USD
EUR
RUB

Թո­՛ւյլ տվեք այդ մա­նուկ­նե­րին և մի՛ ար­գե­լեք, որ նրանք Ինձ մոտ գան, ո­րով­հետև Երկն­քի ար­քա­յութ­յու­նը այդ­պի­սի­նե­րինն է

 

Մեր ժա­մա­նակ­նե­րում ա­վե­լի ու ա­վե­լի մտա­հո­գիչ է դառ­նում մեր ե­րե­խա­նե­րի դաս­տիա­րա­կու­թյան խն­դի­րը:
Աշ­խար­հում այս­քան սր­բա­պիղծ և պղ­ծա­մե­ծար ին­ֆոր­մա­ցիա­յի առ­կա­յու­թյան մեջ շատ բարդ ու դժ­վա­րին է դառ­նում ե­րե­խա­նե­րին սր­բու­թյան և ճշ­մար­տու­թյան մեջ հաս­տա­տել, ե­թե ծնող­նե­րը չու­նեն հա­մա­պա­տաս­խան հո­գևոր գի­տակ­ցու­թյուն: Փո­խանակ մենք մեր ե­րե­խա­նե­րին հոր­դո­րենք ե­կե­ղե­ցի հա­ճա­խել, ի­րենց նպաստն ու ներդ­րումն ու­նե­նալ ե­կե­ղե­ցա­կան կյան­քից ներս, որ­պես­զի կրթ­վեն ու դաս­տիա­րակ­վեն հա­վատ­քի, մաք­րու­թյան, սր­բու­թյան շա­վիղ­նե­րում, հե­ռու մնան մեղ­քից ու նյու­թա­պաշ­տու­թյու­նից, կոմպ­լեք­սա­վո­րում ենք նրանց, հոր­դո­րում ենք, որ ըն­դա­մե­նը մոմ վա­ռեն կամ ընդ­հան­րա­պես չգ­նան ե­կե­ղե­ցի` այս­պի­սով հաս­տա­տե­լով մեր մե­ղա­վոր լի­նե­լը, ո­րի մա­սին ի­մաս­տունն ա­սել է. «Մե­ղա­վո­րի հա­մար աստ­ված­պաշ­տու­թյու­նը գար­շե­լի է» (Սի­րա­քի ի­մաստ. 1; 29), և այդ գար­շան­քը փա­թա­թում ենք ե­րե­խա­նե­րի վզին: Կտ­րում ենք նրանց մեր ազ­գա­յին ար­մատ­նե­րից, ա­վան­դույթ­նե­րից, և որ ա­վե­լի սար­սա­փե­լի է, կտ­րում ենք Կյան­քի Աղ­բյու­րից` Քրիս­տո­սից, սր­բու­թյուն­նե­րից, ու հե­տո տրտն­ջում նրանց վար­քագ­ծից:
Ա­ռանց հոգևոր-բա­րո­յա­կան գի­տակ­ցու­թյան մար­դը նման է աշ­խար­հին. բա­ցի սր­բու­թյու­նից ինչ թա­փոն ա­սես կզար­գա­նա նրա մեջ: Ե­թե մեր ե­րե­խա­նե­րին ար­գե­լում ենք ծա­ռա­յել ե­կե­ղե­ցուն, Քրիս­տո­սին, մենք նրանց ա­կա­մա զոհ ենք մա­տու­ցում ա­նօ­րեն բան­սար­կուին: Լավ սո­վո­րի, թե վատ, մե­ծա­նում է աշ­խարհ-թա­փո­նի մեջ և հա­նուն այդ թա­փո­նի` կորս­տյան մատ­նում իր հո­գին:
Եվ թող որ ծնող­նե­րը ոչ ո­քի, բա­ցի ի­րեն­ցից, չմե­ղադ­րեն, ե­թե ի­րենց ե­րե­խան ա­նու­շադ­րու­թյան պատ­ճա­ռով վե­րած­վի անպ­տուղ թզե­նու (Ղուկ. 13:6-9): Ար­դյո՞ք այդ ժա­մա­նակ նրա՛նց էլ լսե­լի չի լի­նի Աստ­ծո ա­հեղ ձայ­նը, ո­րը Սամ­վել մար­գա­րեն հայտ­նեց Հե­ղի քա­հա­նա­յա­պե­տին զա­վակ­նե­րի ան­փույթ դաս­տիա­րա­կու­թյան պատ­ճա­ռով. «...իր որ­դի­նե­րի գոր­ծած ա­նօ­րե­նու­թյուն­նե­րի հա­մար մինչև վերջ իր սերն­դից վրեժ պի­տի լու­ծեմ, ո­րով­հետև իր որ­դի­նե­րը Աստ­ծուն էին ա­նար­գում, իսկ նա նրանց չէր հան­դի­մա­նում» (Ա Թագ. 3; 13): Ծնող­նե­րը պետք է գի­տակ­ցեն, որ ի­րենց ե­րե­խա­նե­րը թեև ի­րեն­ցից ա­ռան­ձին ան­հատ­ներ են, բայց և միա­ժա­մա­նակ ի­րենց շա­րու­նա­կու­թյունն են` ի­րենց իսկ գե­նե­րի և դաս­տիա­րա­կու­թյան կրող­նե­րը: Եվ որ­քան ճիշտ նրանք դաս­տիա­րակ­վեն որ­պես շա­րու­նա­կու­թյուն, այն­քան կմե­ծա­նա լավ ան­հատ դառ­նա­լու նրանց հնա­րա­վո­րու­թյու­նը: Իսկ այդ հնա­րա­վո­րու­թյան մե­ծաց­մա­նը զու­գա­հեռ ա­վե­լի ո­րո­շա­կի ու ան­շա­ման­դաղ կդառ­նա մեր շա­րու­նա­կու­թյան ա­պա­գան:
Սուրբ Գիր­քը պատ­վի­րում է զա­վակ­նե­րին հնա­զանդ լի­նել ծնող­նե­րին «Որ­դի­նե՛ր, հնա­զանդ ե­ղեք ձեր ծնող­նե­րին ի Տեր» (Ե­փես. 6;1- 4), բայց և միա­ժա­մա­նակ ծնող­նե­րին պատ­վի­րում է զա­վակ­նե­րին դաս­տիա­րա­կել աստ­ված­ճա­նա­չո­ղու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում:
Ծնո­ղա­կան սի­րո և դաս­տիա­րա­կու­թյան ան­գե­րա­զան­ցե­լի օ­րի­նակ է ծա­ռա­յում հենց ինքն Աստ­ված. «քան­զի Տե­րը ում սի­րում` նրան խրա­տում է և պատ­ժում նրան, ում ըն­դու­նում է որ­պես որ­դի» (Առ. 3;11-12): «Թե խրա­տին համ­բե­րող եք, Աստ­ված ձեզ կմո­տե­նա իբրև որ­դի­նե­րի: Ո՞րն է այն որ­դին, ո­րին հայ­րը չի խրա­տում. ո­րով­հետև, ե­թե մնաք ա­ռանց խրա­տի, ո­րին բո­լորն են բաժ­նե­կից, ա­պա խորթ եք և ոչ թե հա­րա­զատ որ­դի. հի­րա­վի, ե­թե պատ­կա­ռում ենք մեր մարմ­նա­վոր հայ­րե­րից, ո­րոնք մեզ խրա­տում են, որ­չա՞փ ևս ա­ռա­վել պետք է հնա­զանդ­վենք հո­գի­նե­րի Հո­րը, որ ապ­րենք. քա­նի որ սրանք մի փոքր ժա­մա­նակ և ըստ ի­րենց կա­մե­ցո­ղու­թյան են խրա­տում, իսկ Նա` մեր օգ­տի հա­մար, որ­պես­զի հա­ղոր­դա­կից լի­նենք նրա սր­բու­թյա­նը: Ա­մեն խրատ տվյալ պա­հին ու­րա­խու­թյուն չի թվում, այլ տրտ­մու­թյուն, բայց հե­տո ար­դա­րու­թյան խա­ղա­ղա­րար պտուղն է հա­տու­ցում նրա­նով դաս­տիա­րակ­ված­նե­րին (Եբր.12;7-11):
«Բո­վան­դակ ի­մաս­տու­թյու­նը Տի­րո­ջից է, և այն հա­վի­տյան կմ­նա Նրա հետ» (Սի­րաք 1;1):
Սուրբ Գիր­քը ի­մաս­տու­թյան անս­պառ աղ­բյուր է, որ կա­րող է ման­կան հո­գում սնել ու ա­ճեց­նել հա­վի­տե­նու­թյան պտ­ղա­ռատ ծա­ռը, բայց ծնո­ղը պետք է ինքն ա­ռաջ­նոր­դի իր զա­վա­կին դե­պի այդ աղ­բյու­րը, ե­թե ծնո­ղը թե­րա­նում է իր այդ պար­տա­կա­նու­թյան մեջ ոչ իր մեղ­քով, այ­սինքն` ոչ մի­տում­նա­վոր, ա­պա Աստ­ված ին­քը եր­բեք չի ան­տե­սում իր զա­վակ­նե­րին:

Տեր Ա­հա­րոն քա­հա­նա ՄԵԼ­ՔՈՒ­ՄՅԱՆ
Գո­րի­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նի հոգևոր հո­վիվ

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Սեյրան Մալխասյան. Սաղմոս ապաշխարողի 94 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է Յակով Զարգարյանը Սաղմոս ՃԼ Աշոտ Ավդալյան․ ... Ու երեխան Իրական գանձերը Երկրպագություններն ավելի մեծ օգուտ են տալիս, քան հոգևոր մյուս բոլոր վարժանքները Անվճար վարպետաց դաս Անյա Լեխների հետ «Սևանի Աստվածամայրը» հրաշագործ սրբապատկերի մասին Հուշարձանները կվերականգնվեն Ալեքսանդր Մանթաշյանցի մասին պատմող «Կովկասի արքան» գիրքը ընթերցողի սեղանին է Նույնականացվում են Զվարթնոցի ճարտարապետական բեկորները «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…» Ազնավուր. հավերժի ճամփորդը 22.05.2020 Պարույր Սևակ․ Երգի ստեպում հազար շավիղներ Շառլ Ազնավուրն այսօր կդառնար 96 տարեկան Սոնա Արշունեցի. Նույնն է աշխարհը Սա­ր­յա­նա­կան ծա­ռի պար­սա­մ­յա­նա­կան պտու­ղը Ժամանակ հոգևորի համար Միթե կարո՞ղ է կույրը կույրին առաջնորդել Խաչատրյանի անվան մրցույթի ընթացքում մենակատարն ու նվագախումբն առաջին անգամ համատեղ հանդես կգան հեռավար Երա­նի՜ մեր բո­լոր հոգևո­րա­կան­նե­րը հետևեն տեր Ա­ՀԱ­ՐՈ­ՆԻ օ­րի­նա­կին` գի­տակ­ցե­լով, որ չի կա­րե­լի լռել Ազգային պատկերասրահի հետևորդները վերջին ամիսներին Ինստագրամում աճել են 80, Ֆեյսբուքում ՝ 40-50 տոկոսով Օֆելյա Համբարձումյան, Րաֆֆի Հակոբյան - Ես քու ղիմեթը չիմ գիդի Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (21.05.2020) Իտալուհին բարեգործական վիճակախաղով շահել է Պիկասոյի՝ 1 մլն եվրո արժողությամբ կտավը Համբարձման տոն Համբարձման տոնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում (նկարներ) ԿԳՄՍՆ Արայիկ Հարությունյանը շատ լուրջ «պրավալ» է ունեցել Մետրոպոլիտեն թանգարանը կբացվի օգոստոսի կեսերին Վարդան Հակոբյան․ Քարը արագիլի կտուցին Ռազմիկ Դավոյան. Դու Արամայիս Սահակյան. Մայրիկ Ե՞րբ է մարդ կյանքում առաջին անգամ Ս. Հաղորդություն ստանում Հակոբ Մովսես. Ամպրոպ ճայթեց... Շառլ Ազնավուրի դերակատարությամբ Հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմը հայտնվել է Թուրքիայում արգելված ֆիլմերի առաջին հնգյակում (լուսանկար) Պատրաստվել է Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթի թվային մասնակցության ուղեցույցը «Օսկար-2021»-ը հնարավոր է հետաձգվի Համազգային թատրոնի շենքի շինարարությունը շարունակվում է Ավետիք Իսահակյան. Արազին Աստծուն պետք է հարգել ոչ միայն սրտով, այլև՝ շուրթերով
website by Sargssyan