USD
EUR
RUB

ՈՒմ շատ է տր­ված, նրա­նից ա­վե­լին կպա­հանջ­վի

 

Այս հան­դի­մա­նող խոս­քե­րը Քրիս­տոս ուղ­ղում է այն քա­ղաք­նե­րին, որ­տեղ չըն­դու­նե­ցին Նրա վար­դա­պե­տու­թյու­նը, չնա­յած այդ քա­ղաք­նե­րում աստ­վա­ծա­յին մեծ հրաշք­ներ կա­տար­վե­ցին:
Եվ ի­րա­պես այդ քա­ղաք­նե­րում Քրիս­տոս քա­րո­զում էր ան­ձամբ, որ­տեղ բազ­մա­թիվ հրաշք­ներ ու նշան­ներ գոր­ծեց և ա­րեց ա­մեն ինչ, որ նրանք ա­պաշ­խա­րեն:

Բայց և այն­պես, այս քա­ղաք­նե­րի բնա­կիչ­նե­րը ի­րենց մե­ծա­մաս­նու­թյամբ մեր­ժե­ցին Քրիս­տո­սի քա­րոզ­չու­թյու­նը: Եվ ա­հա հն­չում է Տի­րոջ կող­մից նրանց ուղղ­ված ահ­ռե­լի ո­րո­շու­մը. Տյու­րո­սին և Սի­դո­նին, այն քա­ղաք­նե­րին, ո­րոնք հե­ռու էին ճշ­մա­րիտ հա­վատ­քից, ա­վե­լի թեթև կլի­նի Վեր­ջին Դա­տաս­տա­նի Օ­րը, քան Քո­րա­զի­նին և Բեթ­սա­յի­դա­յին, ո­րոնց բնա­կիչ­նե­րին ա­վե­լի մեծ հա­վատք էր տր­ված:

Սի­րե­լի՛ եղ­բայր­ներ և քույ­րեր, ա­վե­տա­րա­նա­կան այս հատ­վա­ծը նաև մեզ հետ ուղ­ղա­կի առն­չու­թյուն ու­նի: Ինչ­պե՞ս և ին­չու՞: Ո­րով­հետև և մեզ է սպառ­նում նույն վտան­գը, ո­րը Քո­րա­զին և Բեթ­սա­յի­դա քա­ղաք­նե­րի բնա­կիչ­նե­րին էր վե­րա­բե­րում: Քան­զի և մեզ, ինչ­պես և նրանց, տր­ված է Աստ­ծուց ա­մեն ինչ, որ­պես­զի մենք ապ­րենք սր­բու­թյամբ և հաս­նենք քրիս­տո­նեա­կան կա­տա­րյալ ա­ռա­քի­նու­թյուն­նե­րին: Մենք մկրտ­ված ենք, օ­ծյալ, մեզ տր­ված են Սուրբ Գիր­քը, սուրբ հայ­րե­րի խրատ­նե­րը, սուրբ տա­ճար­ներ, սուրբ խոր­հուրդ­ներ. Խոս­տո­վա­նու­թյուն, Ա­պաշ­խա­րու­թյուն, Սուրբ Հա­ղոր­դու­թյուն և այլն: Եվ ե­թե այս ա­մե­նից հե­տո մենք ապ­րում ենք ամ­բարշ­տու­թյամբ և ան­վա­յել ձևով, նման­վում ենք Քո­րա­զին և Բեթ­սա­յի­դա քա­ղաք­նե­րի բնա­կիչ­նե­րին, ո­րոնք հե­թա­նոս­նե­րից ա­վե­լի վատ հա­մար­վե­ցին, աստ­վա­ծա­յին դա­տաս­տա­նի հա­մա­ձայն: Հե­թա­նոս­ներն ու ան­հա­վատ­նե­րը մեծ մա­սամբ ապ­րում են ա­նա­ռա­կու­թյամբ և ա­նաստ­ված կյան­քով, բայց նրանց ա­վե­լին տր­ված չէ, ո­չինչ, որ նրանք ապ­րեն այլ կերպ, դրա հա­մար իսկ նրան­ցից հար­ցու­մը ա­վե­լի պա­կաս խիստ կլի­նի, քան մեզ­նից: Քա­նի որ մեզ ա­մեն բան տր­ված է բա­րե­պաշտ կյան­քի հա­մար, և մենք այ­դուա­մե­նայ­նիվ ապ­րում ենք հե­թա­նոս­նե­րի նման ա­վե­լի, քան քրիս­տո­նյա­նե­րի, ա­պա ու­րեմն ին­չո՞վ պի­տի կա­րո­ղա­նանք ար­դա­րա­նալ Աստ­ծո ա­ռաջ: Չէ՞, որ հայտ­նի է, թե ում շատ է տր­ված, նրա­նից ա­վե­լին կպա­հանջ­վի ար­տա­հայ­տու­թյու­նը, իսկ մենք կա­տա­րե­ցի՞նք այդ «շա­տը»:

Եվ այդ վտան­գը ա­վե­լի է սաստ­կա­նում, երբ մենք մե­ծամ­տա­նում ենք, որ ապ­րում ենք ե­կե­ղե­ցա­կան կյան­քով, և հա­մա­րում մեզ ու­րիշ­նե­րից ա­վե­լի բարձր և շատ հեշ­տու­թյամբ դա­տում նրանց, ով­քեր ե­կե­ղե­ցուց դուրս են: Ա­հա, տե­սեք, ա­նաստ­ված կյան­քով են ապ­րում, ճշ­մար­տու­թյու­նը չգի­տեն, ե­կե­ղե­ցի չեն գա­լիս, մեղ­քե­րը չեն խոս­տո­վա­նում, չեն հա­ղորդ­վում և այլն: Այ­նինչ մենք շուտ ենք մո­ռա­նում մեր սե­փա­կան մեղ­քե­րը և այն մա­սին, որ գու­ցե ա­վե­լի մե­ղա­վոր ենք Աստ­ծո ա­ռաջ, քան նրանք: Ո­րով­հետև Տե­րը դա­տում է ա­մեն մե­կին ըստ նրան տր­վա­ծի չա­փի: Ե­թե ոչ ե­կե­ղե­ցաց­ված մարդ­կանց տր­ված լի­ներ այն­քան, ինչ­քան մեզ տր­վեց, հնա­րա­վոր է նրանք մեզ­նից ա­ռաջ գտն­վեին և ա­վե­լի շուտ հաս­նեին սր­բու­թյա­նը, այն դեպ­քում երբ մենք թե­րա­նում ենք ա­ռա­քի­նի կյան­քին հաս­նե­լու գոր­ծում: Հենց այս դեպ­քում է, որ տե­ղին են հն­չում Փրկ­չի խոս­քե­րը. «Վա՜յ քեզ, Քո­րա­զի՛ն, վա՜յ քեզ, Բեթ­սա­յի­դա՛: Ե­թե Տյու­րո­սում և Սի­դո­նում կա­տար­վեին այն զո­րա­վոր գոր­ծե­րը, որ ձեր մեջ ար­վե­ցին, վա­ղուց ար­դեն քուր­ձով ու մոխ­րով ա­պաշ­խա­րած կլի­նեին»:

Սուրբ Պա­յի­սիոս Ա­թո­սա­ցին ա­սում է, որ կան մար­դիկ, ո­րոնք հա­ճախ չեն այ­ցե­լում ե­կե­ղե­ցի, սա­կայն ու­նեն ի­րենց սր­տե­րում եր­կյու­ղա­ծու­թյուն և բա­րու­թյուն, ին­չի հա­մար և Աստ­ված նրանց մեջ հան­գր­վա­նե­լու տեղ է գտ­նում և բնակ­վում նրանց մեջ: Ե­թե այս մար­դիկ մաս­նակ­ցեին ե­կե­ղե­ցա­կան կյան­քին ա­վե­լի, ա­պա աստ­ված­պաշ­տու­թյան ճա­նա­պար­հին ա­վե­լի շատ կա­ռա­ջա­դի­մեին: Սա­կայն լի­նում է նաև հա­կա­ռա­կը. մար­դիկ գնում են ե­կե­ղե­ցի­ներ, խոս­տո­վան­վում են, սուրբ Հա­ղոր­դու­թյուն ստա­նում, սա­կայն, այս ա­մե­նով հան­դերձ, Աստ­ված նրանց մեջ տեղ չի գտ­նում և չի կա­մե­նում բնակ­վել նրանց սր­տե­րում, ո­րով­հետև չու­նեն խո­նար­հու­թյուն, բա­րու­թյուն և իս­կա­կան ա­պաշ­խա­րու­թյուն չեն դրսևո­րում: Պա­տա­հում է նաև դրա­նից հե­տո էլ այս վեր­ջին­նե­րը սկ­սում են դա­տել ա­ռա­ջին­նե­րին, այն դեպ­քում, երբ պետք չէր, որ դա­տեին, այլ վե­րա­բեր­վեին նրանց հետ հա­մես­տու­թյամբ և ա­ղո­թեին նրանց հա­մար: Ո­րով­հետև սուրբ հայ­րե­րը մեզ ու­սու­ցա­նում են սի­րել նրանց և ա­ղո­թել բո­լո­րի հա­մար, նույ­նիսկ վեր­ջին մե­ղա­վո­րի հա­մար, նաև նրանց, ով­քեր դեռ Ե­կե­ղե­ցուն չեն պատ­կա­նում: Ե­թե մենք այդ­պես չա­նենք և սկ­սենք մե­ծամ­տա­նալ և դա­տել աշ­խար­հիկ մարդ­կանց, ա­պա Աստ­ծո դա­տաս­տա­նով կհա­մար­վենք նրան­ցից ա­վե­լի վատ և մե­ղա­վոր:

Մեզ՝ քրիս­տո­նյա­նե­րիս, մեծ պարգևներ ու ան­չափ վարձք է սպաս­վում Գա­լիք դա­րում` հա­վի­տե­նու­թյան մեջ: «Դուք ընտ­րյալ ցեղ եք, թա­գա­վո­րա­կան քա­հա­նա­յու­թյուն, սուրբ ժո­ղո­վուրդ, փր­կագն­ված մար­դիկ»,- ա­սում է սուրբ Պետ­րոս ա­ռա­քյա­լը: Եվ, ի­հար­կե, որ­պես­զի ստա­նանք այդ մեծ պարգևնե­րը, պետք է որ այս կյան­քում ցույց տանք այդ հա­վի­տե­նա­կան կյան­քին ար­ժա­նի գոր­ծեր, այ­սինքն պի­տի ապ­րենք բա­րո­յա­պես բարձր, քրիս­տո­նեա­կան կյան­քով: Իսկ ե­թե մեզ դեռ շատ է պա­կա­սում այդ կյան­քով ապ­րե­լու հա­մար, գո­նե չմե­ծամ­տա­նանք մեր ե­կե­ղե­ցա­պաշտ և ընտ­րյալ լի­նե­լու հա­մար, ին­չին մենք ի­րա­կա­նում, ըստ մեր գոր­ծե­րի, հա­ճախ ար­ժա­նի չենք: Չդա­տենք նրանց, ով­քեր դեռ չեն մտել ե­կե­ղե­ցու ըն­տա­նի­քից ներս: Թե չէ նաև մեզ պի­տի վե­րա­բեր­ի Քրիս­տո­սի սոս­կա­լի զգու­շա­ցու­մը. «Եվ դու՛, Կա­փառ­նա­յու՛մ, մինչև եր­կինք պի­տի չբարձ­րա­նաս, այլ պի­տի իջ­նես մինչև դժոխք, քան­զի ե­թե Սո­դո­մում ե­ղած լի­նեին այս զո­րա­վոր գոր­ծե­րը, որ ե­ղան քո մեջ, ար­դարև մինչև այ­սօր նրանք կան­գուն կմ­նա­յին: Սա­կայն, ա­սում եմ ձեզ. սո­դո­մա­ցի­նե­րի երկ­րի հա­մար Դա­տաս­տա­նի օ­րը ա­վե­լի հան­դուր­ժե­լի կլի­նի, քան քեզ հա­մար»: Սար­սա­փե­լի չէ՞ ար­դյոք: Սա ար­դյոք սոս­կա­լի զգու­շա­ցում չէ՞ Աստ­ծո ժո­ղովր­դին բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի հա­մար:

Պետք է միշտ հի­շենք, սի­րե­լի՛ եղ­բայր­ներ և քույ­րեր, որ ե­թե մեզ տր­ված են աստ­վա­ծա­յին ա­ռատ պարգևներ, տր­ված են ոչ հենց այն­պես, այլ կպա­հանջ­վի մեզ­նից նաև խիստ հաշ­վետ­վու­թյուն դրանք օգ­տա­գոր­ծե­լու հա­մար: Զգու­շա­նանք այն անպ­տուղ թզե­նու պես դառ­նա­լուց, ո­րին շատ խնամք տա­րան, մեծ մի­ջոց­ներ ներդ­րե­ցին և սա­կայն ա­նօ­գուտ ե­ղավ. ինչ­պես անպ­տուղ էր, այդ­պես էլ մնաց: Զգու­շա­նանք ու­րիշ­նե­րին դա­տե­լուց և մե­ծամ­տա­նա­լուց, ինչ­պի­սին էլ դրանք լի­նեն, ո­րով­հետև մե­ծամ­տու­թյունն ու դա­տե­լը ա­մե­նա­վատ մեղ­քերն են, ո­րոնք մեր ամ­բա­րած ա­ռա­քի­նու­թյան գան­ձե­րը ոչն­չաց­նում են` խլե­լով մեզ­նից և այն քի­չը, որ ու­նենք: Ա­վե­լի ու­շա­դիր լի­նենք և պար­տա­ճա­նաչ մեր քրիս­տո­նեա­կան կյան­քում, ա­ռա­քյա­լի խոս­քի հա­մա­ձայն` կա­տա­րենք մեր փր­կու­թյու­նը եր­կյու­ղով և սր­բու­թյամբ: Ա­մեն:

Ռու­սե­րե­նից թարգ­մա­նեց և հրա­պա­րակ­ման պատ­րաս­տեց
Դար­բա­սի հոգևոր հո­վիվ Տեր Ըն­ծա քա­հա­նա ՄԻՐ­ԶՈ­ՅԱ­ՆԸ

Աղբյուր՝ Irates.am

 

Լրահոս
Փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է, երբ տես­նում ենք մարդ­կանց գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րը, բայց չենք նկա­տում Աստ­ծո գոր­ծե­րը Դպրոցներում աշնանային արձակուրդը կերկարաձգվի ևս երկու շաբաթով Պատանիները նվագելով հավաքել են 600,000 դրամ ու փոխանցել Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց նորաօծ քահանաներին Տղաներ, մենք հետևում ենք ձեզ, ապավինում ենք ձեզ և հավատում ենք ձեր անկոտրում ուժին. Տիգրան Մանսուրյան «Ճշ­մար­տու­թ­յունն է կարևոր, ես ճշ­մար­տու­թ­յուն հա­մա­րում եմ այն ա­մե­նը, ին­չը շա­րու­նա­կվում է» Ճշմար­տու­թ­յան միակ աղ­բ­յու­րը Ա Պետրոս 1.23 Սիմֆոնիկ նվագախումբը կկազմակերպի համերգներ. հասույթը կփոխանցվի Զինծառայողների հիմնադրամին Բաքվի կինոկենտրոնը հրաժարվել է Մել Գիբսոնի մասնակցությամբ ֆիլմեր ցուցադրելուց Համավարակի հետևանքով կյանքից հեռացել է ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Հարություն Թոփիկյանը Հոգևորականաց հերթական խումբը մեկնեց առաջնագիծ՝ զորավիգ լինելու հայրենյաց պաշտպաններին Ռազմիկ Դավոյան․ Աղերսանք Ընդ­հատ­ված թռիչք Շու­շի՝ սպի­տակ ե­րազ Ոչ մի պատճառ չպետք է խոչընդոտի, որպեսզի այս ձգձգվող պատերազմին վերջակետ դնենք. Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյան Հավատում ենք, որ կհաղթենք Ոչ միայն կայացած, այլեւ սկսնակ արվեստագետներն են աջակցում հայրենիքին Սերգեյ Սմբատյանը միացել է Հայերի ասամբլեայի նախաձեռնած մշակույթի համաշխարհային գործիչներին համախմբող մարդասիրական ակցիային Մշակույթը սահմաններ չի ճանաչում. բելգիահայ երաժիշտը նվագել է Շուշիի մզկիթում Աճուրդ, որի հասույթ կուղղվի Զինծառայողների Ապահովագրության հիմնադրամին «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ» Սուրբ Խարիթյանների, Արտեմեա և Քրիստափոր սուրբ վկաների և երկու կանանց` Կալինիկեի և Ակյուլինեի հիշատակության օր «Մենք մոտ ենք հաղթանակին, մենք պարտավոր ենք այս ճակատամարտը, ավելի ճիշտ՝ այս գոյամարտը, հաղթանակով ավարտել».Տեր Սեպուհ արք. Չուլջյան Սուրբ Բարսեղ եպիսկոպոսի ճառը հարյուր տասնհինգերորդ (ՃԺԵ) սաղմոսի մասին Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը ռումինահայերին և բուլղարահայերին հաղթանակի համար միասնության և պայքարի կոչ է արել Արցախցիները՝ Բյուրականի աստղադիտարանում Գավառի պետթատրոնը արցախցի փոքրիկների համար կազմակերպեց բացօթյա ներկայացում Օղորմի ինձ, Ձեզ երանի… Տեղերի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի «ԵԹԵ ԱՍՏՎԱԾ ՄԵԶ ՀԵՏ Է ,ԱՊԱ Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՄԵԶ ՀԱԿԱՌԱԿ ԼԻՆԵԼ…» Տ. Սիոն արքեպիսկոպոս Միսաք Մեծարենց. Հիվանդի հևքեր «Հայաստանը խաղաղության, մշակույթի և հոգևոր երկիր է». հանրահայտ դերասանը միացել է Իտալիայի մտավորականների կողմից ստորագրված կոչին «Երազ իմ երկիր հայրենի» երգը՝ Ղազանչեցոց եկեղեցուց «Ով ձեռք է բերել համբերություն, նա ձեռք է բերել փրկության հույս» Ներսես Աթաբեկյան. Ակվարել Հուսիկ Արա. էլեգիա Զոհվել է «Թևանիկ» ֆիլմի գլխավոր դերակատարներից Հովհաննես Խոդերյանը Մահացել է գեղանկարիչ, լուսանկարիչ Վահան Քոչարը Մենք կերտում ենք մեր պատմության ամենափայլուն էջերից մեկը. Հուսիկ Արան վստահ է՝ հաղթելու ենք
website by Sargssyan