USD
EUR
RUB

Ի­մաս­տու­թ­յու­նը ան­ցո­ղիկ ժա­մա­նա­կա­վո­րից հա­վի­տե­նա­կա­նը պե­ղե­լու ար­վեստն է

 

Ո՞վ է այ­սօր մեզ ա­ռաջ­նոր­դում դե­պի հա­վի­տե­նա­կան ար­ժեք­ներ. թույլ տվեք այդ հար­ցը առ­կախ թող­նել` հայ­ցե­լով բո­լոր նրանց նե­րո­ղամ­տու­թյու­նը, ով­քեր վս­տահ են, թե գի­տեն դրա պա­տաս­խա­նը:

Ա­նի­մաստ է մար­դու կյան­քը, ե­թե այն հա­վի­տե­նու­թյան հա­մար չի ապր­վում, ո­րով­հետև ա­մեն ժա­մա­նա­կա­վոր ու ան­ցո­ղիկ բան ա­նի­մաստ է, ո­րով­հետև ե­ղած ի­մաստն էլ չի ամ­րագր­վում, այլ ցն­դում է թույլ շա­ման­դա­ղի նման, որ անհ­նար է ձեռ­քում պա­հել, այլ միայն կա­րե­լի է միառ­ժա­մա­նակ պա­րուր­վել դրա­նով, իսկ երբ այն վերջ­նա­կա­նա­պես ցն­դում է, մար­դու դեմ հառ­նում է դա­ժան ու ան­շտ­կե­լի ի­րա­կա­նու­թյու­նը` զուրկ որևէ մխի­թա­րիչ հե­ռան­կա­րից: Միայն թե, հաս­տա­տա­բար և ար­դա­րա­ցիո­րեն նկա­տենք, որ ե­թե ան­հատն անձ­նա­պես ծա­նոթ չէ Նրա հետ, կամ ճա­նա­չե­լով մեր­ժում է, ա­պա դա­տա­պարտ­ված է` Նրան ան­ծա­նոթ ու մեր­ժող բո­լոր ազ­գե­րի ու ան­հատ­նե­րի հետ բանտ­վել ժա­մա­նա­կա­վո­րի ու ան­ցո­ղի­կի ա­նո­ղոք զն­դա­նում: Նա՛ ա­զա­տագ­րեց մար­դուն այդ զն­դա­նից: Նա մի Դուռ է, Ո­րով մտ­նո­ղը ի­րեն հայտ­նա­բե­րում է իր հո­գու հա­վի­տե­նա­կան սնու­ցու­մը ա­պա­հո­վող մի­ջա­վայ­րում, հետևա­պես` ձեռք է բե­րում հա­վի­տե­նա­կան լի­նե­լիու­թյան ե­րաշ­խիք­ներ:

Գու­ցե մարդ­կա­յին հա­սա­րա­կու­թյան հետ­զար­գաց­ման պատ­ճառ­նե­րից կարևո­րա­գույնն այն է, որ քչե­րը գի­տեն. ինչ­պես ա­վե­լորդ սե­փա­կան քա­շը, այն­պես էլ ա­վե­լորդ նյու­թա­կան ինչ­քը իս­կա­պես էլ ա­վե­լորդ են, ա­վե­լին` կյան­քի հետ քիչ հա­մա­տե­ղե­լի: Հո­գին ան­տե­սա­նե­լի, ան­շո­շա­փե­լի ու մեր օ­րե­րում, որ­պես կա­նոն, անզ­գա­լի է, բայց դրա­նից չի փոխ­վում մար­դու` հոգևոր էակ լի­նե­լու փաս­տը: Հետևա­բար, մար­դու կյան­քը արժևոր­վում է հոգևոր ի­րո­ղու­թյուն­նե­րով, ա­վե­լի ճիշտ` իր կյան­քում դրանց առ­կա­յու­թյամբ կամ բա­ցա­կա­յու­թյամբ: Մար­դը սնում ու խնա­մում է իր մար­մի­նը, քո­ղար­կում կամ ի ցույց է հա­նում այն` յու­րա­քան­չյուր դեպ­քում կենտ­րո­նա­նա­լով մարմ­նա­վոր ցան­կու­թյուն­նե­րի վրա: Մարմ­նի և աչ­քե­րի ցան­կու­թյուն­նե­րը անս­պառ են` ի տար­բե­րու­թյուն երկ­րա­յին կյան­քի` մեզ հա­մար սահ­ման­ված ժա­մա­նա­կի, դրանք բա­վա­րա­րե­լու հա­մար աշ­խար­հի ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը բազ­մա­թիվ են` ի տար­բե­րու­թյուն հո­գին սնու­ցե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ միակ բա­ղադ­րի­չի` Աստ­ծո Խոս­քի, ո­րի շնոր­հիվ միայն մար­դու հո­գին ար­դյու­նա­վոր­վում է ու պտ­ղա­բե­րում:

Աստ­ված եր­բեք չի ի­րա­վազր­կում մար­դուն. փաս­տում է Սուրբ Գիր­քը, խն­դի­րը միայն հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րը ճիշտ սահ­մա­նե­լու մեջ է: Այ­սօր «մար­դը» ա­վե­լի հա­ճախ ան­հաս­կա­նա­լի բնու­թագ­րով էակ­նե­րի հոր­ջոր­ջում է, քան աստ­վա­ծա­կերպ էա­կին բնու­թագ­րող բառ: «Սեր», «հա­վատ», «աստ­ված» հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րը ևս թյու­րըմբ­ռն­վող­նե­րի ա­ռա­ջին գծում են, իսկ Տի­րոջ օ­րը` Կի­րա­կին` Միա­շա­բա­թը, այն է` շա­բաթ­վա ա­ռա­ջին օ­րը, սա­հուն կեր­պով դար­ձավ շա­բաթ­վա վեր­ջին օր:
Աղ­բի տա­կա­ռի վրա «մեղր» պի­տա­կը կպց­նե­լով` նրա բո­վան­դա­կու­թյու­նը չես փո­խի, ա­դա­ման­դը ցե­խո­տե­լով` չես ար­ժեզր­կի: Ի­մաս­տու­թյո՛ւն ձեզ:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Մատթեոս Զարիֆյան. Ճերմակ գիշեր Վահան Սաղաթելյան. Արնախաչ «Մաեստ­րո Քո­չար» պու­րա­կը Ա­լեք­սանդր Թա­մա­ն­յա­նի թի­կուն­քում Իսպանացի լուսանկարիչը բացահայտել է շքեղ լուսանկարներ ստանալու գաղտնիքները (լուսանկարներ) Սուրբ «սպասավորներն» ու «պաշտպանները» Ագահություն «Կան­թեղն ան­տա­ռում՝ Հա­ղար­ծին» Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Արտյոմ Նաղդյանը Բոտիչելիի հազվագյուտ կտավը կվաճառվի Sotheby's աճուրդու «Միշտ հնարավոր է ելք գտնել՝ առանց ընկճվելու» Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասը» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կկայանա Մոսկվայի կինոփառատոնում «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա» Ռուսական արվեստի թանգարանի այցելուները կհայտնվեն Բորիս Գրիգորևի կտավում VR տեխնոլոգիայի միջոցով Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ Մատթեոս Զարիֆյան․ Խնդրանք Բանտում էի, և ինձ այցի եկաք (Մատթ. 25:36). մաս 1-ին Ավետիք Իսահակյան. Հայաստանին Վահան Տերյան․ Թովիչ քնքշությամբ հանգչող աշխարհում Սուրբ Բարսեղ եպիսկոպոսի ճառը հիսունիններորդ (ԾԹ) սաղմոսի մասին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Մասիս կբերվի Սուրբ Գևորգ Զորավարի մասունքը Ողջախոհություն Եղիշե Թադևոսյանի չցուցադրված էտյուդները կներկայացվեն հեղինակին նվիրված նորաբաց ցուցասրահում «Ուղղակի չեմ տառապել մեծամտությամբ» Հայ ազգային բազմաբնույթ տոները հետաքրքիր մեկնաբանություններով տեղ են գտել մեկ գրքում Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի խանութի բացումը Կամերային կենտրոնը Կոմիտասի ծննդյան օրը բացօթյա համերգ կկազմակերպի Կինոկենտրոնը սկսել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի տարածքում գտնվող նյութերի արխիվացման աշխատանքները ԴասA-ի մասնակիցները շնորհավորում են Սերգեյ Սմբատյանին ու հույս հայտնում, որ շատ շուտով կհանդիպեն համերգասրահում Կկայանա «Անուշ. անավարտ օպերա» ֆիլմի պրեմիերան Ռուբեն Սևակ․ Ինչու Նորայր Գրիգորյան. Բաց աչքերով Պարույր Սևակ․ Ռետին չեմ-թուղթ եմ Եգիպտոսում հայտնաբերվել են տասնյակ հնագույն սարկոֆագներ «Հին Երևան» ծրագիրը մայրաքաղաքի կայուն զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է. Վարագ Սիսեռյան COVID-19-ի պատճառով Նոբելյան մրցանակաբաշխության ձևաչափը փոխվել է «Ընթրիք հիմարի հետ». Ֆրանսիս Վեբերի հանրահայտ կատակերգությունը կներկայացվի Վանաձորի թատրոնի բեմում Երևանում կանցկացվի «Արմենիա» միջազգային երաժշտական փառատոնը Երեխաները պատահականություն չեն Ֆիլմ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի մասին Երիտասարդ դաշնակահարների ինքնատիպ ելույթը
website by Sargssyan