USD
EUR
RUB

Երբ Հի­սուս հետ դար­ձավ

 

Եվ մի օ­րենս­գետ, մո­տե­նա­լով, ա­սաց նրան. «Վար­դա­պե՛տ, ես էլ քո հետևից կգամ, ուր էլ որ գնաս»: Հի­սուս նրան ա­սաց. «Աղ­վես­նե­րը որջ ու­նեն, և եր­կն­քի թռ­չուն­նե­րը՝ բույն, բայց մար­դու Որ­դին մի տեղ չու­նի, որ գլու­խը դնի» (Մատթ. 8;19-20)։

Հով­հան­նես ա­վե­տա­րա­նիչ աստ­վա­ծա­բա­նը ու­նի վկա­յու­թյուն, որ կար­ծես հա­կա­սում է վե­րո­հի­շյալ տո­ղե­րին. «Երբ Հի­սուս հետ դար­ձավ և տե­սավ նրանց, որ գա­լիս էին իր հետևից, ա­սաց նրանց.

- Ի՞նչ եք ու­զում:

Նրանք ա­սա­ցին նրան.

- Վար­դա­պե՛տ, ու՞ր է քո օթևա­նը:

Նա նրանց ա­սաց.

- Ե­կե՛ք և տե­սե՛ք» (Հովհ. 1; 38 -39):

Բայց փոր­ձենք վեր­լու­ծել սկզ­բից և հեր­թով, իսկ ճիշտ վեր­լու­ծե­լու հա­մար պետք է ի­մա­նալ, որ ի տար­բե­րու­թյուն հա­մա­տե­սա­կան ա­վե­տա­րա­նիչ­նե­րի փաս­տագ­րա­կան ո­ճի, աստ­վա­ծա­բան ա­վե­տա­րան­չի ո­ճը խոր­հր­դա­բա­նա­կան է. նրա գրած յու­րա­քան­չյուր բա­ռը մեզ մի ողջ պատ­գամ է հասց­նում: Այս­պես.

1. Երբ. Սուրբ Գիր­քը ա­սում է` «Այ­սօր, երբ Նրա ձայ­նը լսեք, մի կարծ­րաց­րեք ձեր սր­տե­րը դառ­նու­թյամբ, ինչ­պես փոր­ձու­թյան օրն ա­նա­պա­տում» (Սաղ. 94;8): Պո­ղոս ա­ռա­քյա­լը մեկ­նա­բա­նում է, որ Աստ­ված Հի­սու­սով մեզ նոր հնա­րա­վո­րու­թյուն շնոր­հեց, նոր օր` Այ­սօ­րը, Աստ­ծո հան­գս­տի մեջ մտ­նե­լու օ­րը, փր­կու­թյա՛ն և ո՛չ բար­կու­թյան, Աստ­ծո հետ հաշ­տու­թյա՛ն օ­րը:

2. Հի­սուս. «Եւ ա­հա դու կհ­ղիա­նաս և կծ­նես մի որ­դի ու Նրա ա­նու­նը Հի­սուս կդ­նես, քա­նի որ նա պի­տի փր­կի իր ժո­ղովր­դին` իր մեղ­քե­րից» (Ղուկ. 1;31, Մատթ. 1;21):

3. Հետ դարձավ` շրջ­վեց. Աստ­ված Հի­սու­սով դեմ­քով դար­ձավ դե­պի մար­դը և իր Խոս­քի մար­դե­ղաց­մամբ երկ­խո­սու­թյան մեջ մտավ նրա հետ: Մեծ մար­գա­րե Մով­սե­սը, ո­րին Աստ­ված ին­քը հու­ղար­կա­վո­րեց, Աստ­ծուն միայն հետևից էր տես­նում, և տա­րած­ված կար­ծիք էր, որ Աստ­ծո դեմ­քը տես­նո­ղը ողջ չի մնա: Ե­ղիա մար­գա­րեն ևս Աստ­ծուն հան­դի­պե­լիս իր հա­գուս­տով ծած­կում էր դեմ­քը: Եր­կուսն էլ ներ­կա էին Հի­սու­սի Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թյա­նը: Հի­սու­սով ա­մեն բան փոխ­վեց, ո­րով­հետև Նա տե­սավ։

4. Տե­սավ. Նա տե­սավ, քա­նի որ նա­յեց մեր ուղ­ղու­թյամբ. դա հաշ­տու­թյան սկիզբն էր: Նա նա­յեց, ո­րով­հետև Հայ­րը ո­րո­շում էր կա­յաց­րել. Միած­նին տալ` որ­պես փր­կանք շա­տե­րի փո­խա­րեն, փր­կա­գին` դժոխ­քից ու նրա պե­տից մեզ ա­զա­տագ­րե­լու հա­մար:

5. Տե­սավ նրանց. որ գա­լիս էին իր հետևից. Փր­կի­չը փր­կում է փր­կու­թյան փնտր­տուք ու­նե­ցող մարդ­կանց` բո­լո­րին բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում, նրանց, որ պատ­րաստ են հետևել Նրան` նույ­նիսկ չի­մա­նա­լով, թե ուր է գնում, ուղ­ղա­կի ան­վե­րա­պահ վս­տա­հե­լով: Հենց այդ պատ­ճա­ռով Նա մահ­վա­նից հե­տո հո­գով ի­ջավ դժոխք և ա­զա­տեց ար­դեն գեր­ված­նե­րին և Հին ՈՒխ­տի սր­բե­րին, իսկ մկր­տու­թյան խոր­հր­դի հաս­տա­տու­մով` նաև նրանց, որ դեռ գա­լու են աշ­խարհ, դեռ բանտ­վե­լու են մե­ղա­վոր ու մեղ­սա­հակ մարմ­նում:

6. Ա­սաց նրանց. ի՞նչ եք ու­զում. Աստ­ծո Խոս­քը միշտ կեն­սա­գոր­ծում է և պահ­պա­նում, Նա ան­տար­բեր չէ իր հետևորդ­նե­րի, ի­րեն վս­տա­հող­նե­րի խն­դիր­նե­րի և հու­զող հար­ցե­րի նկատ­մամբ, ո­րով­հետև մե՛զ հա­մար մարմ­նա­ցավ։ Ա­վե­լին. «Նա մարդ­կան­ցից ա­նարգ­վեց ու աչ­քից ըն­կավ, վշ­տի տեր դար­ձավ և ցա­վե­րին հա­ղոր­դա­կից. Նրա­նից ե­րես դարձ­րինք. Նա ա­նարգ­վեց, և Նրան չհար­գե­ցինք: Նա մե՛ր մեղ­քերն էր վերց­նում և մե՛զ հա­մար չար­չար­վում, սա­կայն մենք Նրա ցա­վե­րը, հար­ված­ներն ու չար­չա­րանք­նե­րը հա­մա­րե­ցինք իբրև Աստ­ծուց ե­կած բան: Բայց Նա խոց­վեց մե՛ր մեղ­քե­րի հա­մար և մե՛ր ա­նօ­րի­նու­թյուն­նե­րի հա­մար դա­տա­պարտ­վեց. մեր խա­ղա­ղու­թյան հա­մար Նա՛ պա­տիժ կրեց, և Նրա՛ վեր­քե­րով մենք բժշկ­վե­ցինք» (Ես. 53;3-5):

7. Նրանք ա­սա­ցին նրան. - Վար­դա­պե՛տ, ու՞ր է քո օթևա­նը: Փնտ­րող և ար­դեն գտած մար­դուն հու­զում է, թե ի­րեն այ­ցե­լած Աստ­ված որ­տեղ պի­տի մնա. ի­րեն մո՞տ, թե՞ ո­րո­շա­կի հե­ռա­վո­րու­թյան վրա: Ի՞նչ հա­րա­բե­րու­թյան մեջ պետք է ին­քը լի­նի հայ­տն­ված Աստ­ծո հետ:

8. Ի պա­տաս­խան նա չի լսում Աստ­ծո մտա­հո­գու­թյու­նը, թե` չու­նեմ օթևան ու գլուխ դնե­լու տեղ, այլ` «Նա նրանց Ա­սաց` ե­կե՛ք և տե­սե՛ք»: Աստ­ված Ա­սաց, և Նրանք հետևե­ցին Նրան, որ տա­րավ նրանց իր օթևա­նը, և միա­սին գի­շե­րե­ցին: Նաև Ա­սաց` ձեզ որբ չեմ թող­նի: Ինչ­պես և հե­տո հան­դեր­ձյալ կյան­քի հա­մար խոս­տա­ցավ, թե` կգ­նամ, օթևան կպատ­րաս­տեմ ձեզ հա­մար և, վե­րա­դառ­նա­լով, ձեզ էլ կտա­նեմ ինձ հետ (Հովհ. 14;2):

Պետք չէ մեր սիր­տը լց­նել զա­նա­զան օ­րենք­նե­րով և գի­տու­թյուն­նե­րով. մի գլուխ դնե­լու տեղ էլ Աստ­ծու՛ն թող­նենք:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Հայր Զաքարիա. «ԿԳՄՍ փոխնախարարի մտքերը ամբողջովին չեն արտահայտում իրական գործընթացը» Վահագն Մուղնեցյան. Թևապարում եմ խավարի մեջ Վահան Տերյան. Շիրակի դաշտերից Համո Սահյան. Այս քարանձավներն Ազգային գրադարանը հանդես կգա առցանց մի քանի նոր շարքով Մշա­կույ­թի նախ­կին փոխ­նա­խա­րար­նե­րը պաշ­տո­նի ակն­կա­լիք ու­նեն Չցանկանալ ուրիշի ունեցվածքը Ե՞րբ է հանգիստ մեր խիղճը «Մար­դուն այդ­քան պար­զու­նակ չպետք է տես­նել, նա շատ ա­վե­լի բարդ էակ է, քան պատ­կե­րաց­նում ենք» Երուսաղեմի քաղաքապետն այցելել է հայկական հախճապակու արվեստին նվիրված ցուցահանդես Ի­մաս­տու­թ­յու­նը ան­ցո­ղիկ ժա­մա­նա­կա­վո­րից հա­վի­տե­նա­կա­նը պե­ղե­լու ար­վեստն է Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով հետաձգվում են Գրականության ինստիտուտի տնօրենի ընտրությունները Ալիսիա Կիրակոսյան. Ինձանից այնքան ես բացակա եղել Աշոտ Ավդալյան. Շարժումը արծաթ «Մերձավորի մահը». մաս 1-ին Հորդանանում այս տարվա սկզբին հայկական եկեղեցու դեմ ահաբեկչական գործողություն է կանխվել Հակոբ Կարապետյան. «Ծնողները կվճարեն, եթե արվեստի դպրոցները լրացնեն 4 ամիսներին բաց թողնված պարապմունքները» Առցանց ներկայացումներ, կրթական ծրագրեր. Մայր թատրոնի աշխատանքն արտակարգ իրավիճակում Սաղմոս ՃԼԶ Խաչատուր Աբովյանի թանգարանը փորձում է առցանց հարթակից տեղափոխվել անմիջական շփման դաշտ «Խորտակված եկեղեցի» Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան․ «Ուխտի իմաստը եւ հասկացողութիւնը» Վահագն Դավթյան. Ավերակ վանքում Արմենուհի Սիսյան. Արձակ բանաստեղծություններ «Կարիբյան ծովի դեմ» վերնագրով նոր ֆիլմ կնկարահանվի «Քաջալերվեցե՛ք, ե՛ս եմ, մի՛ վախեցեք» (Մարկ․6:50) Կարանտինը՝ «Կարանտին» անսամբլի «նախաձեռնող ու աջակից» Լուվրը կհրաժարվի իր «վախեցնող էլիտար իմիջից» Արհեստական ինտելեկտով ռոբոտը գիտաֆանտաստիկ ֆիլմում հանդես կգա գլխավոր դերում (տեսանյութ, լուսանկարներ) Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքների գյուտի տոնին նվիրված քարոզ Աստված մեկ է և եռամիասնական․ Ս. Գրիգոր Նյուսացի Լուսանկարիչ Գագիկ Հարությունյանի հոբելյանի առիթով սկսվում է ուսումնասիրությունների և հրապարակումների շարք Ինչո՞ւ Մարսի ու Լուսնի վրա մարդիկ չեն կարող ապրել Փայլանը Վանի «Սուրբ կույսեր» մենաստանի պահպանման հարցը բարձրաձայնել է Թուրքիայի խորհրդարանում Լու­սա­վոր միայ­նութ­յան աս­պե­տը Աստ­ծո զո­րու­թ­յու­նը տկա­րու­թ­յան մեջ է կա­տար­վում Նոր նամականիշ՝ նվիրված Հռոմի Պապի Հայաստան այցին Մահացել է դերասան Գևորգ Դոդոզյանը ԵՐԵՎԱՆ Աշոտ Ավդալյան. Օ, լույս
website by Sargssyan