USD
EUR
RUB

«Աստ­ծու սպա­ռա­զի­նու­թ­յու­նը հա­գեք, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նաք ընդ­դի­մա­նալ Սա­տա­նա­յի հնա­րանք­նե­րին»

 

«Ով որ գի­տի, թե ինչ է բա­րին, և չի ա­նում, նրա հա­մար այդ մեղք է» (Հակ. 4;17):

Բա­րու և չա­րի գի­տու­թյան ծա­ռի պտ­ղից սն­վող ա­դա­մոր­դի­ներս, թվում է, պետք է որ հս­տակ տար­բե­րա­կեինք չարն ու բա­րին:

Բայց ա­հա պարզ­վում է, որ չգի­տենք: Մեր մե­ծա­գույն բա­րե­գոր­ծու­թյու­նը չար բան չա­նելն է, իսկ բա­րի գործ ա­նե­լը, ինչ­պես կար­ծում ենք, թողն­ված է մեր մե­ծա­հո­գի հա­յե­ցո­ղու­թյա­նը: Եվ վայ է մեր բա­րե­գոր­ծու­թյան շա­հա­ռու­նե­րին: Բայց ա­հա գա­լիս է Նո­րո­գո­ղը և սահ­մա­նում է բա­րի լի­նե­լու նոր չա­փո­րո­շիչ­ներ: «Լսել եք՝ ինչ աս­վեց. - Աչ­քի փո­խա­րեն՝ աչք և ա­տա­մի փո­խա­րեն՝ ա­տամ: - Իսկ Ես ձեզ ա­սում եմ. չա­րին հա­կա­ռակ չկանգ­նե՛լ. այլ ե­թե մե­կը քո աջ ծնո­տին ապ­տակ տա, նրան մյու՛սն էլ դարձ­րու» (Մատթ. 5;38-39): «Այլ երբ դու ո­ղոր­մու­թյուն ա­նես, թող քո ձախ ձեռ­քը չի­մա­նա, թե ինչ է ա­նում քո ա­ջը, որ­պես­զի քո ո­ղոր­մու­թյու­նը ծա­ծուկ լի­նի, և քո Հայ­րը, որ տես­նում է` ինչ որ ծա­ծուկ է, կհա­տու­ցի քեզ հայտ­նա­պես» (Մատթ. 6;3-4):
«Օրհ­նե­ցե՛ք ձեզ հա­լա­ծող­նե­րին. օրհ­նե­ցե՛ք և մի՛ ա­նի­ծեք. հա­մե­րա՛շխ ե­ղեք մի­մյանց հետ. մի՛ մե­ծամ­տա­ցեք, այլ խո­նա՛րհ ե­ղեք խո­նարհ­նե­րի հան­դեպ. դուք ձեզ ի­մաս­տու­նի տեղ մի՛ դրեք. մե­կի չա­րի փո­խա­րեն չար մի՛ հա­տու­ցեք. խոր­հե­ցե՛ք բա­րին՝ բո­լոր մարդ­կանց ա­ռաջ. ինչ չա­փով հնա­րա­վոր է ձեզ հա­մար, բո­լոր մարդ­կանց հետ խա­ղա­ղու­թյուն պա­հե­ցե՛ք. ինք­ներդ վրեժ­խն­դիր մի՛ ե­ղեք, սի­րե­լի­նե՛ր, այլ թու՛յլ տվեք, որ Աստ­ծու բար­կու­թյու­նը կա­տա­րի այն, ո­րով­հետև գր­ված է. Իմն է վրեժխ­նդ­րու­թյու­նը, և Ես կհա­տու­ցեմ,- ա­սում է Տե­րը. այլև՝ Ե­թե քաղ­ցած է քո թշ­նա­մին, հա՛ց տուր նրան, և ե­թե՝ ծա­րավ, ջո՛ւր տուր նրան. այս ա­նե­լով՝ կրա­կի կայ­ծեր կկու­տա­կես նրա գլ­խին: Թույլ մի՛ տուր, որ չա­րը հաղ­թի քեզ, այլ բա­րիո՛վ հաղ­թիր չա­րին» (Հռոմ. 12;14-21): Վրեժխ­նդ­րու­թյու­նը Աստ­ծուն թող­նե­լը չի նշա­նա­կում նս­տել և սպա­սել, թե երբ է եր­կին­քը փուլ գա­լու մեր «աչ­քի գրո­ղի» գլ­խին, այլ ընդ­հա­կա­ռա­կը, նշա­նա­կում է խո­նարհ­վել, նե­րել, ո­ղոր­մել, համ­բե­րել և սի­րել:

«Ձեր այդ հնա­զան­դու­թյու­նը ծա­նոթ է բո­լո­րին. և արդ, ու­րախ եմ ձեզ հա­մար. բայց ու­զում եմ, որ դուք ի­մաս­տուն լի­նեք բա­րի գոր­ծե­րի հա­մար և հե­ռու մնաք չա­րից: Եվ խա­ղա­ղու­թյան Աստ­վա­ծը շու­տով պի­տի խոր­տա­կի Սա­տա­նա­յին ձեր ոտ­քե­րի տակ: Մեր Տեր Հի­սուս Քրիս­տո­սի շնոր­հը ձեզ հետ» (Հռոմ. 16;19-20):
Ինչ­պի­սի հե­զու­թյամբ են Տի­րոջ սուրբ Ա­ռա­քյալ­նե­րը հոր­դո­րում ու հաս­տա­տում բա­րու մեջ. «Սի­րե­լի՛ս, մի՛ նման­վիր չա­րին, այլ՝ բա­րուն. ով բա­րին է գոր­ծում, Աստ­ծուց է. և ով չա­րիք է գոր­ծում, նա եր­բեք Աստ­ծուն չի տե­սել» (Գ Հովհ. 11):
«Չա­րի փո­խա­րեն չար մի՛ հա­տու­ցե՛ք, կամ նա­խա­տին­քի փո­խա­րեն՝ նա­խա­տինք, այլ, ընդ­հա­կա­ռա­կը, օրհ­նե­ցե՛ք, ո­րով­հետև այդ բա­նին իսկ կոչ­վե­ցիք, որ­պես­զի ժա­ռան­գեք օրհ­նու­թյու­նը» (Ա Պետր. 3;9):

Բա­րու և Չա­րի այդ հա­վի­տե­նա­կան պայ­քա­րում «Աստ­ծու սպա­ռա­զի­նու­թյու­նը հա­գե՛ք, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նաք ընդ­դի­մա­նալ Սա­տա­նա­յի հնա­րանք­նե­րին. ո­րով­հետև մեր պա­տե­րազ­մը մարմ­նի և ա­րյան հետ չէ, այլ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ, պե­տու­թյուն­նե­րի հետ, այս խա­վար աշ­խար­հի տի­րա­կալ­նե­րի հետ և եր­կն­քի տակ ե­ղող չար ո­գի­նե­րի հետ: ՈՒս­տի ա­ռե՛ք Աստ­ծու սպա­ռա­զի­նու­թյու­նը, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նաք չար օ­րում դեմ կանգ­նել չա­րին» (Եփ. 6;11-13): Ան­տե­սա­նե­լի Չա­րը մեր դեմ է հա­նում մար­մին և ա­րյուն, բայց նրան դի­մա­կա­յե­լու հա­մար մենք չպետք է ել­նենք նույն այդ մարմ­նի և ա­րյան դեմ, ո­րով­հետև կս­տաց­վի, որ մեզ Չարն է խո­ցում, իսկ մենք Նրան, Ով ա­ռավ մեր մար­մինն ու ա­րյու­նը և Իր կյան­քը տվեց մե­զա­նից յու­րա­քան­չյու­րի հա­մար, Մար­մի­նը` ա­մեն մի մարմ­նի հա­մար, և Ա­րյան ա­մեն կա­թի­լը` ա­րյան հա­մար:

Իսկ Աստ­ծո սպա­ռա­զի­նու­թյունն է. հաս­տա­տուն կանգ­նել, գո­տեպ­նդ­վել ճշ­մար­տու­թյամբ, հագ­նել ար­դա­րու­թյան զրա­հը, խա­ղա­ղու­թյան Ա­վե­տա­րա­նի պատ­րաս­տու­թյամբ ամ­րաց­նել ոտ­քե­րը, առ­նել չա­րի բո­լոր մխա­ցող նե­տե­րը հան­գց­նող հա­վա­տի վա­հա­նը, հագ­նել փր­կու­թյան սա­ղա­վար­տը և վերց­նել Հո­գու սու­սե­րը` Աստ­ծո Խոս­քը, հա­րա­ժամ ա­ղո­թել Հո­գով:
Ինչ­քան տար­բեր է չա­րի դեմ պայ­քա­րի քրիս­տո­նեա­կան մո­տե­ցու­մը աշ­խար­հի մո­տե­ցու­մից, և քա­նի դեռ աշ­խար­հը վայր չի դրել իր հր­թիռ­նե­րը և չի զին­վել Աստ­ծո սպա­ռա­զի­նու­թյամբ, աշ­խար­հում կլի­նեն լոկ խա­ղա­ղու­թյան խոս­տում­ներ, բայց ո՛չ ի­րա­կան խա­ղա­ղու­թյուն:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Արա Հուսիկ․ Սաղմոսներ Արցախի հայոց ժառանգությունը վտանգված է. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը ահազանգում է Օպերային թատրոնի բեմ կբարձրանա Ռուջերո Լեոնկավալոյի «Պայացներ» ներկայացումը «Չգիտե՞ք, որ Աստծու տաճար եք» Հայ հեղինակները ներկայացվել են Եվրոպական Միության գրական մրցանակի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգով կմեկնարկի Էդվարդ Միրզոյանի անվան մրցույթը Աղոթքի արտաքին սովորույթը Հայկ Կազազյանի, Վահագն Պապյանի մասնակցությամբ համերգով մեկնարկեց Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը Վրուբելի «Դևը և հրեշտակը Թամարայի հոգու հետ» կտավը Երևանից կտարվի Մոսկվա Ձայնը Տուն-թանգարանի այցելուները հնարավորություն կունենան տեսնելու Արամ Խաչատրյանի հետմահու դիմակը Տուն-թանգարանի այցելուները հնարավորություն կունենան տեսնելու Արամ Խաչատրյանի հետմահու դիմակը «Նարեկ» համույթը «44» պարային ներկայացմամբ արվեստասերներին կպատմի 44-օրյա պատերազմի մասին Ինքնագործուն աղոթք Ռուբեն Հախվերդյանը հանդես կգա «Երգը և՛ աղոթք է, և՛ մխիթարանք» խորագրով համերգով Ջութակահար Ֆյոդոր Ռուդինը Երևանում կկատարի Վիվալդիի և Պիացոլայի երկերը Կոլիզեումում կվերականգնվի գլադիատորների մենամարտերի հարթակը (լուսանկարներ, տեսանյութ) «Աստվա՛ծ, դու իմացար անմտությունն իմ, և հանցանքներս չծածկվեցին քեզնից» (Սաղմոսներ 68:6) Կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի 100-ամյակին Երևանում կամերային երաժշտության երեկո կանցկացվի Հայրիկ Մուրադյանի ծննդյան օրն է Ա Պետրոս 3:15, 16 Սամվել Զուլոյան Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի բացման համերգը կղեկավարի դիրիժոր Վահագն Պապյանը «Տերն է տալիս իմաստությունը» (Առակ. 2:6) Արցունքախառն ծափողջույններ. Վերածննդի խորհուրդը՝ Ավետարանչականի բեմում «Ֆենիքս Դարբինյան. քաղաքին ուրախություն պարգևած ճարտարապետը». լույս է տեսել «Հասրաթյան» մատենաշարի առաջին գիրքը (տեսանյութ) Արշիլ Գորկի... կոշիկի տուփերի վրա նկարելուց մինչև 20-րդ դարի արվեստի ամենակարևոր դեմքը Առնո Բաբաջանյանի հոբելյանին «Նարեկացի» արվեստի միությունում դասական երաժշտության երեկո է նախատեսվում Դու կարող ես երջանիկ լինել «Վտանգված ժառանգություն․ Արցախ»․ Հնարավոր է՝ ինչ-որ զեղծարարություններից հետո քարոզչության համար Ադրբեջանը թույլատրի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մուտքը Պաշարված ամրոց Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը համալրվել է նոր տարրերով․ ԿԳՄՍՆ Սա դավաճանական պատերազմ էր. Ստեղծագործողը և հետպատերազմյան շրջանը. Հովհաննես Գալստյան Բուլղարիայի Վառնա քաղաքում կտեղադրվի Շառլ Ազնավուրի արձանը Առինքնող դերասանուհին. «Պետք է կայծը ձգել ունկնդիրների սրտերի մեջ…» «Լավ է հույսը դնել Տիրոջ վրա, քան հույսը դնել մարդկանց վրա» (Սաղմոսներ 117:8) «Ակնհայտ է՝ Ադրբեջանը վախենում է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետները մուտք գործեն հայկական մշակութային վայրեր» Քրիստոնեությունը հաղթեց կռապաշտությանը, Աստվածային սերը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կրթական հարցերով ենթախումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ Թադևոս Տոնոյան․ Հայաստան
website by Sargssyan