ան­հա­վատ ու աստ­վա­ծա­նարգ աշ­խար­հի ա­ռաջ Աստ­ծուն ներ­կա­յաց­նենք իբրև ա­նուժ ու պարտ­ված մե­կը: Այդ­պես պետք է խրա­խուս­վի ա­մեն մի քրիս­տո­նյա` ապ­րե­լու և գոր­ծե­լու Աստ­ծո փառ­քի հա­մար: Աստ­ծո զո­րու­թյամբ զո­րաց­նենք մեր իսկ հա­վա­տը հենց այդ զո­րու­թյան հան­դեպ: Ցան­կա­ցած ա­ղան­դից բյու­րա­պա­տիկ ան­գամ վտան­գա­վոր, խմ­բագր­ված և ո­րո­շա­կիո­րեն ուղ­ղորդ­վող կեղծ քրիս­տո­նեու­թյու­նը` հան­դգ­նու­թյան ու ամ­բար­տա­վա­նու­թյան ո­գուց բռն­ված, կա­րող է անն­կա­տե­լիո­րեն փո­խա­րի­նել ա­վան­դա­կան և ճշ­մա­րիտ քրիս­տո­նեու­թյա­նը, ո­րով­հետև ա­նո­րոմ ու ան­խառն ցո­րեն մեր գա­ղա­փա­րա­կան դաշ­տե­րում չկա, կան տար­բեր տո­կո­սա­յին հա­րա­բե­րու­թյան խառ­նուրդ­ներ:

Ան­հա­վատ­նե­րը ապ­րում են ի ծնե կույր կամ փակ աչ­քե­րով, մո­լե­ռանդ­նե­րը` կու­րա­ցած ինք­նա­խա­բեա­կան կա­մա­պաշ­տու­թյու­նից: Եր­կուսն էլ գե­րի են խա­վա­րին. «Տերն Ին­քը Հո­գին է. ուր որ Տի­րոջ Հո­գին է, այն­տեղ ա­զա­տու­թյուն է»:

Նրանք, ով­քեր կոչ­ված են աշ­խար­հի լույ­սը լի­նե­լու, ա­ռա­վել պետք է ջա­նան ցրել օ­րե­ցօր ա­հագ­նա­ցող խա­վա­րը: Մինչ­դեռ տես­նում ենք հա­մա­տա­րած խա­վա­րի մեջ մարմ­րուն կրակ­ներ: Մար­դը կա­րող է խա­բել ինքն ի­րեն ու իր նմա­նին, բայց ոչ Աստ­ծուն. «Չխաբ­վե՛ք. Աստ­ված չի ծաղր­վում, ո­րով­հետև, ինչ որ մարդս սեր­մա­նում է, նույ­նը և կհն­ձի. ով սեր­մա­նում է իր մարմ­նի հա­մար, այդ մարմ­նից էլ կհն­ձի ա­պա­կա­նու­թյուն. իսկ ով Հո­գու հա­մար է սեր­մա­նում, այդ Հո­գուց էլ կհն­ձի հա­վի­տե­նա­կան կյանք» (Գաղ.6; 7-8):

Ազ­նիվ լի­նենք ինք­ներս մեզ հետ, որ ա­նա­պա­կան ու հա­վի­տե­նա­կան բերք հա­վա­քենք:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբուր՝ Irates.am

Լրահոս
Հրաչյա Թամրազյան․ Բնորդ Վահան Թոթովենց․ Վանե՛ շողերդ․․․ Ինչպես շարունակել Ավետարանների մանրանկարչության արվեստը Մեկնարկում է «Կին»​​ միջազգային ​​16-րդ ​​կինոփառատոնը Սկզբու՞նք թե՞ նպատակահարմարություն․․․ Յուրի Բաշմետ. «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնի նման բովանդակության չեմ հանդիպել «Գոհություն հայտնեցե՛ք ամեն ժամ ամեն ինչի համար» Մահացել Է ռեժիսոր Ռոման Խրուշչը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Սուրբ Աթոռի պետությունների հետ հարաբերությունների քարտուղարին Մշակույթում ցենզուրան պարտադիր է. չգիտեմ՝ ով ինչ գործակալ է, բայց ոչ մեկին չի հաջողվի վերացնել ազգի մշակույթը, լեզուն. Արտաշես Ալեքսանյանը՝ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարության մասին Կրոնական դասավանդությունը Գերմանիայի հանրակրթական դպրոցներում կամ կրկին «Հայ Եկեղեցու պատմություն» դասաժամի մասին Հռոմի պապը կաղոթի բոլոր մոլորյալ հոգիների համար «Պեպո»-ն կթվայնացվի և կվերականգնվի. Ազգային կինոկենտրոն Ռազմիկ Դավոյան․ Ով իմ սուրբ աշխարհ Հայուհին «Ձայն տուր ով ծովակ» երգով հիացրել է ռուսական մրցույթի ժյուրիի անդամներին Սատանիզմ Եղիշե Չարենց. Աշխարհիս մեջ ես էլ մե օր... Վահագն Մուղնեցյան. Մենք այնպես ենք ապրում... Մեկ նկարի թանգարանի նոր ցուցանմուշը կլինի Այվազովսկու կտավը «Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի 15-րդ միջազգային փառատոնը «Դա­վի­թը շատ ան­կեղծ է, գրա­կա­նու­թ­յան մեջ ար­տա­ցո­լած զգա­ցա­կան շեր­տը հա­մա­պա­տաս­խա­նում է նրա խառն­ված­քին» Թումանյանի թանգարանը լույս է ընծայել հեղինակի ստեղծագործությունները` արևմտահայերեն փոխադրությամբ Կոնստանտին Օրբելյան. Մեր արտիստներին ճանաչում են դրսում ու պահանջված են Կայացավ Խաչատրյանին նվիրված «Նվիրում ուսուցչիս» կոնցերտի պրեմիերան Փաս­տե­րը վկա­յում են Էդուարդ Իսաբեկյանի ծննդյան օրն է Christie’s-ը աճուրդի կհանի Այվազովսկու «Իսկիայի մայրամուտը» կտավը Ներսես Աթաբեկյան․ Մանկությունս արթնանում էր տատիս ավելի քստքստոցից Նոնա Պողոսյան․ Գոյ Սիմեոն Երևանցի. Հայոց ազգի եւ եկեղեցիների համար աղոթք «Հոգուն տանք հոգևորը, իսկ մարմնին՝ մարմնավորը» Երկու կարևոր ինստիտուտ՝ եկեղեցին և ընտանիքը ենթարկվում են հարձակման Յուրի Բաշմետը Երևանում կկատարի Ալեքսանդր Չայկովսկու ստեղծագործությունները Կյանքից հեռացել է ամերիկաբնակ բանաստեղծ Ժակ Հակոբյանը Հունաստանի Հանրապետության նախագահն այցելեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Մեկնարկում է «Արմմոնո Plus»-ի երևանյան փուլը Երևանի արվեստների կենտրոնն ու Հայկական գրաֆիկայի թանգարանը մեկ հարկի տակ կհրավիրեն արվեստասերներին Մշակութաբան. Չգիտեի՝ նվնվոցները, սեռական գործողությունների իմիտացիան մշակույթ են Համո Սահյան․ Դու ուզեցիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց ՀՀ-ում ԵՄ դեսպան Անդրեա Վիկտորինին
website by Sargssyan