USD
EUR
RUB

Դե­մոկ­րա­տա­կան օ­րենք­նե­րը կյան­քը խեղ­դող փշա­լա­րեր են

 

Իմ ժո­ղո­վուր­դը նման­վեց նրան, ով ի­մա­ցու­թյուն չու­նի. քա­նի որ դու մեր­ժե­ցիր ի­մա­ցու­թյու­նը, ես էլ քեզ կմեր­ժեմ, քա­նի որ մո­ռա­ցար քո Աստ­ծու օ­րենք­նե­րը, Ես էլ կմո­ռա­նամ քո որ­դի­նե­րին (Օս. 4;6)։

Այ­սօր շատ են Հա­յաս­տա­նը «օ­րեն­քի եր­կիր» դարձ­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին ճա­ռող­նե­րը: Ո­մանց այդ հե­ռան­կա­րը ոգևո­րում է. օ­րեն­քը այ­սու­հետ պետք է լի­նի գե­րա­կա ու գե­րի­վեր և պետք է ար­գե­լի մարդ­կա­յին ա­զա­տու­թյան ու կա­մա­յա­կա­նու­թյան ճախ­րը իր նշա­ձո­ղե­րից ան­դին:

Սա­կայն հարց է ա­ռա­ջա­նում. ի՞նչ օ­րեն­քի կամ օ­րենք­նե­րի մա­սին է խոս­քը: Աստ­վա­ծա­հաս­տա՞տ, թե՞ մար­դահ­նար: Հա­մո­զու­մը մեծ է, որ երկ­րոր­դը, հար­կավ: Այդ օ­րենք­նե­րը խս­տա­գույնս դե­մոկ­րա­տա­կան են, իսկ Անգ­լիա­յի բարձ­րա­գույն դա­տա­րա­նը ար­դեն հասց­րել է վճ­ռել, որ Աստ­ծո օ­րենքն ու դե­մոկ­րա­տիան հա­կա­դիր են մի­մյանց: Իսկ ի՞նչ է ա­սում Աստ­ծո Խոս­քը այդ մարդ­կա­յին օ­րենք­նե­րի մա­սին. դրանց ամ­բող­ջու­թյու­նը կո­չում է ա­նօ­րի­նու­թյուն, ո­րով­հետև մար­դը պետք է ա­ռաջ­նորդ­վի աստ­վա­ծա­յին օ­րենք­նե­րով: Մար­դը կա­րող է օ­րենք­ներ սահ­մա­նել իր «ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան» հա­մար, ինչ­պես և ա­նում է` տար­բեր մե­խա­նիզմ­ներ շա­հա­գործ­ման հանձ­նե­լիս. այդ օ­րենք­նե­րը զա­նա­զան մե­խա­նիզմ­նե­րի շա­հա­գործ­ման կա­նոն­ներն են: Մենք քաջ գի­տենք, որ ե­թե խախ­տենք այդ կա­նոն­նե­րը, ա­պա ոչ միայն կփ­չաց­նենք մեր մսա­ղա­ցը կամ փո­շե­կու­լը, այլև կզրկ­վենք ար­տադ­րո­ղի սահ­մա­նած ե­րաշ­խի­քա­յին սպա­սարկ­ման ի­րա­վուն­քից: Այ­սօր մար­դը իր ար­տադ­րած մե­խա­նիզմ­ներն օր օ­րի օժ­տում է բա­նա­կա­նու­թյան ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ տար­րե­րով` էլ ա­վե­լի «քվան­տա­յին» ու էլ ա­վե­լի «նա­նո», և հե­ռու չէ «Տեր­մի­նա­տոր» ֆիլ­մում նկա­րագր­վող «ռո­բոտ­նե­րի ապս­տամ­բու­թյու­նը», մա­նա­վանդ, որ 2017 թ. Ճա­պո­նիա­յի մի լա­բո­րա­տո­րիա­յում ար­դեն իսկ գրանց­վել է նա­խա­դեպ, միայն հայտ­նի չէ` ռո­բոտ­նե­րին հե­ղի­նա­կած գիտ­նա­կան­նե­րի կա­ռա­վա­րու­մից դուրս ե­կա՞ծ, թե՞ այլ ու­ժի կող­մից կա­ռա­վար­վող ռո­բոտ­նե­րի ապս­տամ­բու­թյուն:

Մար­դը աստ­վա­ծա­յին «ար­տադ­րանք է», և նա ևս պետք է այս աշ­խար­հում կեն­ցա­ղա­վա­րի աստ­վա­ծա­հաս­տատ օ­րենք­նե­րով: Այդ օ­րենք­նե­րը շր­ջան­ցե­լիս մար­դը շեղ­վում է ճիշտ ճա­նա­պար­հից և բա­զում ցա­վեր վաս­տա­կում, ո­րով­հետև այդ օ­րենք­նե­րը բա­րօ­րու­թյան ու­ղե­նիշ­ներ են: Ինչ­պես որ հաս­կա­նալ հնա­րա­վոր չէ, թե ինչ ազ­գի, ռա­սա­յի կամ ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ է խառ­նա­ծի­նը կամ ա­պօ­րի­նի ան­կող­նու ծնուն­դը, այն­պես էլ ան­հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ գա­ղա­փար­ներ է դա­վա­նում և կյան­քի կո­չում դե­մոկ­րատ քրիս­տո­նյան («քրիս­տո­նեա-դե­մոկ­րա­տա­կան» հոր­ջորջ­վող որևէ կու­սակ­ցու­թյուն սա­տա­նա­յի խար­դա­վանք է): Ա­պօ­րի­նա­ծին գա­ղա­փար­ներ ըն­դու­նող­նե­րը զրկ­վում են Աստ­ծո զո­րակ­ցու­թյու­նից.

«Նրանք ոչ­խար­նե­րով և զո­հե­րով կգ­նան Տի­րո­ջը ո­րո­նե­լու և չեն գտ­նի Նրան, ո­րով­հետև Նա խու­սա­փեց նրան­ցից: Նրանք Տի­րո­ջը թո­ղե­ցին, քա­նի որ օ­տար որ­դի­ներ ծն­վե­ցին նրանց: Ա­հա այժմ թր­թու­րը կու­տի նրանց, նրանց և նրանց եր­կի­րը» (Օս. 5 ;6-7):
Այդ կեղծ դե­մոկ­րա­տա­կան օ­րենք­նե­րը, իբր, պաշտ­պա­նում են կա­նանց ի­րա­վունք­նե­րը, և քա­նի որ կա­նայք ե­րե­խա­նե­րից հե­տո «ա­մե­նա­պաշտ­պան­վածն են», այս­տե­ղից էլ բո­լորն ու­զում են «կին» դառ­նալ: Ար­դյուն­քում դառ­նում են տրանս­գեն­դեր: Դե­մոկ­րա­տիկ նոր տեն­դենց­նե­րը ստի­պում են լայ­նո­րեն թո­ղար­կել տրանս­գեն­դեր­նե­րին պաշտ­պա­նող օ­րենք­ներ: Ար­դյուն­քում կա­նայք և աղ­ջիկ­նե­րը ձգ­տում են փո­խել սե­ռը, բայց դառ­նում են կր­կին տրանս­գեն­դեր: Աստ­ծո օ­րենք­նե­րը ար­դեն իսկ լա­վա­գույնս պաշտ­պա­նում են կա­նանց և աղ­ջիկ­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րը թե՛ Հին, և թե՛, ա­ռա­վե­լա­բար, Նոր ՈՒխ­տում, պար­զա­պես պետք է ծա­նո­թա­նալ այդ օ­րենք­նե­րին` կար­դա­լով Աստ­ծո Խոս­քը:

Աստ­ծո օ­րենք­նե­րը կյան­քի և ա­զա­տու­թյան օ­րենք­ներ են, իսկ դե­մոկ­րա­տա­կան օ­րենք­նե­րը կյան­քը խեղ­դող փշա­լա­րեր են:

Տեր Ա­հա­րոն քա­հա­նա ՄԵԼ­ՔՈՒ­ՄՅԱՆ
Գո­րի­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նի հոգևոր հո­վիվ

Աղբուր՝ Irates

Լրահոս
Սարոյանի տուն-թանգարանում տեղի է ունեցել նոր հոլոգրամի առաջին ցուցադրությունը Գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ կինը ջութակ է նվագել Սիրո խոստովանություն Թումանյանին. Ռուսական թատրոնում բեմ կբարձրանա «Քաջ Նազար» ներկայացումը «Նկարն էլ իր կյանքն ու­նի, չես կա­րող փա­կել ար­վես­տա­նո­ցում, միայն ինքդ տես­նել» Ջազ նվագախումբը կներկայացնի գերշվինյան ինքնատիպ երեկո Սաղմոս ՃԻԲ Մատթեոս Զարիֆյան. Լեռներն իմ երազիս Փրկու­թ­յու­նը յոթ կնի­քով կնք­ված չէ Կոմիտաս․ Աստվա՜ծ իմ Դանիել Վարուժան․ Հասուն արտ Վարդանանք՝ մեր վերածնունդի գրաւականը Take On Me. նորվեգական խմբի հիթը դարձել է 80-ականների երկրորդ երգը, որը 1 մլրդ դիտում է հավաքել YouTube-ում Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 2020-ի առաջին համերգին կհնչեցնի Բեթհովենի, Մոցարտի և Նիլսենի գործերը Վարդանանց տոնի քարոզ Իրանահայ մաեստրո Լորիս Ճգնավորյանը երաժշտություն է գրել՝ ի հիշատակ ուկրաինական ինքնաթիռի վթարի զոհերի «Մոնա Լիզայի» վրայի ճաքերը պաշտպանում են կտավը Պատմական դեմքեր, որ բանտում կլինեին, եթե ապրեին Նոր Հայաստանում Մահացել է ՀՀ ժողովրդական արտիստ, դիրիժոր Յուրի Դավթյանը Բեռլինի հոբելյանական կինոփառատոնը մեկնարկում Է «Սելինջերի իմ տարին» դրամայի ցուցադրությամբ Վախճանվել է Երվանդ Մանարյանը Վահագն Դավթյան․ Ժամ Հայտնության Հովհաննես Թումանյան․ Գութանի երգը Կոմիտաս. Բուսաբարև Հայկական կինոժառանգությունը ներկայացվելու է ամերիկյան հանդիսատեսին Հայտնի հայ նկարիչներն ի աջակցություն Չինաստանի ստեղծել են միասնական կտավ Նոր հրատարակություն Կանադայից մինչև Չինաստան. տարվա լավագույն բնապատկերային լուսանկարները՝ Insider-ի ֆոտոշարքում Սուրբ Վարդանանց զորավարների և 1036 վկաների հիշատակության օր «Ամստերդամի կենտրոնական գրադարանում բացվելու է հայկական հավաքածու»․ Հրաչյա Սարիբեկյան Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է Բրեքսիթից հետո Հունաստանը Բրիտանիայից պահանջում է վերադարձնել Էլգինի մարմարե արձանները Թումանյանի թանգարանը հետաքրքիր նախաձեռնություններով տոնեց գրողի 151- ամյակը «Գարնանային ջազ երեկո»՝ Երևանում և մարզերում 500 տարվա մեջ առաջին անգամ Վատիկանում Ռաֆաել Սանտիի էսքիզներով միանգամից 10 գոբելեն աշխատանքներ ներկայացվել են ցուցադրության «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ. Մեր նախնիները գիրքը գանձ են համարել Համո Սահյան. Անունդ տալիս Կոմիտաս․ Խաչյալին Հետազոտությունը բացահայտել է, որ Փենսիլվանիայի թանգարանում պահվող վիճահարույց կտավն իրականում պատկանում է Ռեմբրանտի վրձնին Կցուցադրվեն ավետարանական թեմայով մանրանկարներ Սոնա Արշունեցի. Արարատն է իմ խոսքերի գեթ վկան
website by Sargssyan