USD
EUR
RUB

Օձա­վարս Գոր­գոն մե­դու­զան իր թու­նա­ծա­վալ վար­սե­րը տա­րա­ծել է ամ­բողջ աշ­խար­հում, Պան­դո­րան բա­ցել է կեղ­ծի­քի կոր­ծա­նա­րար սն­դու­կ

 

Մի ա­ռի­թով սա­տա­նա­յա­պաշտ­նե­րից մեկն ա­սել է. «Կտ­րիր մար­դուն իր պատ­մու­թյու­նից և նրան կկտ­րես իր ողջ ան­ցյա­լից և ա­պա­գա­յից. նա քո ձեռ­քում կդառ­նա այն, ինչ դու ցան­կա­նում ես»:

Իսկ ինչ­պե՞ս կտ­րել մար­դուն իր պատ­մու­թյու­նից, ե­թե ոչ` հե­ռաց­նե­լով հա­վատ­քից, բա­րո­յազր­կե­լով:

Այս ա­ռու­մով բան­սար­կուն ջանք չի խնա­յում մար­դուն դե­պի ինք­նաոչն­չա­ցում ուղ­ղոր­դե­լու հար­ցում: Ի­րենց ա­ռա­ջա­դեմ կար­ծող շատ պե­տու­թյուն­ներ սկ­սե­ցին մե­կը մյու­սի հետևից օ­րի­նա­կա­նաց­նել միա­սե­ռա­կան­նե­րի ա­մուս­նու­թյու­նը և սո­դո­մա­կան­նե­րի կող­մից ե­րե­խա­նե­րի որ­դեգ­րու­մը, ո­րը բա­ցա­հայտ ման­կապղ­ծու­թյուն է` այս­պի­սով ա- ռա­վել ընկ­ղմ­վե­լով սո­դո­մա­կան կոր­ծա­նիչ մեղ­քի մեջ:

Ժա­մա­նա­կին ո­մանք խոր­հուրդ էին տա­լիս` միա­սե­ռա­կան­նե­րին ար­գե­լա­փա­կել հո­սան­քա­վոր­ված ցան­կա­պա­տով մի տա­րած­քում. նրանք չեն ա­պա­կա­նի մարդ­կու­թյա­նը և դան­դաղ կոչն­չա­նան, ո­րով­հետև չեն բազ­մա­նա:

Այ­սօր ո­մանք, ո­րո­շա­կի փո­փո­խու­թյուն­նե­րով, հետևում են այդ խոր­հր­դին, ուղ­ղա­կի ար­գե­լա­վայ­րը աշ­խարհն է, իսկ սո­դո­մա­կա­նու­թյամբ ախ­տա­հար­ված մարդ­կու­թյու­նը գա­հա­վի­ժում է դե­պի ստույգ կո­րուստ ու կոր­ծա­նում: Այդ­պես նրանք շատ ա­րագ կհաս­նեն փա­փա­գե­լի ոս­կե մա­կար­դա­կին: Նրանք, հրա­պա­րա­կավ բա­ցա­հայ­տե­լով ի­րենց սա­տա­նա­յա­սեր ըն­թաց­քը, այն փոր­ձում են նաև փա­թա­թել ա­վան­դա­պահ ազ­գե­րի վզին` տար­բեր ա­ղան­դա­վո­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի, ՀԿ-նե­րի և նմա­նա­տիպ այլ ազ­գա­դավ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի մի­ջո­ցով` օգ­տա­գոր­ծե­լով նաև մա­մուլն ու հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը:

Ինչ­պես կա­թո­լիկ ե­կե­ղե­ցուց ծն­ված բո­ղո­քա­կան «ե­կե­ղե­ցին» որ­դեգր­վեց սա­տա­նա­յի կող­մից, այն­պես էլ սո­դո­մա­կան­նե­րը ցան­կա­նում են որ­դեգ­րել տա­րա­սեռ զույ­գե­րի կող­մից մերժ­ված ե­րե­խա­նե­րին: Հետևա­բար, ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կում բո­լորն ի­րենց մեղ­քի բա­ժինն ու­նեն: Այդ ա­մե­նի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը շտա­պում են մո­տեց­նել նե­ռի գա­լուս­տը, բայց չեն գի­տակ­ցում, որ շատ ա­րագ կգա ու կհաս­նի Տի­րոջ Օ­րը` սար­սա­փե­լի նրանց և փա­փա­գե­լի՝ Քրիս­տո­սին սպա­սող ար­դար­նե­րի հա­մար, Օր, որ սահ­մա­նա­բա­ժան է ժա­մա­նա­կա­վո­րի և հա­վի­տե­նու­թյան միջև:

Օ­ձա­վարս Գոր­գոն մե­դու­զան իր թու­նա­ծա­վալ վար­սե­րը տա­րա­ծել է ամ­բողջ աշ­խար­հում, Պան­դո­րան բա­ցել է կեղ­ծի­քի կոր­ծա­նա­րար սն­դու­կը..., իր էու­թյամբ խո­րա­պես նեո­հե­թա­նո­սա­կան Եվ­րո­պան` քրիս­տո­նեան­ման դի­մա­կի տակ ծպտ­ված, ան­հա­ջող կեր­պով փոր­ձում է բա­րե­համ­բույր ու ան­բռ­նազ­բո­սիկ ժպիտ գծագ­րել, բայց ստաց­վում է այ­լան­դակ մի դի­մած­ռու­թյուն դի­մա­խա­ղից զուրկ դի­մա­կի տակ: Սա­տա­նան, ի դեմս քրիս­տո­նեու­թյան, տե­սավ ինքն ի­րեն քո­ղար­կե­լու լա­վա­գույն տար­բե­րա­կը` բա­ժա­կի ու պնա­կի դուր­սը մաք­րե­լով ու գրա­վիչ դարձ­նե­լով, որ­պես­զի խմող­նե­րը չգի­տակ­ցեն պա­րու­նա­կու­թյան թու­նա­վոր ու մա­հա­ցու լի­նե­լը:

Պետք է նա­խան­ձախն­դիր լի­նել սե­փա­կան ինք­նու­թյան, ազ­գա­յին ինք­նա­գի­տակ­ցու­թյան, նկա­րագ­րի պահ­պան­ման հար­ցում, բայց պետք է նաև հս­տա­կեց­նել սե­փա­կան գի­տակ­ցու­թյան մեջ, թե ինչ ա­սել է հա­յի հա­մար ինք­նու­թյուն և ազ­գա­յին ինք­նա­գի­տակ­ցու­թյուն:
Այ­սօր շատ հա­յեր փոր­ձում են ազ­գը միա­վո­րել «նախ­նյաց հա­վա­տի շուրջ», և ես չեմ կաս­կա­ծում նրանց ազ­գա­սի­րու­թյան ան­կեղ­ծու­թյա­նը և մղում­նե­րի ազն­վու­թյա­նը, բայց դուք մո­լոր­ված եք, եղ­բայր­նե՛ր, քան­զի ար­ժի՞ սե­փա­կան ազ­գը մատ­նել ան­բա­րո դի­վա­պաշ­տու­թյան, և ար­ժի՞ իբրև աստ­ված պաշ­տել նրանց, ով­քեր ժա­մա­նա­կին ի­րենք են պաշ­տել Ճշ­մա­րիտ Աստ­ծուն, իսկ մահ­վա­նից հե­տո, ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում, ի հետևանս սա­տա­նա­յի սադ­րիչ մե­քե­նա­յու­թյուն­նե­րի, թյու­րի­մա­ցա­բար աստ­վա­ծաց­վել:

Մեր ինք­նու­թյու­նը կեր­տել են նրանք, ով­քեր մեր սե­փա­կա­նու­թյու­նը դարձ­րին Եր­կն­քի ան­մահ ու հա­վի­տե­նա­կան ար­քա­յու­թյու­նը` վե­րա­հաս­տա­տե­լով Հա­յոց մեջ Ճշ­մա­րիտ աստ­ված­պաշ­տու­թյու­նը: Սխալ են ու պի­տի ձա­խող­վեն և՛ մեր ազ­գին Քրիս­տո­սից զր­կող­նե­րը, և՛ հա­յի հո­գուց Քրիս­տո­սի սերն ու նվի­րու­մը հափշ­տա­կել փոր­ձող­նե­րը:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Եղիշե Չարենց․ Մայրամուտներ Պարույր Սևակ․ Անակնկալ հայտնագործություն Երբ փրկությունը սերն է. Լիլյա Մուկուչյանի դերակատարմամբ ներկայացումը կցուցադրվի «Արմմոնո» փառատոնին Քարոզչություն «Առնո Բաբաջանյանը» ոչ թե ախտահանվել, այլ արտաքինից մաքրվել է Վիեննայի օպերան Պլասիդո Դոմինգոյին պարգևատրել է արվեստում ունեցած ներդրման համար Ռազմիկ Դավոյան. Արարչություն Հայաստանում հնչեցին Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները Վստահություն Սրբին մեծարելը նրան ընդօրինակելն է Հավատարմություն Հպարտությունն ու խոնարհությունը Արմենուհի Սիսյան․ «Փախուստ ծառերի մոտ» Մհեր Բեժանյան. Հաճույքի թռչուն Էրմիտաժը սկսել է խմբային էքսկուրսիաներ անցկացնել Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կձայնագրի և կտեսագրի Բեթհովենի բոլոր սիմֆոնիաները Հայ ճարտարապետների ամառային կինոթատրոնը՝ Մոսկվայի «Гараж» ժամանակակից արվեստի կենտրոնում Գթասրտություն Հնագետ Գրիգոր Արեշյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Երևանի քաղաքային պանթեոնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հեռակապով խոսել է Հյուսիսային Ամերիկայի հայոց թեմերի առաջնորդների հետ Սաղմոս ՃԽԱ Հովհաննես Հովհաննիսյան․ Հայ զինվորին Ծաղկաթերթեր Դերասանի մենախոսություն կյանքի իմաստի մասին. «Հեռագիր»-ը ցուցադրվեց «Արմմոնո» փառատոնին Կյանքի արվեստ. Սեռական դաստիարակության խնդիրը Կորյուն Առաքելյան. Բանաստեղծություններ Սամվել Մարգարյան․ Բանաստեղծություններ Մեզ հրամցված է մի չափորոշիչ, որն առանձին անձանց քմահաճույքի արդյունք է. Տեր Սարգիս Netflix-ը «Խոստումը» ֆիլմը ցուցադրելու հեղինակային իրավունք է ստացել Ընտանիք Համո Սահյան. Հորովել Եղիա Տեմիրճիպաշյան. Անգեղն երգ Պառավքարից մինչև Մուրղուզ․․․ Տավուշյան լեգենդներն ու զրույցները Օգոստոսի 1-ից Մոսկվայում վերաբացվում են կինոթատրոնները «Երեք մանկունքը բաբելոնյան հնոցում» սյուժեի պատկերագրական համակարգը «Այդ չափորոշիչները չեն արտացոլում ՀՀ քաղաքացու և հայ մարդու դաստիարակությունը»․ Աիդա Թոփուզյան Սուրբ Բարսեղ եպիսկոպոսի ճառը նախանձների մասին Խորհր­դա­յին նկա­րա­հա­վա­քի ա­զատ և ան­կախ նա­վար­կու­թ­յու­նը Օպերային թատրոնն առցանց համերգ կնվիրի կորոնավիրուսի պատճառով տուժած բոլոր երաժիշտներին «Այն մեկ ա­մի­սը, որ Պետ­րոս­ը կռ­վեց իմ կող­քին, հա­վա­սար էր տաս­ն­յակ կյան­քե­րի սխ­րան­քի»
website by Sargssyan