USD
EUR
RUB

«Ա­րամ Խա­չատ­ր­յա­նը մեծ ներդ­րում է ու­նե­ցել Հա­յաս­տա­նի և հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կու­թա­յին կյան­քում»

 

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, Irates.am: Բեռ­լի­նում բնակ­վող չին ջու­թա­կա­հար ՆԻՆԳ ՖԵՆ­ԳԸ մեծ ճա­նա­չում ու­նի աշ­խար­հում։ Ե­լույթ­ներ է ու­նե­նում հե­ղի­նա­կա­վոր նվա­գախմ­բե­րի հետ, նաև՝ որ­պես կա­մե­րա­յին ե­րա­ժիշտ։ Լոն­դո­նի ար­քա­յա­կան ե­րաժշ­տա­կան ա­կա­դե­միա­յում ու­սա­նած Նինգ Ֆեն­գը այն միակ ու­սա­նողն էր, որն ստա­ցել է 100-տո­կո­սա­նոց բա­լեր ա­վար­տա­կան քն­նու­թյան ըն­թաց­քում։

Հա­նո­վե­րի, Ե­ղի­սա­բեթ թա­գու­հու ան­վան, Պա­գա­նի­նիի ան­վան և բազ­մա­թիվ այլ մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րի դափ­նե­կիր է Նինգ Ֆեն­գը։ Ջու­թակ նվա­գում է 4 տա­րե­կա­նից։ Նա Հա­յաս­տան էր ժա­մա­նել «Ժա­մա­նա­կա­կից դա­սա­կան­ներ» կոմ­պո­զի­տո­րա­կան փա­ռա­տո­նին մաս­նակ­ցե­լու, ո­րի ըն­թաց­քում ներ­կա­յաց­րեց իր հայ­րե­նա­կից, չին հայտ­նի կոմ­պո­զի­տոր Ցի­գան Չե­նի «Տա­ռա­պան­քի հա­ճույ­քը» ջու­թա­կի կոն­ցեր­տը։ Նինգ Ֆեն­գը նվա­գում է 1721 թվա­կա­նին Ստ­րա­դի­վա­րիու­սի պատ­րաս­տած ջու­թա­կով։

Նինգ Ֆեն­գը, սի­րով պա­տաս­խա­նե­լով «Ի­րա­տե­սի» հար­ցե­րին, նշեց, որ ջու­թակն ու ե­րաժշ­տու­թյամբ զբաղ­վելն իր ծնող­նե­րի ընտ­րու­թյունն էին։ Թեև նրանք ե­րա­ժիշտ­ներ չէին, սա­կայն ե­րաժշ­տու­թյան մեծ եր­կր­պա­գու­ներ էին և ի­րենց որ­դուն փոքր հա­սա­կից հնա­րա­վո­րու­թյուն են տվել շփ­վե­լու ե­րաժշ­տու­թյան գե­ղե­ցիկ աշ­խար­հի հետ։
Նինգ Ֆեն­գը ծա­նոթ է հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թյա­նը, մի քա­նի ան­գամ կա­տա­րել է Խա­չատ­րյա­նի Ջու­թա­կի կոն­ցեր­տը։ Ա­սում է, որ Խա­չատ­րյա­նը մե­ծա­գույն ե­րա­ժիշտ է։ «Երբ ես Ռու­մի­նիա­յում էի, նրանց ազ­գա­յին դրա­մի վրա տե­սա այդ ազ­գի մե­ծա­գույն կոմ­պո­զի­տոր­նե­րից մե­կի դի­ման­կա­րը։ Կար­ծում եմ, որ Հա­յաս­տա­նում էլ հայ­կա­կան ազ­գա­յին դրա­մի վրա պետք է լի­նի Խա­չատ­րյա­նի նկա­րը։ Նա մեծ ներդ­րում է ու­նե­ցել և՛ Հա­յաս­տա­նի, և՛ հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կու­թա­յին կյան­քում»,- ա­սում է ե­րա­ժիշտն ու ցույց տա­լիս ռու­մի­նա­կան դրա­մը՝ ռու­մի­նա­ցի կոմ­պո­զի­տո­րի պատ­կե­րով։

Ըստ ջու­թա­կա­հա­րի՝ ե­րաժշ­տու­թյու­նը նման է ըն­թեր­ցա­նու­թյան, սա­կայն, ի տար­բե­րու­թյուն սո­վո­րա­կան ըն­թեր­ցա­նու­թյան, ե­րաժշ­տու­թյու­նը կար­դում է ե­րա­ժիշ­տը, այն վե­րար­տադ­րում գոր­ծի­քի մի­ջո­ցով և պատ­կեր­նե­րը, հույ­զե­րը փո­խան­ցում ուն­կն­դիր­նե­րին։ Եվ որ­քան պրո­ֆե­սիո­նալ է ե­րա­ժիշ­տը, այն­քան ա­վե­լի պատ­կե­րա­վոր ու հու­զիչ կա­րող է փո­խան­ցել մե­ղե­դին։ Նինգ Ֆեն­գը սի­րում է ներ­կա­յաց­նել ինչ­պես դա­սա­կան, այն­պես էլ ժա­մա­նա­կա­կից կոմ­պո­զի­տոր­նե­րի գոր­ծեր։

Ե­րաժշ­տու­թյու­նը ար­վես­տի այն ճյուղն է, որն ա­մե­նա­մեծ ազ­դե­ցու­թյունն է ու­նե­նում մար­դու հույ­զե­րի վրա։ Ի՞նչն է պատ­ճա­ռը։ Ջու­թա­կա­հա­րի փո­խանց­մամբ՝ թան­գա­րա­նում կամ պատ­կե­րաս­րա­հում ար­վես­տի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը դի­տե­լիս մար­դիկ կա­րող են քն­նար­կել դրանք, ի­րենց ապ­րում­ներն ու պատ­կե­րա­ցում­նե­րը ներ­կա­յաց­նել, սա­կայն հա­մեր­գաս­րա­հում լռու­թյուն է, և յու­րա­քան­չյուր հն­չյուն ստի­պում է կենտ­րո­նա­նալ, ներ­թա­փան­ցում է մար­դու հո­գու խոր­քերն ու թր­թիռ­ներ ա­ռա­ջաց­նում այն­տեղ։ Հա­մեր­գաս­րա­հը, մթ­նո­լորտն էլ նպաս­տում են, որ այդ զգա­ցում­ներն ա­վե­լի խիտ լի­նեն։

Նինգ Ֆեն­գը դժ­վա­րա­նում է ա­սել, թե ով է իր ա­մե­նա­սի­րած կոմ­պո­զի­տո­րը։ Նրանք շատ են, յու­րա­քան­չյուրն իր տեղն ու դերն ու­նի ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հում, սա­կայն ջու­թա­կի հա­մար գր­ված ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րից իր հա­մար ա­մե­նա­հո­գե­հա­րա­զա­տը Բեթ­հո­վե­նի Ջու­թա­կի կոն­ցերտն է։

Խո­սե­լով «Ժա­մա­նա­կա­կից դա­սա­կան­ներ» կոմ­պո­զի­տո­րա­կան փա­ռա­տո­նի մա­սին՝ չին ջու­թա­կա­հա­րը նկա­տում է, որ այն բա­ցա­ռիկ երևույթ է։ Աշ­խար­հում ա­ռա­ջին ան­գամ է կա­յա­նում փա­ռա­տոն, ո­րը մի վայ­րում հա­մախմ­բում է այ­սօր ստեղ­ծա­գոր­ծող աշ­խար­հի ա­մե­նա­հայտ­նի կոմ­պո­զի­տոր­նե­րին։ Սա մի հար­թակ է, որ­տեղ մենք տես­նում ենք, թե ինչ­պես է զար­գա­նում ժա­մա­նա­կա­կից դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թյու­նը։

Ա­նա­հիտ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Լրահոս
Ամփոփվեց մանկագիրների և նկարազարդողների մրցույթը. ներկա էր Նունե Սարգսյանը «Պատգամ» հոբելյանական երեկո՝ նվիրված Սոս Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին Եղիշե Չարենց. Այրած երգեր Կոմիտասյան հոբելյանական համերգ Հռոմում Համո Սահյան․ Ես կուզեի․․․ Սուրբ Հակոբ Մծբնեցի հայրապետ. հոգեշահ քարոզիչը «Ավետիսը» աշխարհահռչակ դաշնակահարին հրավիրել է Երեւան Հովհննես Երանյան․ Գորտը, կամ սցենար նկարահանված ֆիլմի համար Վիլյամ Սարոյան. Այդ օրը Հայաստան են ժամանում միջազգային կինոարտադրության ոլորտում փորձառու և անվանի կինոգործիչներ 44 000 տարվա պատմություն. Ինդոնեզիայում հայտնաբերվել են մարդկանց կողմից արված հնագույն որմնանկարները Երևանի պետական կամերային երգչախումբը վեցերորդ համերգով ամփոփեց Կոմիտասին նվիրված ելույթները Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ողջունել է ԱՄՆ Սենատի բանաձևը Հայոց Ցեղասպանության վերաբերյալ Ամանորի տոներին մի շարք թատրոններ ու թանգարաններ կաշխատեն «Պետք է գնա­հա­տել, սի­րել մեր կող­քին ապ­րող կոմ­պո­զի­տո­րին» «Ինչ ցան­կա­նում եք, որ մար­դիկ ձեզ ա­նեն, նույնն էլ դուք ա­րեք նրանց» Աղոթքը «դատ է դատաստանից առաջ» Չաքմաքչյանի «Քայլող մարդը» հնարավոր է տեղադրվի Հյուսիսային պողոտայի՝ Աբովյան փողոցին հարող տարածքում Թումանյանը՝ հայերեն և վրացերեն. Թբիլիսիում լույս է տեսել միանգամից երեք գիրք Մաքսիմ Վենգերով. Հայաստանը գալը նշանակալի և հաճելի իրադարձություն է Հովհաննես Թումանյան. Երկինք ու երկիր Սամվել Սևադա․ Ահա և վերջի սկիզբը․․․ Յուսուպ Ռազիկովի «Սուսերով պար» ֆիլմի հայաստանյան մեծ պրեմիերան՝ վաղը Օրհնեցե՛ք Տիրոջ անունը Տիրոջ տանը գտնվողներ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ. Ո՞րն էր Չարենցի ու Բակունցի միջեւ տարաձայնության պատճառը Ջութակահար Դիանա Ադամյանը՝ «Համագործակցության դեբյուտներ» միջպետական մրցանակի դափնեկիր Հովհաննես Երանյան. Երեք ամիս հետո Պոլսոյ Պատրիարք դառնալու աւելի մեծ հնարաւորութիւն ունի Սահակ Սրբազան Մաշալեանը Պարույր Սևակ․ Լույսի աղբյուրը Երանելի Մայր սուրբ Թուրքիոյ Հայոց 85-րդ Պատրիարքի ընտրութեան առաջին քայլը. մամլոյ հաղորդագրութիւն Հայտնի են «Ոսկե գլոբուսի» անվանակարգորդները «Լավագույն օտարերկրյա ֆիլմ» կատեգորիայում Հաջորդ տարի Արցախում կանցկացվի «Թատերական Արցախ» փառատոն. Հակոբ Ղազանչյան Օծվել է Ներքին Գետաշեն գյուղի Ս.Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին «Իմ հայկական անունը Միքայել է». Երևանում ծնված Էրմիտաժի տնօրենը ռուսական հեռուստատեսությանը ներկայացրել է Երևանը Հռոմում ներկայացվել է «Կորսված Հայաստան. ճամփորդություն մի ժողովրդի հիշողության մեջ» գիրքը Հայ ընթերցողին է ներկայացվել Շառլ Ազնավուրի «Մեղմ շշուկով» գիրքը «Հայրենիքի և ընտանիքի գաղափարները Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակություններում» գիտաժողով Մայր Աթոռում Չարենցն ու Կոմիտասը Կարսում բացվել է «Անի. Քարե պոեզիա» խորագրով ցուցահանդեսը, Կարո Փայլանը կոչ է արել «անպայման այցելել»
website by Sargssyan