USD
EUR
RUB

Մենք ու­նենք ա­ղոթ­քի հրաշ­քը

 

Տերն ա­սաց. «Ե­թե Սո­դո­մում` այդ քա­ղա­քում, գտն­վի հի­սուն ար­դար, հա­նուն նրանց Ես կխ­նա­յեմ ամ­բողջ քա­ղա­քը»:
Աբ­րա­համն ա­սաց. «Տե՛ր, ինձ որևէ բան պա­տա­հի՞, ե­թե դար­ձյալ խո­սեմ. իսկ ե­թե այն­տեղ գտն­վի տա՞­սը»: Տե­րը պա­տաս­խա­նեց. «Չեմ կոր­ծա­նի հա­նուն տա­սի» (Ծննդ. 18;26,32)։
Արև ծա­գեց երկ­րի վրա, և Ղով­տը մտավ Սե­գոր: Տե­րը եր­կն­քից ծծումբ ու կրակ թա­փեց Սո­դո­մի ու Գո­մո­րի վրա (Ծննդ. 19;23):

Աստ­ված մար­դու ա­ռա­ջին ի­րա­վազր­կողն է, դա­ժա­նո­րեն պա­տու­հա­սո­ղը, ե­թե այդ մար­դը որկ­րա­մոլն է, ար­վա­մոլն է, փո­ղա­մոլն է, փա­ռա­մոլն է, աշ­խար­հա­մոլն է:
Այ­սօր ընդ­հան­րա­պես երևույթ­նե­րի և հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րի ճիշտ սահ­ման­ման խն­դիր ու­նենք: Երբ ա­մեն բան ճիշտ է սահ­ման­ված, ու­րեմն ա­մեն բան կար­գու­կա­նո­նի մեջ է, ին­չը, ըստ էու­թյան, ձեռն­տու չէ հա­մընդ­հա­նուր խառ­նաշ­փո­թի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին: Երբ տան­ձը տանձ է, իսկ խն­ձո­րը` խն­ձոր, ա­պա ա­մեն բան կար­գին է, իսկ երբ հս­տակ չէ, թե որն է տան­ձը, և ո­րը` խն­ձո­րը, այս­տեղ ի­րա­վա­կան ուժ է ստա­նում «մար­դու ա­զատ ընտ­րու­թյան ի­րա­վուն­քը». «մար­դը ա­զատ է ընտ­րե­լու», բայց ար­դեն ոչ թե ե­ղած տան­ձի ու խն­ձո­րի միջև, այլ «ա­զատ է ընտ­րե­լու, թե որն է տան­ձը, և ո­րը` խն­ձո­րը»: Մի քիչ ան­հե­թեթ է, բայց մե­րօ­րյա ի­րա­կա­նու­թյունն է: Սո­դոմ այ­ցե­լած Աստ­ծո հրեշ­տակ­նե­րը, որ գտն­վում էին սո­դո­մա­ցի տղա­մարդ­կանց կող­մից բռ­նա­բար­վե­լու ա­հագ­նա­ցող սպառ­նա­լի­քի տակ, ստիպ­ված ե­ղան կու­րաց­նե­լու նրանց, բայց նրանց հո­գու աչ­քե­րը կու­րա­ցել էին ա­վե­լի վաղ, ար­դյուն­քում ար­ձա­նագր­վեց. «...և սրանք հոգ­նե­ցին դու­ռը փնտ­րե­լուց...» (Ծննդ.19; 11): Հենց սրանց նման­նե­րի հա­մար է Տի­րոջ հրա­վե­րը. «Ե­կե՛ք Ինձ մոտ, բո­լոր` կորս­տյան դու­ռը փնտ­րե­լուց հոգ­նած­ներ և մեղ­քե­րով բեռ­նա­վոր­ված­ներ» (Մատթ. 11; 28):

Սա­կայն այ­սօր շա­տե­րի հա­մար բեռ է ոչ թե մեղ­քը, այլ բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը, սե­փա­կան խա­չը: Այ­սօր սխալ է սահ­ման­վում մար­դը` որ­պես անձ, ան­հատ, հա­սա­րա­կա­կան էակ, ի հետևանս` սխալ են ըն­կալ­վում մար­դու ա­զա­տու­թյուն­նե­րի սահ­ման­նե­րը, ա­զատ ընտ­րե­լու աստ­վա­ծա­յին ի­րա­վուն­քը վե­րած­վում է նո­րահ­նար գա­ղա­փար­նե­րի փրփ­րած­նն­դի: Այ­սօր պաշտ­պա­նում են հա­մա­սե­ռա­մոլ­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րը, ժա­մա­նա­կին միայն հինգ քա­ղաք­ներ կա­յին, որ­տեղ ծաղ­կում էր այդ ա­րա­տա­վոր երևույ­թը, իսկ այ­սօր դա հա­մաշ­խար­հա­յին երևույթ է, այ­սինքն սար­սա­փե­լի մեծ է այդ շե­ղումն ու­նե­ցող­նե­րի թի­վը, հետևա­բար ար­դա­րա­ցիո­րեն պետք է նկա­տել, որ «փոք­րա­մաս­նու­թյուն» հաս­կա­ցու­թյամբ պետք է սահ­ման­վեն ա­վան­դա­պահ քրիս­տո­նյա մար­դիկ: Ար­դյո՞ք դա պա­տա­հա­կա­նու­թյուն է: Ոչ ան­հիմն կաս­կած­ներ կան, որ այ­սօր ար­դեն լայ­նո­րեն տա­րա­ծում գտած զա­նա­զան «փամ­փերս­նե­րի» եր­կա­րատև և պար­բե­րա­բար օգ­տա­գոր­ծու­մը ե­րե­խա­նե­րի մոտ ար­դեն հա­սուն տա­րի­քում հան­գեց­նում է ան­պտ­ղու­թյան, իսկ պար­տա­դիր ու անհ­րա­ժեշտ հա­մար­վող պատ­վաս­տում­նե­րի ժա­մա­նակ գոր­ծած­վող ո­րո­շա­կի ար­տադ­րու­թյան պատ­վաս­տա­նյու­թեր կա­րող են հե­տա­գա­յում հան­գեց­նել ան­ձի սե­փա­կան սե­ռա­յին պատ­կա­նե­լու­թյան գի­տակ­ցու­թյան խա­թա­րում­նե­րի և սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­ման խախ­տում­նե­րի: Այս ա­մե­նը նպա­տա­կաուղղ­ված է երկ­րագն­դի բնակ­չու­թյան կտ­րուկ նվա­զեց­մա­նը, այդ մա­սին, ի­հար­կե, ոչ մե­կը բա­ցա­հայտ ու բարձ­րա­ձայն չի խո­սում. «ե­րե­խա­նե­րի ա­ռող­ջու­թյան ու մա­հա­ցու­թյան նվազ­ման և մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան» մա­սին հայ­տա­րա­րելն ու հռ­չա­կե­լը ա­վե­լի նպա­տա­կա­հար­մար է:

Աշ­խար­հը սո­դո­մա­բար ա­պա­կան­ված է, բայց երկ­րա­գուն­դը դեռ պտտ­վում է իր ա­ռանց­քի շուր­ջը. դեռ կան ար­դար «ղով­տեր» և բա­րե­խոս «աբ­րա­համ­ներ», ու­րեմն կա դեռ հույս, որ մարդ տե­սա­կը իս­պառ չի դի­մազ­րկ­վի ու բա­րո­յալք­վի: Մենք ու­նենք ա­ղոթ­քի հրաշ­քը, որ մաք­րա­գոր­ծող շնորհ է. այն հրա­շա­լիո­րեն մաք­րում է ա­մե­նայն ա­պա­կա­նու­թյուն:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irate.am

Լրահոս
Համո Սահյան. Անձրև Վահագն Դավթյան. Անի Ապահովություն Զրույց «ոչնչի» շուրջ Մահացել է «Ոսկե գլոբուս»-ի կազմակերպիչ Լորենցո Սորիան «Հացի բազմացումը» տեսարանի պատկերագրական դրսևորումը Եղիշե Չարենց․ Մայրամուտներ Պարույր Սևակ․ Անակնկալ հայտնագործություն Երբ փրկությունը սերն է. Լիլյա Մուկուչյանի դերակատարմամբ ներկայացումը կցուցադրվի «Արմմոնո» փառատոնին Քարոզչություն «Առնո Բաբաջանյանը» ոչ թե ախտահանվել, այլ արտաքինից մաքրվել է Վիեննայի օպերան Պլասիդո Դոմինգոյին պարգևատրել է արվեստում ունեցած ներդրման համար Ռազմիկ Դավոյան. Արարչություն Հայաստանում հնչեցին Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները Վստահություն Սրբին մեծարելը նրան ընդօրինակելն է Հավատարմություն Հպարտությունն ու խոնարհությունը Արմենուհի Սիսյան․ «Փախուստ ծառերի մոտ» Մհեր Բեժանյան. Հաճույքի թռչուն Էրմիտաժը սկսել է խմբային էքսկուրսիաներ անցկացնել Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կձայնագրի և կտեսագրի Բեթհովենի բոլոր սիմֆոնիաները Հայ ճարտարապետների ամառային կինոթատրոնը՝ Մոսկվայի «Гараж» ժամանակակից արվեստի կենտրոնում Գթասրտություն Հնագետ Գրիգոր Արեշյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Երևանի քաղաքային պանթեոնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հեռակապով խոսել է Հյուսիսային Ամերիկայի հայոց թեմերի առաջնորդների հետ Սաղմոս ՃԽԱ Հովհաննես Հովհաննիսյան․ Հայ զինվորին Ծաղկաթերթեր Դերասանի մենախոսություն կյանքի իմաստի մասին. «Հեռագիր»-ը ցուցադրվեց «Արմմոնո» փառատոնին Կյանքի արվեստ. Սեռական դաստիարակության խնդիրը Կորյուն Առաքելյան. Բանաստեղծություններ Սամվել Մարգարյան․ Բանաստեղծություններ Մեզ հրամցված է մի չափորոշիչ, որն առանձին անձանց քմահաճույքի արդյունք է. Տեր Սարգիս Netflix-ը «Խոստումը» ֆիլմը ցուցադրելու հեղինակային իրավունք է ստացել Ընտանիք Համո Սահյան. Հորովել Եղիա Տեմիրճիպաշյան. Անգեղն երգ Պառավքարից մինչև Մուրղուզ․․․ Տավուշյան լեգենդներն ու զրույցները Օգոստոսի 1-ից Մոսկվայում վերաբացվում են կինոթատրոնները
website by Sargssyan