USD
EUR
RUB

Աստ­ված մեզ երկ­չո­տու­թ­յան ո­գի չտ­վեց, այլ զո­րու­թ­յան, սի­րո և զգաս­տու­թ­յան

 

Վեր­ջին օ­րե­րին քրիս­տո­նյա­նե­րի հա­մար ա­ռա­վել հրա­տապ է ապ­րե­լը հենց այս հա­մոզ­մուն­քով:

Երկ­չո­տու­թյան ո­գի չենք ստա­ցել, բայց հան­դգ­նու­թյան («սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թյա՞ն») ո­գի էլ չենք ստա­ցել, այլ Ե­կե­ղե­ցու դեմ հա­լա­ծանք­նե­րին համ­բե­րու­թյամբ դի­մա­կա­յե­լու զո­րու­թյուն. «ՈՒս­տի ա­մոթ մի՛ հա­մա­րիր վկա­յել մեր Տի­րո­ջը, ոչ էլ ինձ՝ Նրա կա­պյա­լին. այլ մաս­նա­կի՛ց ե­ղիր Ա­վե­տա­րա­նի հա­մար ե­ղած չար­չա­րանք­նե­րին, զո­րու­թյամբ Աստ­ծու, որ փր­կեց մեզ և կո­չեց սուրբ կո­չու­մով՝ ո՛չ ըստ մեր գոր­ծե­րի, այլ ըստ Իր նա­խա­սահ­մա­նու­թյան և շնոր­հի: Ա­հա թե ին­չու այս չար­չա­րանք­ներն եմ կրում, բայց ա­մոթ չեմ հա­մա­րում, քան­զի գի­տեմ, թե ո՛ւմ եմ հա­վա­տա­ցել և վս­տահ եմ, որ Նա կա­րո՛ղ է իմ ա­վան­դը պա­հել մինչև այն օ­րը: Որ­պես օ­րի­նակ ու­նե­ցիր այն ող­ջա­միտ խոս­քե­րը, ո­րոնք ինձ­նից լսե­ցիր՝ այն հա­վա­տով և սի­րով, որ ու­նեն Քրիս­տոս Հի­սու­սին միա­նա­լով հա­վա­տա­ցող­նե­րը: Պա­հի՛ր բա­րի ա­վան­դը մեր մեջ բնակ­վող Սուրբ Հո­գու մի­ջո­ցով»: Այ­սօր ա­կա­նա­տես ենք լի­նում մի օ­տար ու ա­նըն­կա­լե­լի քրիս­տո­նու­թյան հաղ­թար­շա­վին: Քրիս­տո­նեու­թյուն, որ ծա­ռա­յեց­նում է, նե­ղում ու չար­չա­րում, հո­խոր­տում ու հա­լա­ծում: Քրիս­տո­նյա­ներ, որ չեն հան­դուր­ժում մի­մյանց և չեն հա­մա­կերպ­վում դույզն-ինչ ան­հար­մա­րա­վե­տու­թյան: Քրիս­տո­նյա­ներ, որ Քրիս­տո­սի փառքն են փա­փա­գում, բայց Քրիս­տո­սի` ի­րենց բա­ժին չար­չա­րանք­նե­րին չեն ու­զում համ­բե­րել: «Եվ արդ, բո­լո­րո­վին վատ­թար բան է ձեզ հա­մար, որ դա­տաս­տան­ներ էլ կան ձեր մեջ: Ին­չու՞ ինք­ներդ զր­կանք չեք կրում և ա­ռա­վել ևս ինք­ներդ նե­ղու­թյուն չեք քա­շում. այլ դուք եք զր­կում և նե­ղում. այն էլ՝ նույ­նիսկ եղ­բայր­նե­րին: Չգի­տե՞ք, թե ա­նի­րավ­ներն Աստ­ծու ար­քա­յու­թյու­նը չեն ժա­ռան­գում. մի՛ խաբ­վեք. ո՛չ պոռ­նիկ­ներ, ո՛չ կռա­պաշտ­ներ, ո՛չ շնա­ցող­ներ, ո՛չ ի­գա­ցող­ներ, ո՛չ ար­վա­մոլ­ներ, ո՛չ գո­ղեր, ո՛չ ա­գահ­ներ, ո՛չ հար­բե­ցող­ներ, ո՛չ բամ­բա­սող­ներ, ո՛չ էլ հափշ­տա­կող­ներ Աստ­ծու ար­քա­յու­թյու­նը չպի­տի ժա­ռան­գեն: Եվ դուք, գո­նե ո­մանք, այդ­պի­սիք էիք. բայց լվաց­վե­ցիք, մաքր­վե­ցիք, ար­դա­րաց­վե­ցիք մեր Տեր Հի­սուս Քրիս­տո­սի ա­նու­նով և մեր Աստ­ծու Հո­գով» (Ա կորնթ. 6;7-11):

Մարմ­նա­վոր մտա­ծում­նե­րով ու վա­խե­րով ա­ռաջ­նորդ­վող­նե­րը ծա­խում են ի­րենց հո­գին, ազգն ու ինք­նու­թյու­նը. «Բայց դուք մարմ­նի իշ­խա­նու­թյան տակ չեք, այլ հո­գու, ե­թե Աստ­ծու Հո­գին բնակ­ված է ձեր մեջ: Ա­պա ե­թե մե­կը Քրիս­տո­սի Հո­գին չու­նի, նա Նրան չի պատ­կա­նում: Իսկ ե­թե Քրիս­տոս ձեր մեջ է, ա­պա մար­մի­նը մե­ռած է մեղ­քի հա­մար, և հո­գին կեն­դա­նի է ար­դա­րու­թյան հա­մար: Ո­րով­հետև նրանք, որ ա­ռաջ­նորդ­վում են Աստ­ծու Հո­գով, նրա՛նք են Աստ­ծու որ­դի­ներ»: Մար­դիկ ա­ռաջ­նորդ­վում են սե­փա­կան հա­շիվ­նե­րով, շա­հով, նկր­տում­նե­րով, և ա­ռաջ են գնում կաս­կա­ծամ­տո­րեն, զգու­շա­վո­րու­թյամբ և վախ­վո­րած: Իսկ ե­թե մենք ծա­ռա­յում ենք Աստ­ծուն, այլևս ոչ մե­կից ու ոչ մի բա­նից չպետք է եր­կն­չենք, բա­ցի Աստ­ծուց, չկաս­կա­ծենք ճշ­մար­տու­թյա­նը և Նրա հետ չկա­պող ա­մեն բան աղբ հա­մա­րենք` միայն Նրան ու­նե­նա­լու հա­մար, քա­նի որ մենք ար­դեն սոսկ ծա­ռա­ներ չենք, այլև բա­րե­կամ­ներ, որ­դե­գիր­ներ և ժա­ռան­գա­կից­ներ Աստ­ծո: «Քա­նի որ չս­տա­ցաք ծա­ռա­յու­թյան հո­գին վերս­տին եր­կյու­ղի մեջ ընկ­նե­լու հա­մար, այլ ստա­ցաք որ­դեգ­րու­թյան հո­գին, ո­րով ա­ղա­ղա­կում ենք՝ Աբ­բա Հայր: Նույն Ին­քը Հո­գին վկա­յում է մեր հո­գուն, թե Աստ­ծու որ­դի­ներ ենք. և ե­թե որ­դի­ներ ենք, ա­պա և՝ ժա­ռանգ­ներ. ժա­ռանգ­ներ Աստ­ծու և ժա­ռան­գա­կից­ներ Քրիս­տո­սի. ե­թե Իր չար­չա­րանք­նե­րին կցորդ ենք, հա­ղոր­դա­կից ենք լի­նե­լու և փառ­քին»: Ե­թե ա­ռել ենք Աստ­ծո զո­րու­թյան Հո­գին, մեր գոր­ծե­րով հռ­չա­կե՛նք այդ զո­րու­թյու­նը, ոչ թե ա­ռանց այդ էլ ան­հա­վատ ու աստ­վա­ծա­նարգ աշ­խար­հի ա­ռաջ Աստ­ծուն ներ­կա­յաց­նենք իբրև ա­նուժ ու պարտ­ված մե­կը: Այդ­պես պետք է խրա­խուս­վի ա­մեն մի քրիս­տո­նյա` ապ­րե­լու և գոր­ծե­լու Աստ­ծո փառ­քի հա­մար: Աստ­ծո զո­րու­թյամբ զո­րաց­նենք մեր իսկ հա­վա­տը հենց այդ զո­րու­թյան հան­դեպ: Ցան­կա­ցած ա­ղան­դից բյու­րա­պա­տիկ ան­գամ վտան­գա­վոր, խմ­բագր­ված և ո­րո­շա­կիո­րեն ուղ­ղորդ­վող կեղծ քրիս­տո­նեու­թյու­նը` հան­դգ­նու­թյան ու ամ­բար­տա­վա­նու­թյան ո­գուց բռն­ված, կա­րող է անն­կա­տե­լիո­րեն փո­խա­րի­նել ա­վան­դա­կան և ճշ­մա­րիտ քրիս­տո­նեու­թյա­նը, ո­րով­հետև ա­նո­րոմ ու ան­խառն ցո­րեն մեր գա­ղա­փա­րա­կան դաշ­տե­րում չկա, կան տար­բեր տո­կո­սա­յին հա­րա­բե­րու­թյան խառ­նուրդ­ներ:

Ան­հա­վատ­նե­րը ապ­րում են ի ծնե կույր կամ փակ աչ­քե­րով, մո­լե­ռանդ­նե­րը` կու­րա­ցած ինք­նա­խա­բեա­կան կա­մա­պաշ­տու­թյու­նից: Եր­կուսն էլ գե­րի են խա­վա­րին. «Տերն Ին­քը Հո­գին է. ուր որ Տի­րոջ Հո­գին է, այն­տեղ ա­զա­տու­թյուն է»:

Նրանք, ով­քեր կոչ­ված են աշ­խար­հի լույ­սը լի­նե­լու, ա­ռա­վել պետք է ջա­նան ցրել օ­րե­ցօր ա­հագ­նա­ցող խա­վա­րը: Մինչ­դեռ տես­նում ենք հա­մա­տա­րած խա­վա­րի մեջ մարմ­րուն կրակ­ներ: Մար­դը կա­րող է խա­բել ինքն ի­րեն ու իր նմա­նին, բայց ոչ Աստ­ծուն. «Չխաբ­վե՛ք. Աստ­ված չի ծաղր­վում, ո­րով­հետև, ինչ որ մարդս սեր­մա­նում է, նույ­նը և կհն­ձի. ով սեր­մա­նում է իր մարմ­նի հա­մար, այդ մարմ­նից էլ կհն­ձի ա­պա­կա­նու­թյուն. իսկ ով Հո­գու հա­մար է սեր­մա­նում, այդ Հո­գուց էլ կհն­ձի հա­վի­տե­նա­կան կյանք» (Գաղ.6; 7-8):

Ազ­նիվ լի­նենք ինք­ներս մեզ հետ, որ ա­նա­պա­կան ու հա­վի­տե­նա­կան բերք հա­վա­քենք:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբուր՝ Irates.am

Լրահոս
Աշոտ Ավդալյան. Անձրևների տոն Հովհաննես Գրիգորյան․ Մի քանի ճշմարտություն Աշոտ Ավդալյան․ Արդար առավոտ Նիկա Ջորջանելի․ «Բան, որ լսվել է ոչ մեկ անգամ» Հակոբոս 5.16 Մենք սովորել ենք աշխատել խտրական վերաբերմունքի պայմաններում, սակայն վերջերս այդ դիմակայությունը համալրվել է վտանգավոր դրսևորումներով. բաց նամակ «Ես ի պաշ­տո­նե պար­տա­վոր եմ ա­նե­լու այդ մր­ցույ­թը» Հայաստանում առաջին անգամ ցուցադրվեց ռեժիսոր Միքայել Վարդանովի «Հայկական հողի գույնը» ֆիլմը Ուկրաինայում կոչ են արել ոչնչացնել սովետական գրքերը Պարույր Սևակ. Երջանկություն Եղիշե Չարենց. Ամեն տեսակ երգ երգեցի... Դանիել Վարուժան․ Հունձք Ալեքսանդր Ծատուրյան. Երկու խոստովանանք Ռուբիկի խորանարդներով պատրաստված «Մոնա Լիզան» վաճառվել է 480 հազար եվրոյով Մեծ պահքի կիրակիները Գերշվինի՝ ջազի համաշխարհային ժառանգություն դարձած գործերը՝ Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի կատարմամբ Անդրանիկ Օզանյանի հոբելյանի առթիվ զորավարին նվիրված նոր գիրք է հրատարակվել Սիրված դերասանները հանդես կգան մեկ ներկայացման մեջ՝ Երևանի երեք տարբեր թատրոններում Գարեգին Երկրորդ. Քրիստոնյաներիս համար Մեծ Պահքը յուրահատուկ հոգևոր ճամփորդություն է Սարոյանի տուն-թանգարանում տեղի է ունեցել նոր հոլոգրամի առաջին ցուցադրությունը Գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ կինը ջութակ է նվագել Սիրո խոստովանություն Թումանյանին. Ռուսական թատրոնում բեմ կբարձրանա «Քաջ Նազար» ներկայացումը «Նկարն էլ իր կյանքն ու­նի, չես կա­րող փա­կել ար­վես­տա­նո­ցում, միայն ինքդ տես­նել» Ջազ նվագախումբը կներկայացնի գերշվինյան ինքնատիպ երեկո Սաղմոս ՃԻԲ Մատթեոս Զարիֆյան. Լեռներն իմ երազիս Փրկու­թ­յու­նը յոթ կնի­քով կնք­ված չէ Կոմիտաս․ Աստվա՜ծ իմ Դանիել Վարուժան․ Հասուն արտ Վարդանանք՝ մեր վերածնունդի գրաւականը Take On Me. նորվեգական խմբի հիթը դարձել է 80-ականների երկրորդ երգը, որը 1 մլրդ դիտում է հավաքել YouTube-ում Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 2020-ի առաջին համերգին կհնչեցնի Բեթհովենի, Մոցարտի և Նիլսենի գործերը Վարդանանց տոնի քարոզ Իրանահայ մաեստրո Լորիս Ճգնավորյանը երաժշտություն է գրել՝ ի հիշատակ ուկրաինական ինքնաթիռի վթարի զոհերի «Մոնա Լիզայի» վրայի ճաքերը պաշտպանում են կտավը Պատմական դեմքեր, որ բանտում կլինեին, եթե ապրեին Նոր Հայաստանում Մահացել է ՀՀ ժողովրդական արտիստ, դիրիժոր Յուրի Դավթյանը Բեռլինի հոբելյանական կինոփառատոնը մեկնարկում Է «Սելինջերի իմ տարին» դրամայի ցուցադրությամբ Վախճանվել է Երվանդ Մանարյանը Վահագն Դավթյան․ Ժամ Հայտնության
website by Sargssyan