USD
EUR
RUB

«Երբ աշ­խար­հում թե­կուզ մեկ թատ­րոն կգտ­նի անվ­տանգ աշ­խա­տե­լու մո­դե­լը, մենք բո­լորս կհետևենք այդ օ­րի­նա­կին»

 

Ե՞րբ և ի՞նչ ձևա­չա­փով են վերս­կս­վե­լու աշ­խա­տանք­նե­րը օ­պե­րա­յին թատ­րո­նում, ի՞նչ ծրագ­րեր են չե­ղարկ­վել, և ի՞նչ նո­րու­թյուն­նե­րի կա­րե­լի է սպա­սել: Նշ­ված հար­ցե­րի շուրջ իր դի­տար­կում­ներն է ներ­կա­յաց­նում Ալ. Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նի տնօ­րեն և գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար, ՌԴ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ՏԻՆ ՕՐ­ԲԵ­ԼՅԱ­ՆԸ:

- Մաեստ­րո, դեռ որ­քա՞ն ժա­մա­նակ ներ­կա­յա­ցում­ներ չեն լի­նի:

- Ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը լր­ջա­գույն խն­դիր­նե­րի ա­ռաջ կանգ­նեց­րեց բո­լոր թատ­րոն­նե­րին։ Ա­մեն ինչ կախ­ված է նրա­նից, թե թատ­րո­նում աշ­խա­տանք­նե­րը ինչ­պես կվերս­կս­վեն։ Աշ­խար­հում դեռևս ոչ մի նվա­գա­խումբ չի գտել «սո­ցիա­լա­կան հե­ռա­վո­րու­թյան վրա» աշ­խա­տե­լու խնդ­րի լու­ծու­մը։ Անհ­նար է նվա­գախմ­բի փոր­ձե­րը ի­րա­կա­նաց­նել դի­մակ­նե­րով և ի­րա­րից եր­կու մետր հե­ռա­վո­րու­թյան վրա։ Օ­րի­նակ, «Մետ­րո­պո­լի­տեն» օ­պե­րան մինչև ա­շուն չե­ղյալ է հայ­տա­րա­րել բո­լոր ներ­կա­յա­ցում­նե­րը, իսկ «Կառ­նե­գի Հոլը»՝ մինչև հոկ­տեմ­բե­րի 7-ը: Իմ բո­լոր գոր­ծըն­կեր­նե­րը, ինչ­պես և մենք, սպա­սո­ղա­կան վի­ճա­կում ենք: Այս պա­հին ա­մե­նա­կարևոր խն­դի­րը անվ­տանգ կեր­պով փոր­ձե­րի անց­կա­ցումն է: Բնա­կա­նա­բար, մենք չենք ցան­կա­նում, որ մեր գոր­ծու­նեու­թյան պատ­ճա­ռով վա­րակ­ված մարդ­կանց թիվն ա­վե­լա­նա։ Մենք խս­տո­րեն հետևե­լու ենք ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան` վա­րա­կի հե­տա­գա տա­րա­ծու­մը թույլ չտա­լու վե­րա­բե­րյալ ցու­ցում­նե­րին։

- Ի՞նչ ձևա­չա­փով եք ի­րա­կա­նաց­նե­լու փոր­ձե­րը, որ և՛ աշ­խա­տան­քը չտու­ժի, և՛ վա­րակ­վե­լուց զերծ մնաք։

- Երբ աշ­խար­հում թե­կուզ մեկ թատ­րոն կգտ­նի անվ­տանգ աշ­խա­տե­լու մո­դե­լը, մենք բո­լորս կհետևենք այդ օ­րի­նա­կին: Ա­ռայժմ ոչ ոք լու­ծում չի գտել, թե ինչ­պես կա­րող է, օ­րի­նակ, երգ­չա­խում­բը անց­կաց­նել փոր­ձե­րը. դի­մակ­նե­րով փոր­ձեր չեն կա­րող անց­կաց­վել։ Ինչ­պե՞ս կա­րող են փո­ղա­յին գոր­ծիք­ներ նվա­գող­նե­րը աշ­խա­տել նվա­գախմ­բում՝ հաշ­վի առ­նե­լով դրանց ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րը: Ինչ­պե՞ս կա­րող ենք գտ­նել այս հար­ցե­րի լու­ծում­նե­րը։ Շատ ու շատ հար­ցեր կան, ո­րոնք աշ­խար­հի մասշ­տա­բով դեռ չու­նեն պա­տաս­խան­ներ։ Հու­սով եմ, որ հա­ջորդ շա­բաթ­նե­րի և ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում ի­րա­վի­ճա­կը կմեղ­մա­նա, ին­չը մեզ թույլ կտա վե­րա­դառ­նալ աշ­խա­տան­քի: Երբ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շի, որ վտանգն ան­ցել է և կա­րե­լի է վեր­սկ­սել թատ­րոն­նե­րի, հա­մեր­գաս­րահ­նե­րի, կի­նո­թատ­րոն­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյու­նը, մենք նույն­պես կվեր­սկ­սենք մեր թատ­րո­նի գոր­ծու­նեու­թյու­նը, ի­հար­կե՝ հետևե­լով ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան և կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի հրա­հանգ­նե­րին:

- Ի՞նչ ծրագ­րեր են հե­տաձգ­վել կամ չե­ղարկ­վել այս ըն­թաց­քում:

- Այս ըն­թաց­քի հա­մար մենք մե­ծա­ծա­վալ ծրագ­րեր ու­նեինք նա­խա­տե­սած. Վա­չե Շա­րա­ֆյա­նի «Հին աստ­ված­ներ» բա­լե­տա­յին ներ­կա­յաց­ման ա­ռաջ­նա­խա­ղը, Ար­մեն Տիգ­րա­նյա­նի «Ա­նուշ» օ­պե­րա­յի նոր բե­մադ­րու­թյու­նը։ Տաս­նյակ ծրագ­րեր կա­յին նա­խա­տես­ված հենց այս փու­լի հա­մար, սա­կայն այս պա­հին կարևո­րը մարդ­կանց ա­ռող­ջու­թյունն է, իսկ մեր գոր­ծու­նեու­թյու­նը կվեր­սկ­սենք, երբ ու­նե­նանք պե­տա­կան հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րի հանձ­նա­րա­րա­կա­նը։ Եր­ջա­նիկ է այն ե­րա­ժիշ­տը, ով ա­նընդ­հատ զբաղ­ված է, ուս­տի մեզ հա­մար շատ կարևոր են աշ­խա­տան­քը շու­տա­փույթ վեր­սկ­սե­լը և կր­կին հան­դի­պե­լը մեր հան­դի­սա­տե­սին։

- Առ­ցանց հար­թա­կում ի՞նչ նա­խագ­ծեր եք ի­րա­կա­նաց­րել: Կա՞ն այն­պի­սի նա­խագ­ծեր, հան­դի­սա­տե­սի հետ կա­պի առ­ցանց ձևեր, որ մե­կու­սաց­ման ա­վար­տից հե­տո էլ օ­րա­կար­գից դուրս չեն գա:

- Մեր թատ­րո­նի առ­ցանց գոր­ծու­նեու­թյունն այս ըն­թաց­քում հան­դի­սա­տե­սի հետ փո­խա­դարձ կա­պի նոր հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ ստեղ­ծեց, ո­րոնք, վս­տա­հա­բար, կօգ­տա­գոր­ծենք նաև հա­մա­վա­րա­կի ա­վար­տից հե­տո։ Բնա­կա­նա­բար, մենք այս ըն­թաց­քում ա­մեն ինչ ա­րե­ցինք, որ­պես­զի հան­դի­սա­տե­սի հետ կա­պը թե­կուզ այս տար­բե­րա­կով ան­խախտ լի­նի, և պետք է փաս­տեմ, որ առ­ցանց հար­թակ­նե­րում մեծ հե­տաք­րք­րու­թյուն նկա­տե­ցինք թատ­րո­նի գոր­ծու­նեու­թյան նկատ­մամբ։ Ար­դեն ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք ներ­կա­յաց­նե­լու այն թվա­յին ա­ճը, որ ար­ձա­նագ­րել ենք թատ­րո­նի առ­ցանց գոր­ծու­նեու­թյան ըն­թաց­քում, սա­կայն նշեմ մի քա­նի թարմ տվյալ. ապ­րի­լի 24-ին մեր թատ­րո­նի ֆեյս­բու­քյան պաշ­տո­նա­կան է­ջում գրանց­վել է 320000 դի­տում, Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րյա­նի հի­շա­տա­կի օր­վա ցու­ցադ­րու­թյուն­ներն ու­նե­ցել են 100000 դի­տում, մա­յի­սի 8-ին և 9-ին մեր տո­նա­կան ցու­ցադ­րու­թյուն­ներն ու­նե­ցել են 250000 դի­տում։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ ար­տա­կարգ դրու­թյան ըն­թաց­քում մեր թատ­րո­նի ֆեյս­բու­քյան­ պաշ­տո­նա­կան էջն ու­նե­ցել է 5 մի­լիոն դի­տում։ Կար­ծում եմ` միայն այս թվե­րը բա­վա­րար են պատ­կե­րա­ցում կազ­մե­լու հա­մար մեր կող­մից կա­տար­ված աշ­խա­տան­քի և հան­դի­սա­տե­սի հե­տաք­րք­րու­թյան մա­սին։ Բո­լոր ձեռք­բե­րում­նե­րը, որ ար­ձա­նագր­վել են առ­ցանց գոր­ծու­նեու­թյան ըն­թաց­քում, հե­տա­գա­յում նույն­պես կծա­ռա­յեց­նենք ի շահ թատ­րո­նի։

Զրույցը` Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ

Աղբյուր՝ Irates.am

 

Լրահոս
Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն առցանց կկատարի Պուլենկի Սեքստետը Միսաք Մեծարենց. Աստուածամա՜ր Պարույր Սևակ. Հավատում եմ Կոնսերվատորիայի գործընթացների եւ մի շատ գրավիչ օրինախախտման մասին Նանե. Ընտրություն Կյանքից հեռացել է Ժիրայր Ալթունյանը ԱՄՆ Արևմտեան թեմի առաջնորդ Տ․ Հովնան Արք․ Տերտերյանի հայտարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարված իրավիճակի մասին Բենքսիի հերթական աշխատանքը՝ Լոնդոնի մետրոյում Զերծ պահեք ձեզ դատելու մեղքից Հաս Չախալյան. Մահվան կոլաժ Պարույր Սևակ․ Իրերի դատն ու դատաստանը «Մերձավորի մահը». մաս 3-րդ Մայր Աթոռի հրատարակչությունը հերթական անգամ վերահրատարակել է Սբ․ Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» աղոթագիրքը Գարսիա Լորկայի հանրահայտ ողբերգությունը կներկայացվի առցանց հարթակում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անդրադարձը Սբ. Սոֆիայի տաճար-թանգարանը մզկիթի վերածելու Թուրքիայի իշխանությունների որոշման առիթով Նոտր Դամը կվերականգնվի այն տեսքով, ինչպես մինչև հրդեհն էր «Բյուրեղապակյա դղյակ» բալետային ներկայացումը կցուցադրվի վիրտուալ տիրույթում Թուրքիայի արտգործնախարարությունը մերժել է ԵՄ քննադատությունը Սուրբ Սոֆիայի կարգավիճակի փոխելու վերաբերյալ Սուրբ Բարսեղ եպիսկոպոսի ճառը բարկացողների մասին Ուիլյամ Սարոյան․ Նռնենիները Աղավնի Գրիգորյան. Ճամփորդը Հրանտ Մաթևոսյանի և Աղասի Այվազյանի աստղերը զարդարեցին Ազնավուրի հրապարակը Կենսաբաններն առաջարկում են «կյանքի» համաշխարհային ատլաս ստեղծել «Երաժշտություն հանուն ապագայի» հիմնադրամի կրթաթոշակներ` տասը տաղանդավոր երեխաների Հայ եկեղեցու Եվրոպայի թեմերի առաջնորդները դատապարտել են Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները Հնագետները Մարտակերտում պեղել են սալարկղային դամբարանը Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը կոչով դիմել է Էրդողանին Եղիշե Չարենց․ Հեռացումի խոսքեր Վահան Տերյան․ Կույր լինելու ցանկություն ԿԳՍՄ նախարարը ունակ չէ կրթական օբյեկտիվ չափորոշիչներ ստեղծել. Տեր Տիգրան քահանա Բադիրյան «Այս որոշումը կբարդացնի քրիստոնյաների և մուսուլմանների կյանքը». Գարո Փայլանը՝ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերափոխելու մասին Լեհ դրամատուրգ Սլավոմիր Մրոժեկի պիեսներից մեկը կբեմադրվի Ռուսական թատրոնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ափսոսանք է հայտնել Սուրբ Սոֆիայի տաճարի կարգավիճակի վերաբերյալ Թուրքիայի որոշման կապակցությամբ Փորձագետները գնահատել են պանդեմիայի հասցրած վնասը թանգարաններին «Ըստ ձեր հավատի թող լինի ձեզ» (Մատթ․ 9։29) Գրադարանների վիրտուալ անցուդարձը «Հայ Եկեղեցու պատմություն» դասաժամի ոդիսականը. Սերովբե եպիսկոպոս Շառլ Ազնավուրի հրապարակում բացվելու է Աղասի Այվազյանի անվանական աստղը Փարիզի Ռոդենի թանգարանը կվաճառի քանդակագործի աշխատանքների պատճենները Նոր Խարբերդի դպրոցը պատրաստ է շահագործման
website by Sargssyan