USD
EUR
RUB

Ձեր կյան­քի մո­լո­րու­թ­յամբ ձեզ մահ մի՛ ցան­կա­ցեք

 

«Ար­դարև, ա­նի­րավ խոր­հուրդ­նե­րը բա­ժա­նում են մար­դուն Աստ­ծուց, ո­րով­հետև Աստ­ված վկա է նրա ներ­քին ցան­կու­թյուն­նե­րին, նրա սր­տի ճշ­մա­րիտ վե­րա­կա­ցուն է և նրա լեզ­վի ուն­կն­դի­րը, և Նա, ով պա­հում է ա­մեն ինչ, գի­տի, թե ով ինչ է բար­բա­ռում:

Ի­մաս­տուն և ան­բիծ հո­գին փախ­չում է նեն­գու­թյու­նից ու մեր­ժում ան­միտ­նե­րի խոր­հուրդ­նե­րը, և երբ ա­նի­րա­վու­թյուն է վրա հաս­նում, հան­դի­մա­նում է այն» (Իմ. Սող. 1; 3, 7, 5)։

Մարդ­կա­յին թշ­վա­ռու­թյու­նը իր հա­մընդ­գր­կու­նու­թյամբ ա­վե­լի ան­սահ­ման է, քան տիե­զեր­քը կամ մարդ­կա­յին հի­մա­րու­թյու­նը: Կորս­տա­բեր բամ­բա­սանք (կեն­ցա­ղա­յին, թե քա­ղա­քա­կան), աղ­քա­տու­թյուն, հի­վան­դու­թյուն­ներ, զր­կանք­ներ ու պա­տե­րազմ: Այս ա­մե­նի հաղ­թա­հար­ման վայ­րը մարդ­կա­յին ու­ղե­ղը չէ, հար­կավ, այլ սիր­տը, որ­տեղ մարդ­կա­յին եսն ու կա­մա­պաշ­տու­թյու­նը հա­րատև առ­ճա­կատ­ման մեջ են սի­րո և ճշ­մար­տու­թյան հետ:

Թշ­վա­ռու­թյու­նը կրկ­նա­պատկ­վում է, երբ չկա այն հաղ­թա­հա­րե­լու հս­տակ և ո­րո­շա­կի հույս, ա­վե­լի ճիշտ` ե­թե ե­ղած հույ­սը որ­բա­ցած է, ան­հաս­ցե, մար­դու տես­լա­կա­նում չէ, վար­պե­տո­րեն սքող­ված է, ան­ջր­պետ­ված, պարս­պա­պատ­ված:

Ո­րո­շա­կի հար­մա­րա­վե­տու­թյուն­նե­րի, փա­փուկ բար­ձե­րի և ցան­ցա­ճո­ճե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պայ­ման­նե­րում մարդ­կա­յին թշ­վա­ռու­թյու­նը ա­վե­լի վառ է ար­տա­հայտ­վում: Փոր­ձու­թյուն­նե­րի` մարդ­կայ­նու­թյան լակ­մու­սի մեջ ա­մեն մե­կը իր գույնն է ստա­նում, «տես­քի է գա­լիս», և պար­զո­րոշ է դառ­նում մարդ տե­սա­կին պատ­կա­նե­լու­թյան փաս­տի առ­կա­յու­թյու­նը կամ բա­ցա­կա­յու­թյու­նը: Ո­մանց հա­մար թշ­վա­ռու­թյու­նը ճո­խու­թյուն­նե­րի պա­կասն է, ո­մանց հա­մար` մարմ­նի հա­մար պի­տա­նի ու անհ­րա­ժեշտ ի­րե­րի սղու­թյու­նը, ո­մանց հա­մար` չքա­վոր­նե­րի գո­յու­թյունն ընդ­հան­րա­պես: Այ­նինչ մարդ­կա­յին թշ­վա­ռու­թյու­նը չափ­վում է հո­գու սնան­կու­թյան ան­դուն­դով. որ­քան խոր է ան­դուն­դը, այն­քան ծո­վա­ծա­վալ է թշ­վա­ռու­թյու­նը:

Թշ­վառ­ներ կան և՛ ունևոր­նե­րի, և՛ ըն­չա­զուրկ­նե­րի մեջ: Չն­չին բա­նե­րից կառ­չող­նե­րի և չն­չին բա­ներ ե­րա­զող­նե­րի մեջ: Մեզ Տիե­զեր­քով Հարս­տաց­նո­ղին չճա­նա­չող­նե­րի մեջ: Սե­փա­կան մարդ կո­չու­մը չհաս­կա­ցող­նե­րի մեջ:

Կա­նայք սպա­նում են ի­րենց օ­րի­նա­կան զա­վակ­նե­րին, և ծնում են ա­պօ­րի­նի զա­վակ­ներ, տղա­մար­դիկ ան­տար­բեր չեն անց­նում կյան­քի և ոչ մի հա­ճույ­քի կող­քով` ոտ­նա­կոխ ա­նե­լով սր­բու­թյու­նը, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը հետևում են չար օ­րի­նակ­նե­րին, տա­րեց­նե­րը բամ­բա­սան­քի կծի­կից ա­ռաս­պել­ներ են հյու­սում: Բո­լո­րը լց­ված են կաս­կա­ծամ­տու­թյամբ ու նա­խան­ձով: Բա­ցա­սա­կան լից­քե­րը հար­մար օ­բյեկտ են փնտ­րում` պարպ­վե­լու հույ­սով: Է՜վ­րի­կա: Ա­հա՛ այս­տեղ է մարդ­կա­յին թշ­վա­ռու­թյու­նը: ՈՒ­րի­շի կեղ­տը շուտ է նկատ­վում, և ու­րի­շի աղ­բից միշտ վատ հոտ է գա­լիս: Իսկ թշ­վա­ռու­թյու­նը այդ­պես էլ մնում է չն­կատ­ված ու չս­փոփ­ված:

Որ­քան կուռ­քեր ու­նի մեզ­նից յու­րա­քան­չյու­րը, որ­քան ար­գա­հա­տե­լի սո­վո­րու­թյուն­ներ, մտ­քեր ու ա­րարք­ներ, բայց դրանք, չգի­տես որ օ­րի­նա­չա­փու­թյամբ կամ հրաշ­քով, միայն մերն են ու ոչ մե­կին չեն առ­նչ­վում: Իսկ գու­ցե մեր սխալ փռշ­տո՞ցն է ուղ­ղա­կիո­րեն անդ­րա­դար­ձել քա­ղա­քա­կան այ­րե­րի սխալ ո­րո­շում­նե­րի վրա: Իսկ գու­ցե մենք ազ­գո­վին այդ­պես էլ չի­մա­ցա՞նք, թե ինչ ենք ու­զում բախ­տից, և այդ պատ­ճա­ռով էլ չգի­տես, թե ինչ է մեզ բա­ժին հաս­նում, բայց, որ­պես կա­նոն, միշտ մի բան է, ին­չից մենք դժ­գոհ ենք:

«Ձեր կյան­քի մո­լո­րու­թյամբ ձեզ մահ մի՛ ցան­կա­ցեք և մի՛ սպա­նեք ձեր ան­ձե­րը՝ ձեր իսկ ձեռ­քե­րի գոր­ծե­րով» (Իմ. Սող.1:12):

Ձեր թշ­վա­ռու­թյու­նը միայն ձեր ձեռ­քե­րում և ձեր ձեռ­քե­րով կա­րող է վե­րա­փոխ­վել եր­ջան­կու­թյան` մեր­կա­նա­լով քմա­հա­ճու­թյան ու ի­մաս­տա­կու­թյան ցն­ցո­տի­նե­րից և հագ­նե­լով ի­մաս­տու­թյան ու ող­ջա­խո­հու­թյան պար­կեշտ հան­դեր­ձը:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Համո Սահյան. Անձրև Վահագն Դավթյան. Անի Ապահովություն Զրույց «ոչնչի» շուրջ Մահացել է «Ոսկե գլոբուս»-ի կազմակերպիչ Լորենցո Սորիան «Հացի բազմացումը» տեսարանի պատկերագրական դրսևորումը Եղիշե Չարենց․ Մայրամուտներ Պարույր Սևակ․ Անակնկալ հայտնագործություն Երբ փրկությունը սերն է. Լիլյա Մուկուչյանի դերակատարմամբ ներկայացումը կցուցադրվի «Արմմոնո» փառատոնին Քարոզչություն «Առնո Բաբաջանյանը» ոչ թե ախտահանվել, այլ արտաքինից մաքրվել է Վիեննայի օպերան Պլասիդո Դոմինգոյին պարգևատրել է արվեստում ունեցած ներդրման համար Ռազմիկ Դավոյան. Արարչություն Հայաստանում հնչեցին Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները Վստահություն Սրբին մեծարելը նրան ընդօրինակելն է Հավատարմություն Հպարտությունն ու խոնարհությունը Արմենուհի Սիսյան․ «Փախուստ ծառերի մոտ» Մհեր Բեժանյան. Հաճույքի թռչուն Էրմիտաժը սկսել է խմբային էքսկուրսիաներ անցկացնել Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կձայնագրի և կտեսագրի Բեթհովենի բոլոր սիմֆոնիաները Հայ ճարտարապետների ամառային կինոթատրոնը՝ Մոսկվայի «Гараж» ժամանակակից արվեստի կենտրոնում Գթասրտություն Հնագետ Գրիգոր Արեշյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Երևանի քաղաքային պանթեոնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հեռակապով խոսել է Հյուսիսային Ամերիկայի հայոց թեմերի առաջնորդների հետ Սաղմոս ՃԽԱ Հովհաննես Հովհաննիսյան․ Հայ զինվորին Ծաղկաթերթեր Դերասանի մենախոսություն կյանքի իմաստի մասին. «Հեռագիր»-ը ցուցադրվեց «Արմմոնո» փառատոնին Կյանքի արվեստ. Սեռական դաստիարակության խնդիրը Կորյուն Առաքելյան. Բանաստեղծություններ Սամվել Մարգարյան․ Բանաստեղծություններ Մեզ հրամցված է մի չափորոշիչ, որն առանձին անձանց քմահաճույքի արդյունք է. Տեր Սարգիս Netflix-ը «Խոստումը» ֆիլմը ցուցադրելու հեղինակային իրավունք է ստացել Ընտանիք Համո Սահյան. Հորովել Եղիա Տեմիրճիպաշյան. Անգեղն երգ Պառավքարից մինչև Մուրղուզ․․․ Տավուշյան լեգենդներն ու զրույցները Օգոստոսի 1-ից Մոսկվայում վերաբացվում են կինոթատրոնները
website by Sargssyan