USD
EUR
RUB

«Ա­րամ Խա­չատ­ր­յա­նը մեծ ներդ­րում է ու­նե­ցել Հա­յաս­տա­նի և հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կու­թա­յին կյան­քում»

 

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, Irates.am: Բեռ­լի­նում բնակ­վող չին ջու­թա­կա­հար ՆԻՆԳ ՖԵՆ­ԳԸ մեծ ճա­նա­չում ու­նի աշ­խար­հում։ Ե­լույթ­ներ է ու­նե­նում հե­ղի­նա­կա­վոր նվա­գախմ­բե­րի հետ, նաև՝ որ­պես կա­մե­րա­յին ե­րա­ժիշտ։ Լոն­դո­նի ար­քա­յա­կան ե­րաժշ­տա­կան ա­կա­դե­միա­յում ու­սա­նած Նինգ Ֆեն­գը այն միակ ու­սա­նողն էր, որն ստա­ցել է 100-տո­կո­սա­նոց բա­լեր ա­վար­տա­կան քն­նու­թյան ըն­թաց­քում։

Հա­նո­վե­րի, Ե­ղի­սա­բեթ թա­գու­հու ան­վան, Պա­գա­նի­նիի ան­վան և բազ­մա­թիվ այլ մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րի դափ­նե­կիր է Նինգ Ֆեն­գը։ Ջու­թակ նվա­գում է 4 տա­րե­կա­նից։ Նա Հա­յաս­տան էր ժա­մա­նել «Ժա­մա­նա­կա­կից դա­սա­կան­ներ» կոմ­պո­զի­տո­րա­կան փա­ռա­տո­նին մաս­նակ­ցե­լու, ո­րի ըն­թաց­քում ներ­կա­յաց­րեց իր հայ­րե­նա­կից, չին հայտ­նի կոմ­պո­զի­տոր Ցի­գան Չե­նի «Տա­ռա­պան­քի հա­ճույ­քը» ջու­թա­կի կոն­ցեր­տը։ Նինգ Ֆեն­գը նվա­գում է 1721 թվա­կա­նին Ստ­րա­դի­վա­րիու­սի պատ­րաս­տած ջու­թա­կով։

Նինգ Ֆեն­գը, սի­րով պա­տաս­խա­նե­լով «Ի­րա­տե­սի» հար­ցե­րին, նշեց, որ ջու­թակն ու ե­րաժշ­տու­թյամբ զբաղ­վելն իր ծնող­նե­րի ընտ­րու­թյունն էին։ Թեև նրանք ե­րա­ժիշտ­ներ չէին, սա­կայն ե­րաժշ­տու­թյան մեծ եր­կր­պա­գու­ներ էին և ի­րենց որ­դուն փոքր հա­սա­կից հնա­րա­վո­րու­թյուն են տվել շփ­վե­լու ե­րաժշ­տու­թյան գե­ղե­ցիկ աշ­խար­հի հետ։
Նինգ Ֆեն­գը ծա­նոթ է հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թյա­նը, մի քա­նի ան­գամ կա­տա­րել է Խա­չատ­րյա­նի Ջու­թա­կի կոն­ցեր­տը։ Ա­սում է, որ Խա­չատ­րյա­նը մե­ծա­գույն ե­րա­ժիշտ է։ «Երբ ես Ռու­մի­նիա­յում էի, նրանց ազ­գա­յին դրա­մի վրա տե­սա այդ ազ­գի մե­ծա­գույն կոմ­պո­զի­տոր­նե­րից մե­կի դի­ման­կա­րը։ Կար­ծում եմ, որ Հա­յաս­տա­նում էլ հայ­կա­կան ազ­գա­յին դրա­մի վրա պետք է լի­նի Խա­չատ­րյա­նի նկա­րը։ Նա մեծ ներդ­րում է ու­նե­ցել և՛ Հա­յաս­տա­նի, և՛ հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կու­թա­յին կյան­քում»,- ա­սում է ե­րա­ժիշտն ու ցույց տա­լիս ռու­մի­նա­կան դրա­մը՝ ռու­մի­նա­ցի կոմ­պո­զի­տո­րի պատ­կե­րով։

Ըստ ջու­թա­կա­հա­րի՝ ե­րաժշ­տու­թյու­նը նման է ըն­թեր­ցա­նու­թյան, սա­կայն, ի տար­բե­րու­թյուն սո­վո­րա­կան ըն­թեր­ցա­նու­թյան, ե­րաժշ­տու­թյու­նը կար­դում է ե­րա­ժիշ­տը, այն վե­րար­տադ­րում գոր­ծի­քի մի­ջո­ցով և պատ­կեր­նե­րը, հույ­զե­րը փո­խան­ցում ուն­կն­դիր­նե­րին։ Եվ որ­քան պրո­ֆե­սիո­նալ է ե­րա­ժիշ­տը, այն­քան ա­վե­լի պատ­կե­րա­վոր ու հու­զիչ կա­րող է փո­խան­ցել մե­ղե­դին։ Նինգ Ֆեն­գը սի­րում է ներ­կա­յաց­նել ինչ­պես դա­սա­կան, այն­պես էլ ժա­մա­նա­կա­կից կոմ­պո­զի­տոր­նե­րի գոր­ծեր։

Ե­րաժշ­տու­թյու­նը ար­վես­տի այն ճյուղն է, որն ա­մե­նա­մեծ ազ­դե­ցու­թյունն է ու­նե­նում մար­դու հույ­զե­րի վրա։ Ի՞նչն է պատ­ճա­ռը։ Ջու­թա­կա­հա­րի փո­խանց­մամբ՝ թան­գա­րա­նում կամ պատ­կե­րաս­րա­հում ար­վես­տի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը դի­տե­լիս մար­դիկ կա­րող են քն­նար­կել դրանք, ի­րենց ապ­րում­ներն ու պատ­կե­րա­ցում­նե­րը ներ­կա­յաց­նել, սա­կայն հա­մեր­գաս­րա­հում լռու­թյուն է, և յու­րա­քան­չյուր հն­չյուն ստի­պում է կենտ­րո­նա­նալ, ներ­թա­փան­ցում է մար­դու հո­գու խոր­քերն ու թր­թիռ­ներ ա­ռա­ջաց­նում այն­տեղ։ Հա­մեր­գաս­րա­հը, մթ­նո­լորտն էլ նպաս­տում են, որ այդ զգա­ցում­ներն ա­վե­լի խիտ լի­նեն։

Նինգ Ֆեն­գը դժ­վա­րա­նում է ա­սել, թե ով է իր ա­մե­նա­սի­րած կոմ­պո­զի­տո­րը։ Նրանք շատ են, յու­րա­քան­չյուրն իր տեղն ու դերն ու­նի ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հում, սա­կայն ջու­թա­կի հա­մար գր­ված ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րից իր հա­մար ա­մե­նա­հո­գե­հա­րա­զա­տը Բեթ­հո­վե­նի Ջու­թա­կի կոն­ցերտն է։

Խո­սե­լով «Ժա­մա­նա­կա­կից դա­սա­կան­ներ» կոմ­պո­զի­տո­րա­կան փա­ռա­տո­նի մա­սին՝ չին ջու­թա­կա­հա­րը նկա­տում է, որ այն բա­ցա­ռիկ երևույթ է։ Աշ­խար­հում ա­ռա­ջին ան­գամ է կա­յա­նում փա­ռա­տոն, ո­րը մի վայ­րում հա­մախմ­բում է այ­սօր ստեղ­ծա­գոր­ծող աշ­խար­հի ա­մե­նա­հայտ­նի կոմ­պո­զի­տոր­նե­րին։ Սա մի հար­թակ է, որ­տեղ մենք տես­նում ենք, թե ինչ­պես է զար­գա­նում ժա­մա­նա­կա­կից դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թյու­նը։

Ա­նա­հիտ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Լրահոս
Սարոյանի տուն-թանգարանում տեղի է ունեցել նոր հոլոգրամի առաջին ցուցադրությունը Գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ կինը ջութակ է նվագել Սիրո խոստովանություն Թումանյանին. Ռուսական թատրոնում բեմ կբարձրանա «Քաջ Նազար» ներկայացումը «Նկարն էլ իր կյանքն ու­նի, չես կա­րող փա­կել ար­վես­տա­նո­ցում, միայն ինքդ տես­նել» Ջազ նվագախումբը կներկայացնի գերշվինյան ինքնատիպ երեկո Սաղմոս ՃԻԲ Մատթեոս Զարիֆյան. Լեռներն իմ երազիս Փրկու­թ­յու­նը յոթ կնի­քով կնք­ված չէ Կոմիտաս․ Աստվա՜ծ իմ Դանիել Վարուժան․ Հասուն արտ Վարդանանք՝ մեր վերածնունդի գրաւականը Take On Me. նորվեգական խմբի հիթը դարձել է 80-ականների երկրորդ երգը, որը 1 մլրդ դիտում է հավաքել YouTube-ում Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 2020-ի առաջին համերգին կհնչեցնի Բեթհովենի, Մոցարտի և Նիլսենի գործերը Վարդանանց տոնի քարոզ Իրանահայ մաեստրո Լորիս Ճգնավորյանը երաժշտություն է գրել՝ ի հիշատակ ուկրաինական ինքնաթիռի վթարի զոհերի «Մոնա Լիզայի» վրայի ճաքերը պաշտպանում են կտավը Պատմական դեմքեր, որ բանտում կլինեին, եթե ապրեին Նոր Հայաստանում Մահացել է ՀՀ ժողովրդական արտիստ, դիրիժոր Յուրի Դավթյանը Բեռլինի հոբելյանական կինոփառատոնը մեկնարկում Է «Սելինջերի իմ տարին» դրամայի ցուցադրությամբ Վախճանվել է Երվանդ Մանարյանը Վահագն Դավթյան․ Ժամ Հայտնության Հովհաննես Թումանյան․ Գութանի երգը Կոմիտաս. Բուսաբարև Հայկական կինոժառանգությունը ներկայացվելու է ամերիկյան հանդիսատեսին Հայտնի հայ նկարիչներն ի աջակցություն Չինաստանի ստեղծել են միասնական կտավ Նոր հրատարակություն Կանադայից մինչև Չինաստան. տարվա լավագույն բնապատկերային լուսանկարները՝ Insider-ի ֆոտոշարքում Սուրբ Վարդանանց զորավարների և 1036 վկաների հիշատակության օր «Ամստերդամի կենտրոնական գրադարանում բացվելու է հայկական հավաքածու»․ Հրաչյա Սարիբեկյան Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է Բրեքսիթից հետո Հունաստանը Բրիտանիայից պահանջում է վերադարձնել Էլգինի մարմարե արձանները Թումանյանի թանգարանը հետաքրքիր նախաձեռնություններով տոնեց գրողի 151- ամյակը «Գարնանային ջազ երեկո»՝ Երևանում և մարզերում 500 տարվա մեջ առաջին անգամ Վատիկանում Ռաֆաել Սանտիի էսքիզներով միանգամից 10 գոբելեն աշխատանքներ ներկայացվել են ցուցադրության «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ. Մեր նախնիները գիրքը գանձ են համարել Համո Սահյան. Անունդ տալիս Կոմիտաս․ Խաչյալին Հետազոտությունը բացահայտել է, որ Փենսիլվանիայի թանգարանում պահվող վիճահարույց կտավն իրականում պատկանում է Ռեմբրանտի վրձնին Կցուցադրվեն ավետարանական թեմայով մանրանկարներ Սոնա Արշունեցի. Արարատն է իմ խոսքերի գեթ վկան
website by Sargssyan