USD
EUR
RUB

Ո՛չ, ա­սում եմ ձեզ, սա­կայն, ե­թե չա­պաշ­խա­րեք, ա­մենքդ էլ նույն­պես պի­տի կոր­չեք

 

Ո՛չ, վկա­յում է Խոս­քը, պա­տա­հար­նե­րի են­թարկ­վող մար­դիկ ա­վե­լի մե­ղա­վոր չեն, քան ան­փոր­ձանք ապ­րող­նե­րը, պար­զա­պես ի տար­բե­րու­թյուն ա­ռա­ջին­նե­րի, ո­րոնց հա­մար սահ­ման­ված ա­պաշ­խա­րու­թյան ժա­մա­նա­կը սպառ­վել է ա­պար­դյուն, վեր­ջին­նե­րը դեռևս ու­նեն ժա­մա­նակ սե­փա­կան ար­ժա­նա­պա­տիվ մա­հով կյան­քից կյանք անց­նե­լու:

Հի­սու­սի ապ­րած ժա­մա­նակն ու մի­ջա­վայ­րը դա­սա­կար­գում էին մարդ­կանց ար­դար­նե­րի ու մե­ղա­վոր­նե­րի. «ար­դար­նե­րը» ինք­նա­հոր­ջորջ­վում էին, «մե­ղա­վոր­նե­րը»` խա­րա­զան­վում: «Ար­դար­նե­րը» հան­դի­մա­նում էին Հի­սու­սին` «մե­ղա­վոր­նե­րի» հետ ոչ երկ­միտ և ոչ երկ­դի­մի շփում­նե­րի հա­մար:

«Իսկ Հի­սուս, երբ լսեց, նրանց ա­սաց. - Ա­ռողջ­նե­րին բժիշկ պետք չէ, այլ՝ հի­վանդ­նե­րին: Գնա­ցե՛ք, սո­վո­րե­ցե՛ք, թե ինչ է նշա­նա­կում՝ ո­ղոր­մու­թյուն եմ կա­մե­նում և ոչ՝ զոհ. քան­զի Ես ար­դար­նե­րին կան­չե­լու չեմ ե­կել, այլ՝ մե­ղա­վոր­նե­րին» (Մատթ. 9; 13):

Հի­սուս պա­տաս­խա­նում է նրանց ի­րենց քա­ջա­ծա­նոթ Գր­քե­րով` մեջ­բե­րե­լով Օ­սե մար­գա­րեին. «Ձեր ո­ղոր­մու­թյու­նը վա­ղոր­դյան ամ­պի պես է և ա­ռա­վո­տյան ցո­ղի պես, որ ան­հե­տա­նում է: Դրա հա­մար հն­ձե­ցի ձեր մար­գա­րե­նե­րին և կո­տո­րե­ցի նրանց Իմ բե­րա­նի խոս­քով. Իմ ար­դա­րա­դա­տու­թյու­նը իբրև լույս կծա­գի: Քան­զի ո­ղոր­մու­թյուն եմ կա­մե­նում և ոչ թե զո­հա­բե­րում, Աստ­ծու ճա­նա­չումն ա­վե­լի եմ կա­մե­նում, քան ող­ջա­կեզ­նե­րը» (Օս. 6; 4-6):

Աստ­ծո ար­դա­րու­թյու­նը պա­հան­ջում է մար­դու ո­ղոր­մու­թյու­նը, ո­րը փաս­տո­րեն Աստ­ծո ճա­նա­չումն է. Աստ­ծո ճա­նա­չու­մը մար­դու մեջ, սե­փա­կան ան­ձի և ինք­նու­թյան մեջ:

Ղու­կաս Ա­վե­տա­րա­նի­չը ըն­դա­մե­նը մեկ լրա­ցու­ցիչ բա­ռով բա­ցա­հայ­տում է կո­չի նպա­տա­կը. «Հի­սուս պա­տաս­խա­նեց նրանց և ա­սաց. - Ա­ռողջ­նե­րին բժիշկ­ներ պետք չեն, այլ՝ հի­վանդ­նե­րին: Ես չեմ ե­կել ար­դար­նե­րին կան­չե­լու, այլ՝ մե­ղա­վոր­նե­րին՝ ա­պաշ­խա­րու­թյան» (Ղուկ. 5; 31-32):

Ա­պաշ­խա­րու­թյու­նը դարձ է, ա­պաշ­խա­րու­թյու­նը բժշ­կու­թյուն է, ա­պաշ­խա­րու­թյու­նը ճա­նա­չո­ղու­թյան սկիզբն է: Ա­պաշ­խա­րու­թյու­նը մար­դու հա­յացքն է մար­դուն Աստ­ծո աչ­քե­րով. նախ սե­փա­կան ան­ձին, ա­պա և իր նմա­նին` նրա մեջ փնտ­րե­լով նա­խասկ­զբ­նա­կան բա­րին: Ե­թե միայն մար­դիկ կա­րո­ղա­նա­յին նա­յել մի­մյանց այն­պես, ինչ­պես Աստ­ված է նա­յում, և կա­րո­ղա­նա­յին տես­նել ի­րենց նմա­նի մեջ այն, ինչ տես­նում է միայն Ա­մե­նա­բա­րին՝ Աստ­ված:

Մեղ­քը սխալ հա­յացքն է, սխալ փնտր­տու­քը, երբ մարդ ան­հա­տը ա­վե­լի ու ա­վե­լի է հե­ռա­նում մարդ տե­սա­կից, և այդ հե­ռա­ցու­մը «օ­րի­նա­կա­նաց­վում է» աշ­խար­հի իշ­խան­նե­րի կող­մից, հե­ռա­վո­րու­թյու­նը` ա­ճում երկ­րա­չա­փա­կան պրոգ­րե­սիա­յով:

Մարդ­կանց հան­դեպ ու­նե­ցած մեր որևէ վե­րա­բեր­մուն­քի` սի­րո, բա­րու­թյան, ան­տար­բե­րու­թյան կամ ա­տե­լու­թյան հետևում մարդ­կա­յին ճա­կա­տագ­րեր են` եր­ջան­կու­թյուն կամ ող­բեր­գու­թյուն: Որ­քան էլ տր­վենք ե­րես­պաշ­տու­թյան ու ինք­նա­խա­բեու­թյան, միևնույն է` չենք կա­րող մե­զա­նով չե­ղար­կել այն փաս­տը, որ մար­դիկ լոկ մարդ­կու­թյան մարմ­նի ան­դամ­ներն են, այդ մարմ­նի խո­ցե­լիու­թյան թի­րախ­ներն ու ցու­ցիչ­նե­րը:

Ա­մեն մի մար­դու կո­րուս­տը մարդ­կու­թյան կո­րուստն է, թեև ա­ղա­վաղ­ված, աղ­ճատ­ված ու չկա­յա­ցած, բայց միևնույն է` մարդ­կայ­նու­թյան կո­րուստն է: Դրա­նով իսկ ա­մեն մի մար­դու կո­րուս­տը հա­մա­տիե­զե­րա­կան ող­բեր­գու­թյուն է, ո­րը հա­մա­պար­փակ, հա­մընդ­գր­կուն ու հա­մա­լիր կեր­պով ապ­րում է միայն մար­դու Ա­րա­րի­չը:

Ա­մեն մար­դու փր­կու­թյունն էլ, ո­րի ա­ռա­ջին ու էա­կան քայ­լը ա­պաշ­խա­րու­թյունն է, ար­դարև, հա­մա­տիե­զե­րա­կան տո­նախմ­բու­թյուն է, որ կա­յա­նում է նախ և ա­ռաջ մար­դու Ա­րար­չի և Հոր սի­րող սր­տում:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Ամփոփվեց մանկագիրների և նկարազարդողների մրցույթը. ներկա էր Նունե Սարգսյանը «Պատգամ» հոբելյանական երեկո՝ նվիրված Սոս Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին Եղիշե Չարենց. Այրած երգեր Կոմիտասյան հոբելյանական համերգ Հռոմում Համո Սահյան․ Ես կուզեի․․․ Սուրբ Հակոբ Մծբնեցի հայրապետ. հոգեշահ քարոզիչը «Ավետիսը» աշխարհահռչակ դաշնակահարին հրավիրել է Երեւան Հովհննես Երանյան․ Գորտը, կամ սցենար նկարահանված ֆիլմի համար Վիլյամ Սարոյան. Այդ օրը Հայաստան են ժամանում միջազգային կինոարտադրության ոլորտում փորձառու և անվանի կինոգործիչներ 44 000 տարվա պատմություն. Ինդոնեզիայում հայտնաբերվել են մարդկանց կողմից արված հնագույն որմնանկարները Երևանի պետական կամերային երգչախումբը վեցերորդ համերգով ամփոփեց Կոմիտասին նվիրված ելույթները Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ողջունել է ԱՄՆ Սենատի բանաձևը Հայոց Ցեղասպանության վերաբերյալ Ամանորի տոներին մի շարք թատրոններ ու թանգարաններ կաշխատեն «Պետք է գնա­հա­տել, սի­րել մեր կող­քին ապ­րող կոմ­պո­զի­տո­րին» «Ինչ ցան­կա­նում եք, որ մար­դիկ ձեզ ա­նեն, նույնն էլ դուք ա­րեք նրանց» Աղոթքը «դատ է դատաստանից առաջ» Չաքմաքչյանի «Քայլող մարդը» հնարավոր է տեղադրվի Հյուսիսային պողոտայի՝ Աբովյան փողոցին հարող տարածքում Թումանյանը՝ հայերեն և վրացերեն. Թբիլիսիում լույս է տեսել միանգամից երեք գիրք Մաքսիմ Վենգերով. Հայաստանը գալը նշանակալի և հաճելի իրադարձություն է Հովհաննես Թումանյան. Երկինք ու երկիր Սամվել Սևադա․ Ահա և վերջի սկիզբը․․․ Յուսուպ Ռազիկովի «Սուսերով պար» ֆիլմի հայաստանյան մեծ պրեմիերան՝ վաղը Օրհնեցե՛ք Տիրոջ անունը Տիրոջ տանը գտնվողներ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ. Ո՞րն էր Չարենցի ու Բակունցի միջեւ տարաձայնության պատճառը Ջութակահար Դիանա Ադամյանը՝ «Համագործակցության դեբյուտներ» միջպետական մրցանակի դափնեկիր Հովհաննես Երանյան. Երեք ամիս հետո Պոլսոյ Պատրիարք դառնալու աւելի մեծ հնարաւորութիւն ունի Սահակ Սրբազան Մաշալեանը Պարույր Սևակ․ Լույսի աղբյուրը Երանելի Մայր սուրբ Թուրքիոյ Հայոց 85-րդ Պատրիարքի ընտրութեան առաջին քայլը. մամլոյ հաղորդագրութիւն Հայտնի են «Ոսկե գլոբուսի» անվանակարգորդները «Լավագույն օտարերկրյա ֆիլմ» կատեգորիայում Հաջորդ տարի Արցախում կանցկացվի «Թատերական Արցախ» փառատոն. Հակոբ Ղազանչյան Օծվել է Ներքին Գետաշեն գյուղի Ս.Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին «Իմ հայկական անունը Միքայել է». Երևանում ծնված Էրմիտաժի տնօրենը ռուսական հեռուստատեսությանը ներկայացրել է Երևանը Հռոմում ներկայացվել է «Կորսված Հայաստան. ճամփորդություն մի ժողովրդի հիշողության մեջ» գիրքը Հայ ընթերցողին է ներկայացվել Շառլ Ազնավուրի «Մեղմ շշուկով» գիրքը «Հայրենիքի և ընտանիքի գաղափարները Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակություններում» գիտաժողով Մայր Աթոռում Չարենցն ու Կոմիտասը Կարսում բացվել է «Անի. Քարե պոեզիա» խորագրով ցուցահանդեսը, Կարո Փայլանը կոչ է արել «անպայման այցելել»
website by Sargssyan