USD
EUR
RUB

«Ե­թե սի­րեք ի­րար, բո­լո­րը կի­մա­նան, որ Իմ ա­շա­կերտ­ներն եք»

 

«Վար­դա­պե՛տ, ի՞նչ պետք է ա­նեմ, որ հա­վի­տե­նա­կան կյան­քը ժա­ռան­գեմ»: Եվ Նա նրան ա­սաց. «Օ­րեն­քում ի՞նչ է գր­ված, ինչ­պե՞ս ես ըն­թեր­ցում»: Սա պա­տաս­խա­նեց և ա­սաց. «Պի­տի սի­րես քո Տեր Աստ­ծուն քո ամ­բողջ սր­տով և քո ամ­բողջ հո­գով և քո ամ­բողջ զո­րու­թյամբ և քո ամ­բողջ մտ­քով. և պի­տի սի­րես քո ըն­կե­րո­ջը, ինչ­պես քո ան­ձը» (Ղուկ. 10; 25-27)։

Աստ­ծո սե­րը փր­կու­թյուն է, և Աստ­ծուն սի­րե­լով միայն մարդ կա­րող է ի­րա­կան սի­րով սի­րել իր նմա­նին, քան­զի մարդ­կա­յին սե­րը շա­հախն­դիր է, պա­կա­սող, իսկ աստ­վա­ծա­յի­նը` ան­շա­հախն­դիր և ա­վե­լա­ցող:

Պո­ղոս ա­ռա­քյա­լը, որ­պես­զի ցույց տա, թե ինչ է սե­րը, ստո­րո­գե­լի­նե­րով է մո­տե­նում. «Սե­րը համ­բե­րող է, քաղց­րա­բա­րո է. սե­րը չի նա­խան­ձում, չի ամ­բար­տա­վա­նա­նում, չի գո­ռո­զա­նում, ան­վա­յել վար­մունք չի ու­նե­նում, ի­րե­նը չի փնտ­րում, բար­կու­թյամբ չի գրգռ­վում, չար բան չի խոր­հում, ա­նի­րա­վու­թյան վրա չի ու­րա­խա­նում, այլ ու­րա­խա­նում է ճշ­մար­տու­թյան վրա. ա­մեն բա­նի դի­մա­նում է, ա­մեն բա­նի հա­վա­տում է, մշ­տա­պես հույս է տա­ծում, ա­մեն բա­նի համ­բե­րում» (Ա Կորնթ. 13; 4-7), և վեր­ջա­պես ի­րա­կան սի­րո դրսևո­րումն է Քրիս­տո­սի գա­լուս­տը, Ով մեր փր­կու­թյան հա­մար բա­զում տա­ռա­պանք­ներ կրեց, չար­չար­վեց, խաչ­վեց և եր­րորդ օ­րը հա­րու­թյուն ա­ռավ` այս­պի­սով ցույց տա­լով մարդ­կա­յին ցե­ղին զո­հո­ղու­թյան և հո­գու փր­կու­թյան անկ­րկ­նե­լի ու­ղին:

«Սի­րիր ըն­կե­րոջդ քո ան­ձի պես», - ա­սում է Տե­րը, ա­սել է` քեզ քո ըն­կե­րոջ մեջ տես, նրա սխալ­նե­րը քո­նը հա­մա­րիր և հա­նուն այդ սի­րո ձե՛ռք մեկ­նիր, օգ­նի՛ր, որ­պես­զի ա­զատ­վի շեղ ճա­նա­պար­հից, սր­տանց, ա­ռանց նա­խան­ձի սի­րիր, ու­րա­խա­ցիր նրա ձեռք­բե­րում­նե­րով, հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րով և կա­րեկ­ցիր, օգ­նիր նե­ղու­թյան և տխ­րու­թյան ժա­մա­նակ: Միայն ճշ­մա­րիտ քրիս­տո­նյա մար­դը կա­րող է լի­նել ան­շա­հախն­դիր ըն­կեր, բա­րե­կամ, հա­րա­զատ: Բո­լոր մար­դիկ էլ կա­րոտ են և կա­րիքն ու­նեն լավ ըն­կե­րոջ, բա­րե­կա­մի, հա­րա­զա­տի, բայց շատ քչերն են, որ ձգ­տում են լի­նել լա­վը: Նյու­թա­խո­նարհ աշ­խար­հում մարդ ա­րա­րա­ծը շատ հա­ճախ դրամն ու հարս­տու­թյու­նը գե­րա­դա­սում է Աստ­ծուց և նյու­թը` ըն­կե­րո­ջից, ո­րից ա­ռաջ են գա­լիս բա­զում խռո­վու­թյուն­ներ, դժ­վա­րու­թյուն­ներ...

Քրիս­տո­նյան պետք է ի­մա­նա ե­րեք բան.

1. Աստ­ծուն չճա­նա­չող մար­դու հա­մար կա­րո­ղու­թյուն­նե­րի և պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րի վե­րին շեմ հան­դի­սա­ցող Ոս­կի կա­նո­նը այն ա­մե­նա­ցածր աս­տի­ճանն է, որ­տե­ղից քրիս­տո­նյան պետք է սկ­սի իր նմա­նին իր ան­ձի պես սի­րե­լու փոր­ձա­ռու­թյու­նը:

2. Նա­խա­ձեռ­նո­ղը պետք է միշտ լի­նի ին­քը` չս­պա­սե­լով եղ­բո­րը և չակն­կա­լե­լով նրա­նից փո­խա­դար­ձը:

3. Պետք է հս­տա­կեց­նի իր հա­մար «իսկ ո՞վ է իմ ըն­կե­րը» հար­ցի պա­տաս­խա­նը. կար­ծում ենք՝ ա­ռա­ջադ­րան­քի կա­տա­րու­մը ա­ռա­վել դյու­րին կդառ­նա, ե­թե չմո­ռա­նանք. «Չէ՞ որ մաք­սա­վոր­ներն ու մե­ղա­վոր­ներն էլ ող­ջու­նում են ի­րենց հա­րա­զատ­նե­րին», նաև՝ «Սի­րե­ցե՛ք ձեր թշ­նա­մի­նե­րին»:

Ըն­կե­րո­ջը սի­րե­լու մա­սին Հի­սուս ա­սում է. «Ե­թե սի­րեք ի­րար, բո­լո­րը կի­մա­նան, որ Իմ ա­շա­կերտ­ներն եք» (Հովհ. 13;35), իսկ Աստ­ծուն սի­րե­լու մա­սին ա­սում է. «Ով իմ պատ­վի­րան­ներն ըն­դու­նում և դրանք պա­հում է, նա է, որ Ինձ սի­րում է» (Հովհ. 14;20): Մար­դը մար­դու հա­մար կա­րող է թշ­նա­մի լի­նել, բայց օ­տար չէ, Աստ­ծո հա­մար` ա­ռա­վել ևս, մար­դուն, ու մարդ­կա­յի­նին ընդ­հան­րա­պես, օ­տար է Չա­րը` ողջ գո­յա­վո­րի, ա­րար­չու­թյան, Կյան­քի ու Սի­րո թշ­նա­մին:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Ամփոփվեց մանկագիրների և նկարազարդողների մրցույթը. ներկա էր Նունե Սարգսյանը «Պատգամ» հոբելյանական երեկո՝ նվիրված Սոս Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին Եղիշե Չարենց. Այրած երգեր Կոմիտասյան հոբելյանական համերգ Հռոմում Համո Սահյան․ Ես կուզեի․․․ Սուրբ Հակոբ Մծբնեցի հայրապետ. հոգեշահ քարոզիչը «Ավետիսը» աշխարհահռչակ դաշնակահարին հրավիրել է Երեւան Հովհննես Երանյան․ Գորտը, կամ սցենար նկարահանված ֆիլմի համար Վիլյամ Սարոյան. Այդ օրը Հայաստան են ժամանում միջազգային կինոարտադրության ոլորտում փորձառու և անվանի կինոգործիչներ 44 000 տարվա պատմություն. Ինդոնեզիայում հայտնաբերվել են մարդկանց կողմից արված հնագույն որմնանկարները Երևանի պետական կամերային երգչախումբը վեցերորդ համերգով ամփոփեց Կոմիտասին նվիրված ելույթները Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ողջունել է ԱՄՆ Սենատի բանաձևը Հայոց Ցեղասպանության վերաբերյալ Ամանորի տոներին մի շարք թատրոններ ու թանգարաններ կաշխատեն «Պետք է գնա­հա­տել, սի­րել մեր կող­քին ապ­րող կոմ­պո­զի­տո­րին» «Ինչ ցան­կա­նում եք, որ մար­դիկ ձեզ ա­նեն, նույնն էլ դուք ա­րեք նրանց» Աղոթքը «դատ է դատաստանից առաջ» Չաքմաքչյանի «Քայլող մարդը» հնարավոր է տեղադրվի Հյուսիսային պողոտայի՝ Աբովյան փողոցին հարող տարածքում Թումանյանը՝ հայերեն և վրացերեն. Թբիլիսիում լույս է տեսել միանգամից երեք գիրք Մաքսիմ Վենգերով. Հայաստանը գալը նշանակալի և հաճելի իրադարձություն է Հովհաննես Թումանյան. Երկինք ու երկիր Սամվել Սևադա․ Ահա և վերջի սկիզբը․․․ Յուսուպ Ռազիկովի «Սուսերով պար» ֆիլմի հայաստանյան մեծ պրեմիերան՝ վաղը Օրհնեցե՛ք Տիրոջ անունը Տիրոջ տանը գտնվողներ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ. Ո՞րն էր Չարենցի ու Բակունցի միջեւ տարաձայնության պատճառը Ջութակահար Դիանա Ադամյանը՝ «Համագործակցության դեբյուտներ» միջպետական մրցանակի դափնեկիր Հովհաննես Երանյան. Երեք ամիս հետո Պոլսոյ Պատրիարք դառնալու աւելի մեծ հնարաւորութիւն ունի Սահակ Սրբազան Մաշալեանը Պարույր Սևակ․ Լույսի աղբյուրը Երանելի Մայր սուրբ Թուրքիոյ Հայոց 85-րդ Պատրիարքի ընտրութեան առաջին քայլը. մամլոյ հաղորդագրութիւն Հայտնի են «Ոսկե գլոբուսի» անվանակարգորդները «Լավագույն օտարերկրյա ֆիլմ» կատեգորիայում Հաջորդ տարի Արցախում կանցկացվի «Թատերական Արցախ» փառատոն. Հակոբ Ղազանչյան Օծվել է Ներքին Գետաշեն գյուղի Ս.Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին «Իմ հայկական անունը Միքայել է». Երևանում ծնված Էրմիտաժի տնօրենը ռուսական հեռուստատեսությանը ներկայացրել է Երևանը Հռոմում ներկայացվել է «Կորսված Հայաստան. ճամփորդություն մի ժողովրդի հիշողության մեջ» գիրքը Հայ ընթերցողին է ներկայացվել Շառլ Ազնավուրի «Մեղմ շշուկով» գիրքը «Հայրենիքի և ընտանիքի գաղափարները Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակություններում» գիտաժողով Մայր Աթոռում Չարենցն ու Կոմիտասը Կարսում բացվել է «Անի. Քարե պոեզիա» խորագրով ցուցահանդեսը, Կարո Փայլանը կոչ է արել «անպայման այցելել»
website by Sargssyan