USD
EUR
RUB

Դե­մոկ­րա­տա­կան օ­րենք­նե­րը կյան­քը խեղ­դող փշա­լա­րեր են

 

Իմ ժո­ղո­վուր­դը նման­վեց նրան, ով ի­մա­ցու­թյուն չու­նի. քա­նի որ դու մեր­ժե­ցիր ի­մա­ցու­թյու­նը, ես էլ քեզ կմեր­ժեմ, քա­նի որ մո­ռա­ցար քո Աստ­ծու օ­րենք­նե­րը, Ես էլ կմո­ռա­նամ քո որ­դի­նե­րին (Օս. 4;6)։

Այ­սօր շատ են Հա­յաս­տա­նը «օ­րեն­քի եր­կիր» դարձ­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին ճա­ռող­նե­րը: Ո­մանց այդ հե­ռան­կա­րը ոգևո­րում է. օ­րեն­քը այ­սու­հետ պետք է լի­նի գե­րա­կա ու գե­րի­վեր և պետք է ար­գե­լի մարդ­կա­յին ա­զա­տու­թյան ու կա­մա­յա­կա­նու­թյան ճախ­րը իր նշա­ձո­ղե­րից ան­դին:

Սա­կայն հարց է ա­ռա­ջա­նում. ի՞նչ օ­րեն­քի կամ օ­րենք­նե­րի մա­սին է խոս­քը: Աստ­վա­ծա­հաս­տա՞տ, թե՞ մար­դահ­նար: Հա­մո­զու­մը մեծ է, որ երկ­րոր­դը, հար­կավ: Այդ օ­րենք­նե­րը խս­տա­գույնս դե­մոկ­րա­տա­կան են, իսկ Անգ­լիա­յի բարձ­րա­գույն դա­տա­րա­նը ար­դեն հասց­րել է վճ­ռել, որ Աստ­ծո օ­րենքն ու դե­մոկ­րա­տիան հա­կա­դիր են մի­մյանց: Իսկ ի՞նչ է ա­սում Աստ­ծո Խոս­քը այդ մարդ­կա­յին օ­րենք­նե­րի մա­սին. դրանց ամ­բող­ջու­թյու­նը կո­չում է ա­նօ­րի­նու­թյուն, ո­րով­հետև մար­դը պետք է ա­ռաջ­նորդ­վի աստ­վա­ծա­յին օ­րենք­նե­րով: Մար­դը կա­րող է օ­րենք­ներ սահ­մա­նել իր «ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան» հա­մար, ինչ­պես և ա­նում է` տար­բեր մե­խա­նիզմ­ներ շա­հա­գործ­ման հանձ­նե­լիս. այդ օ­րենք­նե­րը զա­նա­զան մե­խա­նիզմ­նե­րի շա­հա­գործ­ման կա­նոն­ներն են: Մենք քաջ գի­տենք, որ ե­թե խախ­տենք այդ կա­նոն­նե­րը, ա­պա ոչ միայն կփ­չաց­նենք մեր մսա­ղա­ցը կամ փո­շե­կու­լը, այլև կզրկ­վենք ար­տադ­րո­ղի սահ­մա­նած ե­րաշ­խի­քա­յին սպա­սարկ­ման ի­րա­վուն­քից: Այ­սօր մար­դը իր ար­տադ­րած մե­խա­նիզմ­ներն օր օ­րի օժ­տում է բա­նա­կա­նու­թյան ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ տար­րե­րով` էլ ա­վե­լի «քվան­տա­յին» ու էլ ա­վե­լի «նա­նո», և հե­ռու չէ «Տեր­մի­նա­տոր» ֆիլ­մում նկա­րագր­վող «ռո­բոտ­նե­րի ապս­տամ­բու­թյու­նը», մա­նա­վանդ, որ 2017 թ. Ճա­պո­նիա­յի մի լա­բո­րա­տո­րիա­յում ար­դեն իսկ գրանց­վել է նա­խա­դեպ, միայն հայտ­նի չէ` ռո­բոտ­նե­րին հե­ղի­նա­կած գիտ­նա­կան­նե­րի կա­ռա­վա­րու­մից դուրս ե­կա՞ծ, թե՞ այլ ու­ժի կող­մից կա­ռա­վար­վող ռո­բոտ­նե­րի ապս­տամ­բու­թյուն:

Մար­դը աստ­վա­ծա­յին «ար­տադ­րանք է», և նա ևս պետք է այս աշ­խար­հում կեն­ցա­ղա­վա­րի աստ­վա­ծա­հաս­տատ օ­րենք­նե­րով: Այդ օ­րենք­նե­րը շր­ջան­ցե­լիս մար­դը շեղ­վում է ճիշտ ճա­նա­պար­հից և բա­զում ցա­վեր վաս­տա­կում, ո­րով­հետև այդ օ­րենք­նե­րը բա­րօ­րու­թյան ու­ղե­նիշ­ներ են: Ինչ­պես որ հաս­կա­նալ հնա­րա­վոր չէ, թե ինչ ազ­գի, ռա­սա­յի կամ ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ է խառ­նա­ծի­նը կամ ա­պօ­րի­նի ան­կող­նու ծնուն­դը, այն­պես էլ ան­հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ գա­ղա­փար­ներ է դա­վա­նում և կյան­քի կո­չում դե­մոկ­րատ քրիս­տո­նյան («քրիս­տո­նեա-դե­մոկ­րա­տա­կան» հոր­ջորջ­վող որևէ կու­սակ­ցու­թյուն սա­տա­նա­յի խար­դա­վանք է): Ա­պօ­րի­նա­ծին գա­ղա­փար­ներ ըն­դու­նող­նե­րը զրկ­վում են Աստ­ծո զո­րակ­ցու­թյու­նից.

«Նրանք ոչ­խար­նե­րով և զո­հե­րով կգ­նան Տի­րո­ջը ո­րո­նե­լու և չեն գտ­նի Նրան, ո­րով­հետև Նա խու­սա­փեց նրան­ցից: Նրանք Տի­րո­ջը թո­ղե­ցին, քա­նի որ օ­տար որ­դի­ներ ծն­վե­ցին նրանց: Ա­հա այժմ թր­թու­րը կու­տի նրանց, նրանց և նրանց եր­կի­րը» (Օս. 5 ;6-7):
Այդ կեղծ դե­մոկ­րա­տա­կան օ­րենք­նե­րը, իբր, պաշտ­պա­նում են կա­նանց ի­րա­վունք­նե­րը, և քա­նի որ կա­նայք ե­րե­խա­նե­րից հե­տո «ա­մե­նա­պաշտ­պան­վածն են», այս­տե­ղից էլ բո­լորն ու­զում են «կին» դառ­նալ: Ար­դյուն­քում դառ­նում են տրանս­գեն­դեր: Դե­մոկ­րա­տիկ նոր տեն­դենց­նե­րը ստի­պում են լայ­նո­րեն թո­ղար­կել տրանս­գեն­դեր­նե­րին պաշտ­պա­նող օ­րենք­ներ: Ար­դյուն­քում կա­նայք և աղ­ջիկ­նե­րը ձգ­տում են փո­խել սե­ռը, բայց դառ­նում են կր­կին տրանս­գեն­դեր: Աստ­ծո օ­րենք­նե­րը ար­դեն իսկ լա­վա­գույնս պաշտ­պա­նում են կա­նանց և աղ­ջիկ­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րը թե՛ Հին, և թե՛, ա­ռա­վե­լա­բար, Նոր ՈՒխ­տում, պար­զա­պես պետք է ծա­նո­թա­նալ այդ օ­րենք­նե­րին` կար­դա­լով Աստ­ծո Խոս­քը:

Աստ­ծո օ­րենք­նե­րը կյան­քի և ա­զա­տու­թյան օ­րենք­ներ են, իսկ դե­մոկ­րա­տա­կան օ­րենք­նե­րը կյան­քը խեղ­դող փշա­լա­րեր են:

Տեր Ա­հա­րոն քա­հա­նա ՄԵԼ­ՔՈՒ­ՄՅԱՆ
Գո­րի­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նի հոգևոր հո­վիվ

Աղբուր՝ Irates

Լրահոս
Ամփոփվեց մանկագիրների և նկարազարդողների մրցույթը. ներկա էր Նունե Սարգսյանը «Պատգամ» հոբելյանական երեկո՝ նվիրված Սոս Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին Եղիշե Չարենց. Այրած երգեր Կոմիտասյան հոբելյանական համերգ Հռոմում Համո Սահյան․ Ես կուզեի․․․ Սուրբ Հակոբ Մծբնեցի հայրապետ. հոգեշահ քարոզիչը «Ավետիսը» աշխարհահռչակ դաշնակահարին հրավիրել է Երեւան Հովհննես Երանյան․ Գորտը, կամ սցենար նկարահանված ֆիլմի համար Վիլյամ Սարոյան. Այդ օրը Հայաստան են ժամանում միջազգային կինոարտադրության ոլորտում փորձառու և անվանի կինոգործիչներ 44 000 տարվա պատմություն. Ինդոնեզիայում հայտնաբերվել են մարդկանց կողմից արված հնագույն որմնանկարները Երևանի պետական կամերային երգչախումբը վեցերորդ համերգով ամփոփեց Կոմիտասին նվիրված ելույթները Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ողջունել է ԱՄՆ Սենատի բանաձևը Հայոց Ցեղասպանության վերաբերյալ Ամանորի տոներին մի շարք թատրոններ ու թանգարաններ կաշխատեն «Պետք է գնա­հա­տել, սի­րել մեր կող­քին ապ­րող կոմ­պո­զի­տո­րին» «Ինչ ցան­կա­նում եք, որ մար­դիկ ձեզ ա­նեն, նույնն էլ դուք ա­րեք նրանց» Աղոթքը «դատ է դատաստանից առաջ» Չաքմաքչյանի «Քայլող մարդը» հնարավոր է տեղադրվի Հյուսիսային պողոտայի՝ Աբովյան փողոցին հարող տարածքում Թումանյանը՝ հայերեն և վրացերեն. Թբիլիսիում լույս է տեսել միանգամից երեք գիրք Մաքսիմ Վենգերով. Հայաստանը գալը նշանակալի և հաճելի իրադարձություն է Հովհաննես Թումանյան. Երկինք ու երկիր Սամվել Սևադա․ Ահա և վերջի սկիզբը․․․ Յուսուպ Ռազիկովի «Սուսերով պար» ֆիլմի հայաստանյան մեծ պրեմիերան՝ վաղը Օրհնեցե՛ք Տիրոջ անունը Տիրոջ տանը գտնվողներ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ. Ո՞րն էր Չարենցի ու Բակունցի միջեւ տարաձայնության պատճառը Ջութակահար Դիանա Ադամյանը՝ «Համագործակցության դեբյուտներ» միջպետական մրցանակի դափնեկիր Հովհաննես Երանյան. Երեք ամիս հետո Պոլսոյ Պատրիարք դառնալու աւելի մեծ հնարաւորութիւն ունի Սահակ Սրբազան Մաշալեանը Պարույր Սևակ․ Լույսի աղբյուրը Երանելի Մայր սուրբ Թուրքիոյ Հայոց 85-րդ Պատրիարքի ընտրութեան առաջին քայլը. մամլոյ հաղորդագրութիւն Հայտնի են «Ոսկե գլոբուսի» անվանակարգորդները «Լավագույն օտարերկրյա ֆիլմ» կատեգորիայում Հաջորդ տարի Արցախում կանցկացվի «Թատերական Արցախ» փառատոն. Հակոբ Ղազանչյան Օծվել է Ներքին Գետաշեն գյուղի Ս.Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին «Իմ հայկական անունը Միքայել է». Երևանում ծնված Էրմիտաժի տնօրենը ռուսական հեռուստատեսությանը ներկայացրել է Երևանը Հռոմում ներկայացվել է «Կորսված Հայաստան. ճամփորդություն մի ժողովրդի հիշողության մեջ» գիրքը Հայ ընթերցողին է ներկայացվել Շառլ Ազնավուրի «Մեղմ շշուկով» գիրքը «Հայրենիքի և ընտանիքի գաղափարները Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակություններում» գիտաժողով Մայր Աթոռում Չարենցն ու Կոմիտասը Կարսում բացվել է «Անի. Քարե պոեզիա» խորագրով ցուցահանդեսը, Կարո Փայլանը կոչ է արել «անպայման այցելել»
website by Sargssyan