USD
EUR
RUB

«Գո՛րծն է ան­մահ, լա՛վ ի­մա­ցեք»

 

«Տե­սա նաև մի մեծ, սպի­տակ գահ և նրան, ով նս­տել էր դրա վրա. նրա ներ­կա­յու­թյու­նից եր­կինք ու եր­կիր եր­կյուղ կրե­ցին ու փա­խան. և նրանց հա­մար տեղ չգտն­վեց: Եւ տե­սա մե­ռել­ներ, մեծ ու փոքր, ո­րոնք կանգ­նել էին գա­հի ա­ռաջ. և բաց ար­վե­ցին գր­քեր. բաց­վեց նաև մի այլ գիրք՝ Կյան­քի գիր­քը:

Եւ մե­ռել­նե­րը դատ­վե­ցին ըստ գր­վածք­նե­րի՝ ի­րենց գոր­ծե­րի հա­մա­ձայն: Ծո­վը տվեց իր մե­ռել­նե­րին, մահն ու դժոխքն էլ՝ ի­րենց մե­ռել­նե­րին. և յու­րա­քան­չյու­րը դատ­վեց ըստ իր գոր­ծե­րի: Մա­հը և դժոխ­քը նետ­վե­ցին կրա­կէ լճի մեջ: Եւ նա, ո­րի ա­նու­նը Կյան­քի գր­քում գր­ված չգտն­վեց, գց­վեց կրա­կէ լճի մեջ» Հայտ. (20;11-15):

«Ծա­ծուկ բան չկա, որ չհայ­տն­վի և գաղտ­նի բան, որ չի­մաց­վի» (Մատթ.10; 26):

Ի­րենք ի­րենց աչ­քին ար­դար երևա­ցող մար­դիկ չեն էլ պատ­կե­րաց­նում, որ դա­տաս­տա­նի օ­րը ի­րենց աչ­քին ոչ միայն այ­լոց մեղ­քե­րը, այլև հենց այլք չեն երևա­լու, այլ երևա­լու են միայն ի­րենց սե­փա­կան մեծ ու փոքր մեղ­քե­րը կամ էլ ա­մեն տրա­մա­չա­փի մեղ­քե­րին իր ծա­վա­լայ­նու­թյամբ գե­րա­զան­ցող ինք­նար­դա­րաց­ման ու ինք­նա­մե­ծար­ման մեղ­քը:

Տե­ղե­կատ­վու­թյան դա­րում թա­փան­ցիկ են բնա­կա­րան­նե­րի պա­տե­րը, սա­կայն մար­դու սր­տի պա­տե­րը ներ­սից տես­նում է միայն այն­տեղ բնակ­վող Աստ­ված, և ե­թե ան­գամ Նա վտար­ված է այդ­տե­ղից, նրա հա­մար սր­տի պա­տերն ան­թա­փանց չեն: Մարդ­կանց տվյալ­նե­րի վա­ճառ­քից ուռ­ճա­նում են եր­րորդ ան­ձանց քսակ­նե­րը: Տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը այ­սօր հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յի ա­մե­նա­թանկ բա­ղադ­րիչն է, բայց ինչ­քան ար­ժե­քա­վոր տե­ղե­կատ­վու­թյուն ան­տես­նե­լի է մարդ­կա­յին աչ­քի և ան­հա­սա­նե­լի` տե­ղե­կատ­վա­կան թրա­ֆի­քին­գի հա­մար:

Կան անձ­նա­կան գաղտ­նի գոր­ծեր, կան քրեա­կան բա­ցա­հայտ­ված գոր­ծեր, և կան հա­մա­տիե­զե­րա­կան, բա­ցա­հայ­տե­լի գոր­ծեր. «Գո՛րծն է ան­մահ, լա՛վ ի­մա­ցեք, որ խոս­վում է դա­րե­դար. եր­նեկ նրան, ով իր գոր­ծով կապ­րի ան­վերջ, ան­դա­դար»: Այ­սինքն, գոր­ծով կա­րե­լի է նաև մեռ­նել ան­դա­դար` ինչ­պես վկա­յում է քրիս­տո­նեա­կան վար­դա­պե­տու­թյու­նը: Կբաց­վեն ու կքնն­վեն զա­նա­զան օ­րենս­գր­քեր, պե­տանվ­տան­գու­թյան գեր­գաղտ­նի գոր­ծեր, սա­կայն քն­նու­թյան հան­գու­ցա­լու­ծու­մը կլի­նի միայն ա­մե­նա­կարևոր գր­քի` Կյան­քի գր­քի բաց­վե­լուց հե­տո:

Մարդ­կանց կող­մից կազմ­ված «գոր­ծե­րը» կհաս­տատ­վեն կամ կհերք­վեն Աստ­ծո կող­մից կազմ­ված «գոր­ծե­րով»: Այս գր­քում կգտն­վեն այլ գր­քե­րում իբրև մահ­վան դա­տա­պարտ­ված­ներ նշ­ված­նե­րի ա­նուն­ներ, և չեն գտն­վի այլ գր­քե­րում դր­վատ­ված­նե­րի և փա­ռա­բան­ված­նե­րի ա­նուն­ներ, քան­զի Աստ­ծո դա­տաս­տա­նի չա­փա­նիշ­նե­րը բո­լո­րո­վին այլ են: Ո­րով­հետև Կյան­քի Գր­քում գրում է Ին­քը Սե­րը: Այդ գր­քում գր­ված կլի­նեն նրանց ա­նուն­նե­րը, ում սի­րել են ճիշտ (խոս­քը սիր­ված եր­գիչ­նե­րի կամ սի­րու­հի­նե­րի մա­սին չէ), նույ­նիսկ ե­թե դրանք հա­սա­րա­կու­թյան աչ­քում ա­մե­նա­վեր­ջին հան­ցա­գործ­ներն են:

Գր­ված կլի­նեն նաև նրանց ա­նուն­նե­րը, ով­քեր ե­ղել են ան­հայտ, ա­նա­նուն, ա­տե­լի, չհաս­կաց­ված, չըն­դուն­ված, մերժ­ված, հա­լած­ված, դա­տա­պարտ­ված (խոս­քը բնավ էլ հան­ցա­գործ­նե­րի մա­սին չէ), ո­րով­հետև նրանց նոր ա­նուն է տվել, ճա­նա­չել, ըն­դու­նել, սի­րել, հաս­կա­ցել, պատս­պա­րել է Ին­քը՝ Ա­մե­նա­կա­լը: Ա­նուն­նե­րը նրանց, ով­քեր սի­րել են Նրան, ում եր­բեք չեն տե­սել, Միա­կին, նույ­նիսկ, երբ հար­կադր­ված են ե­ղել հա­վա­տալ, որ ի­րենք լք­ված են ան­գամ Նրա կող­մից. չէ՞ որ նրանք Նրան եր­բեք չեն տե­սել, իսկ Նրա մա­սին վկա­յող­նե­րի գոր­ծի ու խոս­քի հա­մա­դաշ­նու­թյան վկան լի­նե­լու եր­ջա­նու­թյու­նը չեն ու­նե­ցել:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Մատթեոս Զարիֆյան․ Շքեղ օրհաս Կոմիտասի ձայնը Կոմիտաս․ Կյանք Հայերեն ձեռագրերի մայր ցուցակը «Կոմիտաս․․․» առցանց բեմադրություն Առաջին անգամ Կոմիտասի ծննդավայրի պաշտոնական տարեգրքում տեղեկություն է ներառվել Կոմիտասի մասին Գերմանիայում 1500 տարի առաջ ապրած գերմանացի լորդի դամբարան է հայտնաբերվել (լուսանկարներ) Վարագա Սուրբ Խաչ Կայացավ Կոմիտասի 151-ամյակին նվիրված «Անուշ. անավարտ օպերա» ֆիլմի պրեմիերան Եղիշե Թադևոսյանի 150-ամյակին` հոբելյանական փառատոն «Արմենիա» 4-րդ միջազգային փառատոնը երաժշտասերներին է ներկայացնում մեծահամբավ արտիստների «Արմենիա» փառատոնի փակմանը հանդես կգա Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր կլարնետահարը Մատթեոս Զարիֆյան. Ճերմակ գիշեր Վահան Սաղաթելյան. Արնախաչ «Մաեստ­րո Քո­չար» պու­րա­կը Ա­լեք­սանդր Թա­մա­ն­յա­նի թի­կուն­քում Իսպանացի լուսանկարիչը բացահայտել է շքեղ լուսանկարներ ստանալու գաղտնիքները (լուսանկարներ) Սուրբ «սպասավորներն» ու «պաշտպանները» Ագահություն «Կան­թեղն ան­տա­ռում՝ Հա­ղար­ծին» Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Արտյոմ Նաղդյանը Բոտիչելիի հազվագյուտ կտավը կվաճառվի Sotheby's աճուրդու «Միշտ հնարավոր է ելք գտնել՝ առանց ընկճվելու» Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասը» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կկայանա Մոսկվայի կինոփառատոնում «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա» Ռուսական արվեստի թանգարանի այցելուները կհայտնվեն Բորիս Գրիգորևի կտավում VR տեխնոլոգիայի միջոցով Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ Մատթեոս Զարիֆյան․ Խնդրանք Բանտում էի, և ինձ այցի եկաք (Մատթ. 25:36). մաս 1-ին Ավետիք Իսահակյան. Հայաստանին Վահան Տերյան․ Թովիչ քնքշությամբ հանգչող աշխարհում Սուրբ Բարսեղ եպիսկոպոսի ճառը հիսունիններորդ (ԾԹ) սաղմոսի մասին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Մասիս կբերվի Սուրբ Գևորգ Զորավարի մասունքը Ողջախոհություն Եղիշե Թադևոսյանի չցուցադրված էտյուդները կներկայացվեն հեղինակին նվիրված նորաբաց ցուցասրահում «Ուղղակի չեմ տառապել մեծամտությամբ» Հայ ազգային բազմաբնույթ տոները հետաքրքիր մեկնաբանություններով տեղ են գտել մեկ գրքում Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի խանութի բացումը Կամերային կենտրոնը Կոմիտասի ծննդյան օրը բացօթյա համերգ կկազմակերպի Կինոկենտրոնը սկսել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի տարածքում գտնվող նյութերի արխիվացման աշխատանքները ԴասA-ի մասնակիցները շնորհավորում են Սերգեյ Սմբատյանին ու հույս հայտնում, որ շատ շուտով կհանդիպեն համերգասրահում
website by Sargssyan