USD
EUR
RUB

Ձեր կյան­քի մո­լո­րու­թ­յամբ ձեզ մահ մի՛ ցան­կա­ցեք

 

«Ար­դարև, ա­նի­րավ խոր­հուրդ­նե­րը բա­ժա­նում են մար­դուն Աստ­ծուց, ո­րով­հետև Աստ­ված վկա է նրա ներ­քին ցան­կու­թյուն­նե­րին, նրա սր­տի ճշ­մա­րիտ վե­րա­կա­ցուն է և նրա լեզ­վի ուն­կն­դի­րը, և Նա, ով պա­հում է ա­մեն ինչ, գի­տի, թե ով ինչ է բար­բա­ռում:

Ի­մաս­տուն և ան­բիծ հո­գին փախ­չում է նեն­գու­թյու­նից ու մեր­ժում ան­միտ­նե­րի խոր­հուրդ­նե­րը, և երբ ա­նի­րա­վու­թյուն է վրա հաս­նում, հան­դի­մա­նում է այն» (Իմ. Սող. 1; 3, 7, 5)։

Մարդ­կա­յին թշ­վա­ռու­թյու­նը իր հա­մընդ­գր­կու­նու­թյամբ ա­վե­լի ան­սահ­ման է, քան տիե­զեր­քը կամ մարդ­կա­յին հի­մա­րու­թյու­նը: Կորս­տա­բեր բամ­բա­սանք (կեն­ցա­ղա­յին, թե քա­ղա­քա­կան), աղ­քա­տու­թյուն, հի­վան­դու­թյուն­ներ, զր­կանք­ներ ու պա­տե­րազմ: Այս ա­մե­նի հաղ­թա­հար­ման վայ­րը մարդ­կա­յին ու­ղե­ղը չէ, հար­կավ, այլ սիր­տը, որ­տեղ մարդ­կա­յին եսն ու կա­մա­պաշ­տու­թյու­նը հա­րատև առ­ճա­կատ­ման մեջ են սի­րո և ճշ­մար­տու­թյան հետ:

Թշ­վա­ռու­թյու­նը կրկ­նա­պատկ­վում է, երբ չկա այն հաղ­թա­հա­րե­լու հս­տակ և ո­րո­շա­կի հույս, ա­վե­լի ճիշտ` ե­թե ե­ղած հույ­սը որ­բա­ցած է, ան­հաս­ցե, մար­դու տես­լա­կա­նում չէ, վար­պե­տո­րեն սքող­ված է, ան­ջր­պետ­ված, պարս­պա­պատ­ված:

Ո­րո­շա­կի հար­մա­րա­վե­տու­թյուն­նե­րի, փա­փուկ բար­ձե­րի և ցան­ցա­ճո­ճե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պայ­ման­նե­րում մարդ­կա­յին թշ­վա­ռու­թյու­նը ա­վե­լի վառ է ար­տա­հայտ­վում: Փոր­ձու­թյուն­նե­րի` մարդ­կայ­նու­թյան լակ­մու­սի մեջ ա­մեն մե­կը իր գույնն է ստա­նում, «տես­քի է գա­լիս», և պար­զո­րոշ է դառ­նում մարդ տե­սա­կին պատ­կա­նե­լու­թյան փաս­տի առ­կա­յու­թյու­նը կամ բա­ցա­կա­յու­թյու­նը: Ո­մանց հա­մար թշ­վա­ռու­թյու­նը ճո­խու­թյուն­նե­րի պա­կասն է, ո­մանց հա­մար` մարմ­նի հա­մար պի­տա­նի ու անհ­րա­ժեշտ ի­րե­րի սղու­թյու­նը, ո­մանց հա­մար` չքա­վոր­նե­րի գո­յու­թյունն ընդ­հան­րա­պես: Այ­նինչ մարդ­կա­յին թշ­վա­ռու­թյու­նը չափ­վում է հո­գու սնան­կու­թյան ան­դուն­դով. որ­քան խոր է ան­դուն­դը, այն­քան ծո­վա­ծա­վալ է թշ­վա­ռու­թյու­նը:

Թշ­վառ­ներ կան և՛ ունևոր­նե­րի, և՛ ըն­չա­զուրկ­նե­րի մեջ: Չն­չին բա­նե­րից կառ­չող­նե­րի և չն­չին բա­ներ ե­րա­զող­նե­րի մեջ: Մեզ Տիե­զեր­քով Հարս­տաց­նո­ղին չճա­նա­չող­նե­րի մեջ: Սե­փա­կան մարդ կո­չու­մը չհաս­կա­ցող­նե­րի մեջ:

Կա­նայք սպա­նում են ի­րենց օ­րի­նա­կան զա­վակ­նե­րին, և ծնում են ա­պօ­րի­նի զա­վակ­ներ, տղա­մար­դիկ ան­տար­բեր չեն անց­նում կյան­քի և ոչ մի հա­ճույ­քի կող­քով` ոտ­նա­կոխ ա­նե­լով սր­բու­թյու­նը, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը հետևում են չար օ­րի­նակ­նե­րին, տա­րեց­նե­րը բամ­բա­սան­քի կծի­կից ա­ռաս­պել­ներ են հյու­սում: Բո­լո­րը լց­ված են կաս­կա­ծամ­տու­թյամբ ու նա­խան­ձով: Բա­ցա­սա­կան լից­քե­րը հար­մար օ­բյեկտ են փնտ­րում` պարպ­վե­լու հույ­սով: Է՜վ­րի­կա: Ա­հա՛ այս­տեղ է մարդ­կա­յին թշ­վա­ռու­թյու­նը: ՈՒ­րի­շի կեղ­տը շուտ է նկատ­վում, և ու­րի­շի աղ­բից միշտ վատ հոտ է գա­լիս: Իսկ թշ­վա­ռու­թյու­նը այդ­պես էլ մնում է չն­կատ­ված ու չս­փոփ­ված:

Որ­քան կուռ­քեր ու­նի մեզ­նից յու­րա­քան­չյու­րը, որ­քան ար­գա­հա­տե­լի սո­վո­րու­թյուն­ներ, մտ­քեր ու ա­րարք­ներ, բայց դրանք, չգի­տես որ օ­րի­նա­չա­փու­թյամբ կամ հրաշ­քով, միայն մերն են ու ոչ մե­կին չեն առ­նչ­վում: Իսկ գու­ցե մեր սխալ փռշ­տո՞ցն է ուղ­ղա­կիո­րեն անդ­րա­դար­ձել քա­ղա­քա­կան այ­րե­րի սխալ ո­րո­շում­նե­րի վրա: Իսկ գու­ցե մենք ազ­գո­վին այդ­պես էլ չի­մա­ցա՞նք, թե ինչ ենք ու­զում բախ­տից, և այդ պատ­ճա­ռով էլ չգի­տես, թե ինչ է մեզ բա­ժին հաս­նում, բայց, որ­պես կա­նոն, միշտ մի բան է, ին­չից մենք դժ­գոհ ենք:

«Ձեր կյան­քի մո­լո­րու­թյամբ ձեզ մահ մի՛ ցան­կա­ցեք և մի՛ սպա­նեք ձեր ան­ձե­րը՝ ձեր իսկ ձեռ­քե­րի գոր­ծե­րով» (Իմ. Սող.1:12):

Ձեր թշ­վա­ռու­թյու­նը միայն ձեր ձեռ­քե­րում և ձեր ձեռ­քե­րով կա­րող է վե­րա­փոխ­վել եր­ջան­կու­թյան` մեր­կա­նա­լով քմա­հա­ճու­թյան ու ի­մաս­տա­կու­թյան ցն­ցո­տի­նե­րից և հագ­նե­լով ի­մաս­տու­թյան ու ող­ջա­խո­հու­թյան պար­կեշտ հան­դեր­ձը:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Այս իշխանությունը հատուկ ծրագրով եկավ․ երբեմն ուզում ես ինքնասպան լինել անզորությունից, ի՞նչ է նշանակում գործակալ, ի՞նչ է նշանակում պայմանավորված պատերազմ. Արփեն Մովսեսյան (տեսանյութ) Ջանասիրություն Ձյունե թագավորություն՝ 37-րդ անգամ Կրասնոդարի գեղարվեստի դպրոցում բացվել է Առնո Բաբաջանյանի կիսանդրին Եղել են դրվագներ, որ մի քանի անգամ ենք նկարահանել, և ես ամեն անգամ էլ արտասվել եմ. Արշալույս Հարությունյան Մարդու Որդին, Մասնատվող Անմասնատելին Սիամանթո․ Չարչարանքի երազ Եկեղեցական կյանք 22.01.2021 «Սիմֆոնիկ նվագախումբը‚ ստեղծելով գեղեցիկ ավանդույթներ‚ աշխարհին է ներկայացնում հայկական երաժշտարվեստը» Գետի հոսանքով ներքև... Պետք է համախմբվել առաքինությունների շուրջ եւ ոչ թե արատների. Տ. Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյան Մրցանակային պատվոգրի է արժանացել «Հեթում Բ արքայի ճաշոցը» գիրքը Աստղադիտարանի աշխատակիցների միաձայն որոշումը ՀՊԿՆ-ին հատկացված նոր Yamaha երաժշտական գործիքների համերգ-շնորհանդես «Սումգայիթ» կտավը, որ ձեր քիմքով չեկավ և թանգարանի այլ աշխատանքների հետ մնաց իրենց, կարելի է պատկերացնել՝ ինչ հաճույքով են ոչնչացրել. Արամ Իսաբեկյան «Սիրենք Աստծուն, որովհետև առաջինը Նա սիրեց մեզ…» (Հովհ. 1 4:19) Հնագետները Պերուի հյուսիս-արևմուտքում ինկերի մանկական դամբարաններ են հայտնաբերել Սերժ Ավետիքյանն արվեստասերներին կներկայացնի «Վերադարձ Սոլոզ» վավերագրական ֆիլմը Հանճարեղ դաշնակահարն ու կոմպոզիտորը. հունվարի 22-ն Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան օրն է «Փշրանքները» Քոչարի թանգարանում Արցախի թեմի առաջնորդի այլ պաշտոնի անցնելը պայմանավորված էր նրա առողջական վիճակով Եղիա մարգարեի պատկերային դրսևորումները Ամենավայրի սպանությունը Նահանջ տարի Լինենք հաստատուն մեր հավատքի մեջ «Մահվանից կյանք անցավ» Աստծո կանչը Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ունկնդրին կներկայացնի Բեթհովենի գործերը ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի սահմանի վարդագույն ճոճանակը ճանաչվել է «Տարվա դիզայն» Հայկական ավանդական խաղերի և ուտելի բույսերի շտեմարաններ Իշխանությունը չի քննարկում գերիների հարցը, որովհետև ի վիճակի չէ․ քաղաքական կամք է պետք․ ի՞նչ է նշանակում՝ հասնել Մոսկվա, հետո հայտարարել` գերիների հարցով չհասանք ոչ մի բանի․ Տ․ Հեքեքյան (տեսանյութ) Եթե Կոնդն էլ փչացնենք 2800-ամյա Երևանը կզկվի զբոսաշրջիկներին ներկայանալի լինելուց ․ Տիգրան Գալստյան Հայ բանաստեղծության մայրը. Նա իր փառքից միայն մի փոքրիկ բաժին թողեց իրեն Մահացել է Ստեփան Թոփչյանը Վիհի եզերքին Ոչ աստղեր, ոչ լուսին երկնքում Այս երկրի վրա մեր կյանքի օրերի ավարտին չենք անէանալու անհայտության մեջ Չար ոգու վերադարձը (Ղուկ.11:24-28, Մատթ.12:43-45) Ոչ մի դեպքում քեզ համար կուռքեր չշինես «Բանկ օտոման» գործողությունը ժամանակին ցնցել էր ամբողջ Եվրոպան
website by Sargssyan