USD
EUR
RUB

Ի­մաս­տու­թ­յու­նը ան­ցո­ղիկ ժա­մա­նա­կա­վո­րից հա­վի­տե­նա­կա­նը պե­ղե­լու ար­վեստն է

 

Ո՞վ է այ­սօր մեզ ա­ռաջ­նոր­դում դե­պի հա­վի­տե­նա­կան ար­ժեք­ներ. թույլ տվեք այդ հար­ցը առ­կախ թող­նել` հայ­ցե­լով բո­լոր նրանց նե­րո­ղամ­տու­թյու­նը, ով­քեր վս­տահ են, թե գի­տեն դրա պա­տաս­խա­նը:

Ա­նի­մաստ է մար­դու կյան­քը, ե­թե այն հա­վի­տե­նու­թյան հա­մար չի ապր­վում, ո­րով­հետև ա­մեն ժա­մա­նա­կա­վոր ու ան­ցո­ղիկ բան ա­նի­մաստ է, ո­րով­հետև ե­ղած ի­մաստն էլ չի ամ­րագր­վում, այլ ցն­դում է թույլ շա­ման­դա­ղի նման, որ անհ­նար է ձեռ­քում պա­հել, այլ միայն կա­րե­լի է միառ­ժա­մա­նակ պա­րուր­վել դրա­նով, իսկ երբ այն վերջ­նա­կա­նա­պես ցն­դում է, մար­դու դեմ հառ­նում է դա­ժան ու ան­շտ­կե­լի ի­րա­կա­նու­թյու­նը` զուրկ որևէ մխի­թա­րիչ հե­ռան­կա­րից: Միայն թե, հաս­տա­տա­բար և ար­դա­րա­ցիո­րեն նկա­տենք, որ ե­թե ան­հատն անձ­նա­պես ծա­նոթ չէ Նրա հետ, կամ ճա­նա­չե­լով մեր­ժում է, ա­պա դա­տա­պարտ­ված է` Նրան ան­ծա­նոթ ու մեր­ժող բո­լոր ազ­գե­րի ու ան­հատ­նե­րի հետ բանտ­վել ժա­մա­նա­կա­վո­րի ու ան­ցո­ղի­կի ա­նո­ղոք զն­դա­նում: Նա՛ ա­զա­տագ­րեց մար­դուն այդ զն­դա­նից: Նա մի Դուռ է, Ո­րով մտ­նո­ղը ի­րեն հայտ­նա­բե­րում է իր հո­գու հա­վի­տե­նա­կան սնու­ցու­մը ա­պա­հո­վող մի­ջա­վայ­րում, հետևա­պես` ձեռք է բե­րում հա­վի­տե­նա­կան լի­նե­լիու­թյան ե­րաշ­խիք­ներ:

Գու­ցե մարդ­կա­յին հա­սա­րա­կու­թյան հետ­զար­գաց­ման պատ­ճառ­նե­րից կարևո­րա­գույնն այն է, որ քչե­րը գի­տեն. ինչ­պես ա­վե­լորդ սե­փա­կան քա­շը, այն­պես էլ ա­վե­լորդ նյու­թա­կան ինչ­քը իս­կա­պես էլ ա­վե­լորդ են, ա­վե­լին` կյան­քի հետ քիչ հա­մա­տե­ղե­լի: Հո­գին ան­տե­սա­նե­լի, ան­շո­շա­փե­լի ու մեր օ­րե­րում, որ­պես կա­նոն, անզ­գա­լի է, բայց դրա­նից չի փոխ­վում մար­դու` հոգևոր էակ լի­նե­լու փաս­տը: Հետևա­բար, մար­դու կյան­քը արժևոր­վում է հոգևոր ի­րո­ղու­թյուն­նե­րով, ա­վե­լի ճիշտ` իր կյան­քում դրանց առ­կա­յու­թյամբ կամ բա­ցա­կա­յու­թյամբ: Մար­դը սնում ու խնա­մում է իր մար­մի­նը, քո­ղար­կում կամ ի ցույց է հա­նում այն` յու­րա­քան­չյուր դեպ­քում կենտ­րո­նա­նա­լով մարմ­նա­վոր ցան­կու­թյուն­նե­րի վրա: Մարմ­նի և աչ­քե­րի ցան­կու­թյուն­նե­րը անս­պառ են` ի տար­բե­րու­թյուն երկ­րա­յին կյան­քի` մեզ հա­մար սահ­ման­ված ժա­մա­նա­կի, դրանք բա­վա­րա­րե­լու հա­մար աշ­խար­հի ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը բազ­մա­թիվ են` ի տար­բե­րու­թյուն հո­գին սնու­ցե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ միակ բա­ղադ­րի­չի` Աստ­ծո Խոս­քի, ո­րի շնոր­հիվ միայն մար­դու հո­գին ար­դյու­նա­վոր­վում է ու պտ­ղա­բե­րում:

Աստ­ված եր­բեք չի ի­րա­վազր­կում մար­դուն. փաս­տում է Սուրբ Գիր­քը, խն­դի­րը միայն հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րը ճիշտ սահ­մա­նե­լու մեջ է: Այ­սօր «մար­դը» ա­վե­լի հա­ճախ ան­հաս­կա­նա­լի բնու­թագ­րով էակ­նե­րի հոր­ջոր­ջում է, քան աստ­վա­ծա­կերպ էա­կին բնու­թագ­րող բառ: «Սեր», «հա­վատ», «աստ­ված» հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րը ևս թյու­րըմբ­ռն­վող­նե­րի ա­ռա­ջին գծում են, իսկ Տի­րոջ օ­րը` Կի­րա­կին` Միա­շա­բա­թը, այն է` շա­բաթ­վա ա­ռա­ջին օ­րը, սա­հուն կեր­պով դար­ձավ շա­բաթ­վա վեր­ջին օր:
Աղ­բի տա­կա­ռի վրա «մեղր» պի­տա­կը կպց­նե­լով` նրա բո­վան­դա­կու­թյու­նը չես փո­խի, ա­դա­ման­դը ցե­խո­տե­լով` չես ար­ժեզր­կի: Ի­մաս­տու­թյո՛ւն ձեզ:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Եղիշե Չարենց․ Մայրամուտներ Պարույր Սևակ․ Անակնկալ հայտնագործություն Երբ փրկությունը սերն է. Լիլյա Մուկուչյանի դերակատարմամբ ներկայացումը կցուցադրվի «Արմմոնո» փառատոնին Քարոզչություն «Առնո Բաբաջանյանը» ոչ թե ախտահանվել, այլ արտաքինից մաքրվել է Վիեննայի օպերան Պլասիդո Դոմինգոյին պարգևատրել է արվեստում ունեցած ներդրման համար Ռազմիկ Դավոյան. Արարչություն Հայաստանում հնչեցին Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները Վստահություն Սրբին մեծարելը նրան ընդօրինակելն է Հավատարմություն Հպարտությունն ու խոնարհությունը Արմենուհի Սիսյան․ «Փախուստ ծառերի մոտ» Մհեր Բեժանյան. Հաճույքի թռչուն Էրմիտաժը սկսել է խմբային էքսկուրսիաներ անցկացնել Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կձայնագրի և կտեսագրի Բեթհովենի բոլոր սիմֆոնիաները Հայ ճարտարապետների ամառային կինոթատրոնը՝ Մոսկվայի «Гараж» ժամանակակից արվեստի կենտրոնում Գթասրտություն Հնագետ Գրիգոր Արեշյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Երևանի քաղաքային պանթեոնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հեռակապով խոսել է Հյուսիսային Ամերիկայի հայոց թեմերի առաջնորդների հետ Սաղմոս ՃԽԱ Հովհաննես Հովհաննիսյան․ Հայ զինվորին Ծաղկաթերթեր Դերասանի մենախոսություն կյանքի իմաստի մասին. «Հեռագիր»-ը ցուցադրվեց «Արմմոնո» փառատոնին Կյանքի արվեստ. Սեռական դաստիարակության խնդիրը Կորյուն Առաքելյան. Բանաստեղծություններ Սամվել Մարգարյան․ Բանաստեղծություններ Մեզ հրամցված է մի չափորոշիչ, որն առանձին անձանց քմահաճույքի արդյունք է. Տեր Սարգիս Netflix-ը «Խոստումը» ֆիլմը ցուցադրելու հեղինակային իրավունք է ստացել Ընտանիք Համո Սահյան. Հորովել Եղիա Տեմիրճիպաշյան. Անգեղն երգ Պառավքարից մինչև Մուրղուզ․․․ Տավուշյան լեգենդներն ու զրույցները Օգոստոսի 1-ից Մոսկվայում վերաբացվում են կինոթատրոնները «Երեք մանկունքը բաբելոնյան հնոցում» սյուժեի պատկերագրական համակարգը «Այդ չափորոշիչները չեն արտացոլում ՀՀ քաղաքացու և հայ մարդու դաստիարակությունը»․ Աիդա Թոփուզյան Սուրբ Բարսեղ եպիսկոպոսի ճառը նախանձների մասին Խորհր­դա­յին նկա­րա­հա­վա­քի ա­զատ և ան­կախ նա­վար­կու­թ­յու­նը Օպերային թատրոնն առցանց համերգ կնվիրի կորոնավիրուսի պատճառով տուժած բոլոր երաժիշտներին «Այն մեկ ա­մի­սը, որ Պետ­րոս­ը կռ­վեց իմ կող­քին, հա­վա­սար էր տաս­ն­յակ կյան­քե­րի սխ­րան­քի»
website by Sargssyan